Grantly ima na razpolago trenutno 293 odprtih razpisov za "Podeželje".


Rok: 06.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon
Rezultati projekta bodo podprli prednostne naloge evropskega zelenega dogovora in strategijo od kmetije do vilic za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem ter za uresničevanje podnebnih ambicij EU za leti 2030 in 2050.Gre za temo upravljanja živilskih sistemov v okviru programa Obzorje Evropa, ki je namenjena usklajevanju prednostnih nalog, programov in agend evropske politike…
Rok: 06.10.21
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, sodelovanje
Ta tema bi morala podpirati in krepiti znanost ter vmesnik med znanostjo in politiko, ki se nanaša na prehranske sisteme, zlasti v zvezi z uresničevanjem prednostnih nalog politike od kmetije do vilic in zelenega dogovora. Od uspešnih predlogov se pričakuje, da bodo obravnavali enega od treh medsebojno povezanih preobrazbenih ukrepov:Ukrep a) Razvoj znanosti o prehranskih sistemihUkrep…
Rok: 06.10.21
Projekti do:3.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje
Ključne bes.:Horizon, nadnacionalno
Cilj predlogov mora biti spodbujanje nadnacionalnega sodelovanja med nacionalnimi kontaktnimi točkami (NKT) na področjih, ki jih pokriva grozd 6 programa Obzorje Evropa Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje, z namenom opredelitve in izmenjave dobrih praks ter dviga splošne ravni podpore prijaviteljem programov, ob upoštevanju raznolikosti akterjev, ki sestavljajo to skupino. Poleg tega se pričakuje,…
Rok: 06.10.21
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zdravje
Ključne bes.:kmetijstvo, usposabljanje
Mednarodno sodelovanje med EU in Kitajsko na področju integriranega varstva pred škodljivci v kmetijstvu. Zaradi rastlinskih škodljivcev in bolezni je vsako leto izgubljen velik odstotek pridelkov za prehrano. Hkrati se povečuje zaskrbljenost zaradi vpliva pesticidov, ki se uporabljajo v kmetijstvu, na okolje, neciljne organizme in zdravje ljudi. Predlogi bi morali podpirati razvoj in izvajanje praks integriranega varstva…
Rok: 06.10.21
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zdravje
Ključne bes.:Horizon, javno zdravje, kmetijstvo
Eno zdravje je pristop k zdravju rastlin in živali, ki temelji na sistemski perspektivi, ki povezuje zdravje ekosistemov, živali in ljudi. Zahteva posege na različnih ravneh (lokalnih, teritorialnih in v vrednostnih verigah) in usklajene javne politike. Pristop eno zdravje se lahko uporabi za vzpostavitev transformativnega pristopa za povečanje trajnostnih praks v kmetijstvu ter izboljšanje splošnega zdravja…
Rok: 06.10.21
Projekti do:11.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, inovacije
Kljub tehnološkemu napredku in pojavu novih pristopov, rešitev in metodologij nedavna literatura opozarja na stalne izzive pri povečanju uporabe rešitev za preglednost med akterji prehranskega sistema. Ti vključujejo pomisleke glede povezljivosti, interoperabilnosti, zasebnosti, stroškovne učinkovitosti in nizkega zaupanja potrošnikov v uporabljene tehnologije. Poleg tega mnogi kot pomembne razloge za počasno uvajanje rešitev navajajo razdrobljenost in zapletenost…
Rok: 06.10.21
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, raziskave
Bolezni, ki se prenašajo s hrano, so pomemben vzrok obolevnosti in umrljivosti ter pomembna ovira za družbeno-gospodarski razvoj po vsem svetu, vendar pa celoten obseg in breme nevarne hrane, zlasti breme, ki ga povzročajo kemična in biološka tveganja, še vedno v veliki meri nista znana.Uspešni predlogi bi morali zagotoviti podporo na dokazih temelječemu oblikovanju politik…
Rok: 06.10.21
Projekti do:12.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zdravje
Ključne bes.:Horizon
Spremembe v pridelavi, predelavi in vzorcih uživanja hrane so prispevale k zdravstvenim težavam, povezanim s prehrano, po vsem svetu. Nenalezljive bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, rak, debelost, kronične bolezni dihal in sladkorna bolezen, povzročijo 71% vseh smrti. Nenalezljive bolezni je v veliki meri mogoče preprečiti z učinkovitimi ukrepi, ki odpravljajo skupne dejavnike tveganja, kot…
Rok: 06.10.21
Projekti do:12.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon
Rezultati projekta naj bi prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:nadaljnje zagotavljanje odprtega dostopa do potrebnih tehnik standardizacije, identifikacije in kartiranja obstoječih in potencialnih koristnih mikroorganizmov ter mikrobnih konzorcijev za uporabo v predelavi hrane, kar zagotavlja oceno njihovih koristi glede prehrane, zdravja, varnosti hrane, krožnosti in trajnostiznanje iz ocene gospodarskega, družbenega in okoljskega pomena fermentiranih živil…
