Grantly ima na razpolago trenutno 293 odprtih razpisov za "Podeželje".


Rok: 06.10.21
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon
V skladu s strategijo EU za prehod na pravično, zdravo in odporno kmetijstvo ter gozdarstvo, vključno z ambicioznim ciljem zmanjšanja uporabe fitofarmacevtskih sredstev, bodo predlogi podpirali raziskave in inovacije (R&I), ki bodo kmetijskim/gozdarskim sektorjem pomagale ohraniti produktivnost in prispevale k trajnostnemu kmetijstvu in zdravju gozdov.Pričakuje se, da bodo rezultati projekta prispevali k vsem naslednjim pričakovanim…
Rok: 06.10.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje
Ključne bes.:Horizon, kmetijstvo
Uspešen predlog bi moral podpirati cilj strategije EU, kar pomeni prehod na pravičen, zdrav in odporen evropski kmetijski sektor. Tu je pomemben zlasti cilj spodbujanja agroekologije, in sicer z boljšim razumevanjem potenciala digitalizacije kot spodbujevalca agroekologije, transformativnega, trajnostnega, zdravega, odpornega in vključujočega pristopa h kmetovanju, ki lahko zmanjša pritisk kmetovanja na ekosisteme in hkrati ustvarja…
Rok: 06.10.21
Projekti do:9.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:ekosistem, kmetijstvo, podnebne spremembe
Uspešen predlog bi moral podpirati cilj strategije EU, kar pomeni prehod na pravičen, zdrav in odporen kmetijski sektor EU, zlasti cilj spodbujanja rastlinskih beljakovin, pridelanih v EU, v skladu s Poročilom o razvoju rastlinskih beljakovin v EU. Dejavnosti bi morale podpirati prehod na trajnostne, produktivne, podnebno nevtralne in odporne kmetijske sisteme, ki zmanjšujejo pritisk na…
Rok: 06.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:ekosistem, kmetijstvo, okolje, ribištvo
Uspešen predlog bi moral podpirati cilj strategije EU, lar pomeni prehod na poštene, zdrave, podnebno odporne ter podnebju in okolju prijazne prehranske sisteme od primarne proizvodnje do potrošnje, zlasti cilj, da se do leta 2030 vsaj 25% kmetijskih zemljišč v EU uporablja za ekološko kmetovanje, in da se znatno poveča obseg ekološkega ribogojstva, in sicer…
Rok: 06.10.21
Projekti do:12.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:okolje
Vprašanje je kako lahko mesta in kraji preoblikujejo prehranske sisteme za doseganje skupnih koristi? Mestna območja se soočajo z resnim izzivom, kako svojim prebivalcem zagotoviti zdravo, cenovno dostopno, varno in trajnostno pridelano hrano. Številna mesta in njihovi prebivalci so ločeni od svojih živil npr. od kod prihaja, kako se proizvaja, kakšen vpliv imata proizvodnja in poraba…
Rok: 06.10.21
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, okolje, ribištvo
Uspešen predlog bo prispeval k spodbujanju trajnostnega, uravnoteženega in vključujočega obalnega razvoja, podpiral izvajanje evropskega zelenega dogovora in vključeval boljše razumevanje okoljskih, socialno-ekonomskih, vedenjskih, kulturnih in demografskih dejavnikov sprememb. Izvedene raziskovalne dejavnosti in inovativni rezultati bodo z izobraževanjem in nadgradnjo spretnosti opolnomočili ljudi, da se zavzemajo za spremembe, kar bo omogočilo pozitivne dolgoročne možnosti, vključno…
Rok: 06.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, tehnologija, tehnološke rešitve
Pomanjkanje dostopa do hitrega širokopasovnega omrežja še vedno predstavlja razvojni izziv za številna podeželska in oddaljena območja. Pogosto se zdi, da so stroški naložb previsoki v primerjavi s končnim številom uporabnikov v določenih regijah. Potrebe končnih uporabnikov se ne razlikujejo le med skupnostmi, temveč tudi med posameznimi podjetji in gospodinjstvi, zato je iskanje skupne rešitve…
Rok: 06.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, inovacije
Pričakuje se, da bodo rezultati prispevali k vsem naslednjim rezultatom:izboljšane zmogljivosti podeželskih skupnosti in podeželskega prebivalstvaizboljšane spretnosti in znanje podeželskih državljanov, podjetnikov, organizacij, lokalnih akcijskih skupin in voditeljev skupnosti o obstoječih orodjih za razvoj in izvajanje inovacijskih strategij na podeželju (vključno s socialnimi inovacijami) ter inovativnih ukrepih za izvajanje teh strategij v podeželskih skupnostih na…
Upoštevanje raznolikosti podeželja in krepitev dokazov za prilagojene politike, ki povečujejo prispevek podeželskih skupnosti k ekološkim, digitalnim in družbenim prehodom.Predlogi…
Rok: 06.10.21
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, gozdarstvo, okolje
