Dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja

 

Ciljne organizacije: Neprofitne, Ostale, Podjetja
Kategorija: Podeželje
Izdajatelj:

Občina Sežana

Spletna stran: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?ral=2022002600022 &#…
Celotni budžet: 50.000
Rok za oddajo: 18.03.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: 50%
Ključne besede: kmetijstvo, občinski
Zanimiv razpis?

Sofinancirali se bodo naslednji ukrepi: 

  • UKREPI PO SKUPINSKIH IZJEMAH (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 
    • Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 
  • UKREPI PO DE MINIMIS POMOČI (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013) 
    • Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov 
    • Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov 

Upravičenci do sredstev so:

  • kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjala z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež kmetijskega gospodarstva na območju občine in naložba bo izvedena na območju občine.

Upravičenci so navedeni pri vsakem razpisanem ukrepu posebej, glejte razpisno dokumentacijo spodaj za podrobnejše informacije.

Ni dodatnih informacij

Višina vseh sredstev znaša 50.000 EUR.

Višina subvencije je opredeljena za vsak sklop po sebaj, glejte spodnji dokument za podrobnejše informacije.

Prijave so možne do 18. marca 2022.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *