Grantly ima na razpolago trenutno 4 odprtih razpisov za "naložbe".


Rok: 07.04.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Laško
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:društva, kmetijska proizvodnja, kmetijstvo, naložbe, občinski, razvoj podeželja, trženje, usposabljanje, živila
Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za leto 2022. UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje…
Rok: 30.11.22 Do porabe sredstev
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:14.01.22* Regionalna razvojna agencija Posavje
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:naložbe, obratna sredstva, občinski, posojila, razvoj
Predmet razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje za: A: pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi sredstvi, B: financiranje investicij in C: financiranje obratnih sredstev, s čimer se vlagateljem zagotovi sredstva za izvedbo projektov, sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi, gospodarstvu zagotovi likvidnost za omilitev posledic epidemije…
Rok: 17.01.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 60%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja
Objava:18.10.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, lesna industrija, naložbe
Predmet razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa predindustrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. V obdelavo okroglega lesa predindustrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov,…
Rok: 28.03.21
Projekti do:20.000 €   Udeležba: 60%
Upravičeni:Ostale
Objava:23.03.21* Občina Krško
Področja:Podeželje
Ključne bes.:naložbe
Občina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2021, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. Sredstva se dodelijo za sofinanciranje naslednjih ukrepov: Pomoč za naložbe v opredmetena in…