Grantly ima na razpolago trenutno 293 odprtih razpisov za "Podeželje".


Rok: 20.09.23    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:17.01.23 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba, Izobraževanje, Medn. sodelovanje, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:Earth observation, Modelling, Pollution, decison-support tools
ExpectedOutcome:Activities under this topic will help to progress towards the objectives of the Mission ‘A Soil Deal for Europe’, in particular to its operational objective of building the knowledge base for soil health and its support to ecosystems services and its specific objective 4 “Reduce soil pollution and enhance restoration”.Project results should contribute to all…
Rok: 11.05.22 Več rokov
Projekti do:60.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Ostale
Objava:15.04.22 Slovenska turistična organizacija
Področja:Digitalizacija, Družba, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:digitalizacija, turizem
Slovenska turistična organizacija je objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, s katerim se želi spodbuditi promocijo zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne preobrazbe vodilnih destinacij. Predmet javnega razpisa…
1
Rok: 08.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:informiranje
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v okviru nevladnih in nepridobitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom.
Rok: 08.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po namenih.  
Rok: 08.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:izobraževanje, prireditve, promocija
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.
Rok: 15.06.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev iz ukrepa Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022. 
Rok: 31.07.22
Projekti do:14.400 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:11.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme. 
Rok: 31.07.22
Projekti do:15.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:11.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2022 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.  
Rok: 15.06.22    Udeležba: 30%
Upravičeni:Ostale
Objava:25.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje. 
Rok: 06.05.22 Več rokov
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP
Objava:25.03.22 Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Gospodarstvo, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:NOO, gozdarstvo, lesna industrija, zeleni prehod
Namen javnega razpisa je izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo lesenih izdelkov, ki so iz naravnega obnovljivega materiala z negativnim ogljičnim odtisom. Cilj javnega razpisa je povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo…
Rok: 21.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Občina Medvode
Področja:Podeželje
Ključne bes.:turistična društva, turizem
Šlo bo za sofinanciranje programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v občini Medvode v letu 2022 iz sredstev proračuna Občine Medvode. Sredstva se lahko dodelijo za tri programe, in sicer za projekte, prireditve in poslovanje. 
Rok: 21.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Občina Ilirska Bistrica
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski, turistična društva, turizem
Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2022 in praviloma obsegajo naslednje vsebine:izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, razglednice, DVD-ji in podobno),akcije na področju ohranjanja kulturne…
Rok: 18.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:08.03.22* Občina Sežana
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski
Sofinancirali se bodo naslednji ukrepi: UKREPI PO SKUPINSKIH IZJEMAH (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo UKREPI PO DE MINIMIS POMOČI (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013) Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje…
Rok: 11.03.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Ministrstvo za okolje in prostor
Področja:Podeželje
Ključne bes.:arhitektura, gradbeništvo, nagrada, okolje
Sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2022. Šlo bo za sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov, formalno uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni v Sloveniji, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve objektov na…
Rok: 31.12.22 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:08.03.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo
Cilj aktivnosti je odprava škode in obnova gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018.6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz…
Rok: 20.05.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Občine, Ostale, Podjetja
Objava:07.03.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, vodovodni sistemi
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, in sicer gre za operacijo – Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.3. javni razpis za podukrep 4.3
Rok: 25.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja, Velika
Objava:07.03.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, krožno gospodarstvo, razvoj
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022, in sicer bo šlo za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih. Predmet podpore so naslednje naložbe v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih: Povečanje učinkovite rabe energije in spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije za lastne potrebe kmetijskega gospodarstva:…
Rok: 25.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja, Velika
Objava:07.03.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, naložbe, razvoj
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu. Podpora iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov se nameni za naložbe v: predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode, predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma predelave. 9. javni razpis za…