Rok: 06.10.21
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon
Izguba in odpadki hrane negativno vplivajo na družbo, okolje in gospodarstvo: prispevajo k nezanesljivi preskrbi s hrano in ovirajo prehrano, povzročajo emisije toplogrednih plinov ter pritisk na tla in vodo, vključno s krčenjem gozdov, degradacijo naravnih habitatov in izgubo biotske raznovrstnosti; povzročajo tudi velike gospodarske izgube. Takšni negativni učinki se še povečajo v času krize…
Rok: 06.10.21
Projekti do:11.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zdravje
Ključne bes.:Horizon
Zapolnitev vrzeli v znanju o prehranski vrednosti, varnosti, alergenosti in okoljski oceni alternativnih beljakovin in prehranskih sprememb. Pričakuje se, da bodo rezultati projektov prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:informiranje sistemskega pristopa k razvoju celostne prehranske politike in informiranje sektorskih politik (npr. o varnosti hrane, javnem zdravju, kmetijstvu, ribogojstvu in okolju) z dodatnimi, posodobljenimi informacijami in znanjem…
1
Rok: 06.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje
Ključne bes.:Horizon, ribištvo
Cilj SRP je zagotoviti, da je ribištvo okoljsko, gospodarsko in družbeno trajnostno ter zagotavlja vir zdrave hrane za državljane EU. Skupna ribiška politika uporablja previden pristop, ki priznava vpliv človekovih dejavnosti na vse sestavine ekosistema. Prizadeva si, da bi ribiške flote bolj selektivno izbirale, kaj ujamejo, da bi postopoma odpravile zavržke neželenih rib in se odločno…
Rok: 06.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje
Ključne bes.:ribištvo
Preglednost v verigi morske hrane je temeljnega pomena za ustvarjanje zaupanja in boljše sprejemanje s strani potrošnikov. Na voljo je že veliko informacij o dobavi morske hrane, ki potrošnikom in trgovcem na drobno pomagajo pri nakupu. Vendar je vedeti, kdaj in kje so bile ribe ujete v prostranstvih oceanov, zahtevno ter zahteva inovativne in stroškovno…
Rok: 06.10.21
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, kmetijstvo
Pričakuje se, da bodo rezultati projektov prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:boljšemu razumevanju izzivov in priložnosti v zvezi z internalizacijo podnebnih, okoljskih, družbenih in zdravstvenih zunanjih učinkov hrane na različnih ravneh (npr. politika, proizvod, organizacija, kmetijsko gospodarstvo in naložbe) in v različnih kontekstih s strani oblikovalcev politik, podjetij in drugih akterjev v kmetijskih in živilskih…
Rok: 06.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, kmetijstvo
Odkrivanje vzvodov za spodbujanje kmetov k prehodu na trajnostne, podnebno nevtralne in biotski raznovrstnosti prijazne kmetijske sisteme ter k njihovemu ohranjanju. Rezultati projekta naj bi prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:boljše razumevanje izzivov in priložnosti za razvoj trajnostnih, podnebno nevtralnih in biotski raznovrstnosti prijaznih kmetijskih sistemov na ravni kmetije in krajineboljšemu razumevanju individualnih (vedenjskih/odločitvenih) in sistemskih…
Rok: 06.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje
Ključne bes.:Horizon, inovacije, kmetijstvo, raziskave, tehnologija
Potencial tehnologij veriženja blokov v različnih sektorjih in na različnih področjih uporabe je splošno priznan ter se spodbuja na zasebnem in javnem področju. Tudi na področju agroživilstva so tehnologije veriženja blokov vzbudile zanimanje. Področje agroživilstva povzroča posebne izzive pri uporabi tehnologij veriženja blokov, kot je narava proizvodov. V zelenem dogovoru Evropske komisije je treba povečati preglednost…
Rok: 06.10.21
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, kmetijstvo
Cepiva in diagnostika so bistveni sestavni deli zbirke orodij za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih živalskih bolezni ter omejevanje njihovega vpliva, vključno z morebitnim zmanjšanjem uporabe protimikrobnih sredstev. Razvoj ali izboljšanje cepiv za regulirane bolezni morda ne bo privlačen za farmacevtsko industrijo, zato bo morda potrebna javna podpora zaradi nedelovanja trga. Pomembno je, da nabor orodij…
Rok: 06.10.21
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon
Podatki o kmetovanju in proizvodnji hrane se zbirajo na različnih stopnjah proizvodnega procesa kopenskih živali, večinoma za izboljšanje ekonomske učinkovitosti, obvladovanje bolezni, varnost in kakovost hrane. Nekaj podatkov, zbranih na kmetijah ali med nadaljnjo predelavo (npr. v klavnicah ali mlekarnah), se uporablja za spremljanje stanja dobrega počutja živali in različnih ravni dobrega počutja. Slednje je mogoče…