Grantly ima na razpolago trenutno 11 odprtih razpisov za "promocija".


Rok: 08.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:izobraževanje, prireditve, promocija
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.
Rok: 28.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:15.02.22 Občina Kranjska Gora
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura, Podeželje
Ključne bes.:občinski, promocija, turistična društva, turizem
Sofinancirali se bodo programi in projekti turističnih društev, v občini Kranjska Gora, za leto 2022. Sofinancirani bodo programi, ki bodo zaključeni v letu 2022 in bodo izkazali realno finančno in organizacijsko strukturo. Ne bodo se sofinancirali programi, ki po vsebini ne sodijo na zgoraj navedeno področje in tisti, ki resorno spadajo na druga področja (npr.:…
Rok: 31.12.22 Do porabe sredstev
Projekti do:850 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:24.02.22* Mestna občina Krško
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:občinski, prireditve, promocija
Šlo bo za sofinanciranje dogodkov, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju mestne občine Krško ter promovirajo mestno občino Krško izven meja Krškega. Dogodki in promocija se bodo izvajali v letu 2022.
Rok: 14.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:24.02.22* Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:javno naročilo, promocija, promocijski material
Predmet javnega naročila je dobava promocijska materiala, do 31. 12. 2022. Naročnik se pri svojem delovanju srečuje z različnimi deležniki tako doma kot tudi v tujini. Za vse svoje ciljne javnosti potrebuje promocijski material. Predmet tega sporazuma je dobava različnega promocijskega materiala za namene promocije tako SPIRIT Slovenija doma in v tujini kot tudi promocija…
Rok: 18.03.22    Udeležba: 20%
Upravičeni:Podjetja
Objava:15.02.22* SPIRIT Slovenija
Področja:Družba, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:dogodki, informiranje, podpora, promocija, svetovanje
Namen spodbud je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in privabljanjem tujih investitorjev v Slovenijo.  Financirale se bodo naslednje aktivnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini: Organizacija in izvedba poslovnih dogodkov (poslovne konference, forumi, okrogle mize, matchmaking, gospodarske delegacije, seminarji o…
Rok: 11.03.22
Projekti do:30.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Podjetja
Objava:15.02.22* Javna agencija za knjigo
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:knjigarna, knjige, leposlovje, promocija
Cilj sofinanciranja kulturnih dejavnosti v knjigarnah je večanje dostopnosti knjižne ponudbe in prodaje kakovostnih knjig in revij, obogatitev vsebine knjigarn z dogodki in drugimi s knjigo povezanimi aktivnostmi, vključno s prodajno-promocijskimi akcijami, ki so povezane s knjižno in z revijalno produkcijo, strokovnost knjigarjev in krepitev njihovih veščin za aktivno obravnavo obiskovalcev knjigarne in kupcev knjig,…
Rok: 07.04.22    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.02.22* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, festival, film, promocija
Ustvarjalna Evropa združuje ukrepe, ki podpirajo evropske kulturne in ustvarjalne sektorje, in sicer vse, katerih dejavnosti temeljijo na kulturnih vrednotah ali umetniških in drugih individualnih ali kolektivnih ustvarjalnih izrazih. Dejavnosti lahko vključujejo razvoj, ustvarjanje, proizvodnjo, razširjanje in ohranjanje dobrin in storitev, ki vsebujejo kulturne, umetniške ali druge ustvarjalne izraze, ter izobraževanje ali upravljanje, povezano s…
Rok: 02.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:02.02.22* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kulturna in naravna dediščina, občinski, okolje, promocija, turistična društva, turizem
Sofinancirali se bodo programi aktivnosti turističnih društev v letu 2022. Vsebine in programi, ki bodo upravičeni do podpore: spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma;akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter varstva okolja;organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev, ki imajo lokalni in širši pomen;izvajanje promocijskih aktivnosti;aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.
Rok: 04.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.01.22* Mestna občina Celje
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:društva, občinski, prireditve, promocija, veteranske organizacije
Šlo bo za sofinanciranja aktivnosti, ki jih redno in neprofitno opravljajo veteranske organizacije in društva, ki imajo sedež ali delujejo (imajo enoto) na območju Mestne občine Celje in izvajajo programe, ki vključujejo naslednje vsebine: priprava in organizacija prireditev in obletnic, pohodov in srečanj;obujanje in negovanje tradicij ter organizacija izobraževanj;domoljubna vzgoja in tozadevno obveščanje ali promocija Mestne…
Rok: 14.01.22 Več rokov   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:15.12.21* Mestna občina Koper
Področja:Družba, Kultura, Podeželje
Ključne bes.:občinski, prireditve, promocija, turizem
Sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v MOK za leto 2022, ki prispevajo k promociji MOK v lokalnem in mednarodnem okolju ter pomenijo obogatitev turistične ponudbe občine. Cilji so:podpiranje izvajanja kakovostnih prireditev in promocijskih aktivnosti, ki prispevajo k promociji MOK v lokalnem in mednarodnem okolju ter pomenijo obogatitev turistične ponudbe občine,povečanje raznolikosti dogodkov,večanje števila prihodov in nastanitev…
Rok: 14.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.12.21* Mestna občina Koper
Področja:Podeželje
Ključne bes.:društva, občinski, okolje, okoljevarstvo, ozaveščanje, promocija
Sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2022. Sofinancirali se bodo: promocijski projekti (zloženke, filmčki, brošure, letaki, itd.),demonstracijki projekti (pohodi, delavnice, predstavitve, predavanja, prireditve),projekti sodelovanja in povezovanja društev,inovativni in javnosti zanimivi projekti (novi pristopi k varovanju okolja, itd.),promovirani in širši javnosti predstavljivi projekti, preko…