Prilagajanje in večja odpornost gozdov sta bistvenega pomena, da bi gozdovi ohranili svojo funkcijo zadrževalca ogljika, zaščitili obstoječe zaloge in zagotovili, da bodo gozdovi še naprej zagotavljali pomembne ekosistemske storitve ter podpirali biogospodarstvo, ki temelji na gozdovih. Zaradi velike raznolikosti evropskih in kitajskih gozdov, raznolikosti pokrajin ter upravljavskih in lastniških struktur je treba prilagoditvene strategije prilagoditi…
Rok: 06.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, gozdarstvo, okolje, podnebne spremembe
Sekvestracija ogljika v gozdnih ekosistemih je pritegnila veliko zanimanja kot pristop k blažitvi podnebnih sprememb, saj se lahko šteje za razmeroma poceni možnost kratkoročnega, srednjega in dolgoročnega reševanja podnebnih sprememb. Gozdna zemljišča, zajeta v uredbi o rabi zemljišč, spremembah rabe zemljišč in gozdarstvu, naj bi prispevala k doseganju evropskih podnebnih ambicij za leto 2030. Kot je…
Rok: 06.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, gozdarstvo, kmetijstvo, okolje, podnebne spremembe
Agrogozdarstvo za doseganje podnebnih ciljev, biotske raznovrstnosti in trajnosti kmetovanja.Doseganje trajnostne kmetijske proizvodnje, ki spodbuja blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter ohranjanje in povečevanje biotske raznovrstnosti, je politični cilj, ki pomeni iskanje ravnovesja med produktivnostjo kmetij, družbeno-ekonomsko uspešnostjo in širšimi trajnostnimi cilji. Agrogozdarski sistemi vključujejo tradicionalne in sodobne sisteme rabe zemljišč, kjer se drevesa upravljajo…
Rok: 06.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:Horizon, okolje
Zdravje tal v Evropi in po svetu ogrožajo učinki človekovih dejavnosti in podnebnih sprememb. Ocenjuje se, da je med četrtino in tretjino svetovnih tal degradiranih. Degradacija tal negativno vpliva na pridelavo hrane, biotsko raznovrstnost ali sposobnost tal, da zadržujejo vodo in skladiščijo ogljik. Potrebni so nujni ukrepi za stabilizacijo in povečanje ogljika v tleh, s čimer…
Rok: 06.10.21
Projekti do:12.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:kmetijstvo, okolje, podnebne spremembe
Kopenska živinoreja v veliki meri prispeva k antropogenim emisijam toplogrednih plinov po vsem svetu ter emisijam onesnaževal v zrak in vodo. Čeprav je intenzivnost emisij v Evropi v primerjavi s številnimi drugimi regijami sveta manjša, so potrebne možnosti za boljšo oceno in izboljšanje ravnovesja emisij kopenske živinoreje, vremensko intenzivne ali ekstenzivne z nizkimi vložki, vključno z…
Rok: 28.09.21
Projekti do:700.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.07.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje, podnebne spremembe
Razpis za zbiranje predlogov se nanaša na okvirne sporazume o partnerstvu za nepovratna sredstva za poslovanje LIFE (FPA OG). Okvirni sporazumi o partnerstvu v okviru programa LIFE so dolgoročni instrumenti sodelovanja, ki služijo kot krovni instrument za redna ali ponavljajoča se nepovratna sredstva za poslovanje neprofitnih subjektov, ki sodelujejo pri razvoju, izvajanju in izvrševanju zakonodaje in…
Rok: 06.10.21
Projekti do:23.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:kmetijstvo, nadnacionalno, okolje
Prednostna naloga je, da kmetje v veliki meri sprejmejo prakse, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in shranjevanju ogljika, da bi EU do leta 2030 dosegla cilje glede blažitve toplogrednih plinov, do leta 2050 pa podnebno nevtralnost. Kmetijstvo je prav tako občutljivo na vplive podnebnih sprememb, zato je prilagajanje izredno pomembno. Vključevanje uporabe podnebno pametnih praks…
Rok: 06.10.21
Projekti do:126.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, okolje
Vodni viri so ključnega pomena za vse človekove dejavnosti in okolje. Zagotavljanje zadostne količine kakovostne vode za vse namene ostaja ključni izziv po vsem svetu in v Evropi.Rezultati projektov naj bi prispevali k vsem naslednjim rezultatom:večje varstvo vodnih virov in ekosistemov ter krepitev biotske raznovrstnosti z razvojem bolj sistemske in povezovalne politike, ki upošteva medsektorske…
Rok: 06.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:okolje
Sladkovodni viri so zaradi prekomerne rabe in podnebnih sprememb vse bolj obremenjeni, kar ima obsežne posledice za človeške družbe in ekosisteme. Rezultati projektov naj bi prispevali k več od naslednjih rezultatov:izboljšana baza znanja o vplivih podnebnih sprememb, povezanih z vodo, ter ocenah ranljivosti, tveganja in prilagajanja v Evropi in tujinizagotovitev popolnejše slike o prihodnjih ranljivostih na…