Grantly ima na razpolago trenutno 336 odprtih razpisov za "Družba".


Rok: 17.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:19.01.22* Ministrstvo za delo, družino, social…
Področja:Družba, Notranje zadeve
Ključne bes.:javni zavod, socialno varstvo, zaposlovanje
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti javno poziva zainteresirane kandidate za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega zavoda Dom na Krasu.  
Rok: 16.05.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.01.22* Evropska mladinska fundacija (EYF)
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:demokracija, evropska družba, mladina, mladinske organizacije, sodelovanje
V okviru kampanje se bodo odvijale številne aktivnosti na temo participatorne demokracije, namenje mladim, mladinskim delavcem, mladinskim organizacijam ter oblikovalcem mladinskih politik. V ta namen bo Evropska mladinska fundacija (EYF) mladinskim organizacijam, ki želijo organizirati dogodke v okviru kampanje, nudila finančno podporo za sofinanciranje pilotnih aktivnosti ter za sofinanciranje mednarodnih mladinskih srečanj.
Rok: 02.03.22
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.01.22* Evropski parlament
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:mladina, mladinske organizacije, spodbujanje enakosti, vključenost
Pričakuje se, da bodo organizacije, izbrane za sofinanciranje v okviru tega razpisa, lokalne ali mladinske organizacije (kot glavni prijavitelji). Partnerstvo z javnim organom za izvedbo dogodka se bo štelo kot prednost, z namenom zagotovljanja močne povezave z lokalno ravnjo in trdno operativna zmogljivostjo. Glavni cilj je približati Evropski parlament državljanom z organizacijo dveh lokalnih evropskih mladinskih…
Rok: 31.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.01.22* Svet romske skupnosti Republike Slove…
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, društva, romi
Sofinancirali se bodo programi aktivnosti zvez društev, v katerih se združujejo pripadniki romske skupnosti. Gre za spodbujanje aktivacije in večjega vključevanja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v družbo, prispevek k opolnomočenju pripadnic in pripadnikov skupnosti in izboljšanje njihovega položaja ter odpravljanje nestrpnosti med večinskim in manjšinskim prebivalstvom, še posebej v lokalnih okoljih. 
Rok: 09.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:18.01.22* Ministrstvo za obrambo
Področja:Družba, Izobraževanje, Notranje zadeve
Ključne bes.:CFS, usposabljanje, zaposlovanje
Razpis za evidentiranje kandidatov za civilne funkcionalne strokovnjake (CFS) na obrambnem področju v letu 2022. Evidentirane kandidate, ki uspešno opravijo usposabljanje po programih, se lahko napoti v mednarodne operacije in misije. Ministrstvo za obrambo v letu 2022 išče kandidate z znanji in delovnimi izkušnjami na naslednjih strokovnih področjih: reforma varnostnega sektorja,izgradnja obrambnih zmogljivosti (finance, proračun, pogodbe, javna naročila,…
Rok: 02.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.01.22* Občina Kamnik
Področja:Družba, Izobraževanje, Zdravje
Ključne bes.:občinski, prostovoljstvo, socialno varstvo, starejši
Šlo bo za sfinanciranje izvajanja projekta »Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših« v Občini Kamnik. Program projekta mora obvezno vsebovati: delovanje in razvoj sistema prostovoljstva;oglaševanje in promocija;izobraževanje skupin za prostovoljstvo;delovanje svetovalne pisarne;priprava brošure;skrb in vzdrževanje informacijske podpore.
Rok: 28.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.01.22* Mestna občina Koper
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:covid-19, društva, občinski, otroci in mladina, ustanove, zavod
Sofinanciranje programov v vrtcih in šolah v mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk, posledic epidemije nalezljive bolezni covid-19 v letu 2022. Programi: Psihosocialno svetovanje in psihosocialna pomoč za otroke in mladostnike (individualno oziroma v manjših, podpornih skupinah); Preventivne delavnice na temo preprečevanja zasvojenosti z digitalnimi mediji (varna uporaba televizije, digitalnih naprav in spleta ter preprečevanje…
Rok: 31.10.22 Do porabe sredstev
Projekti do:3.400 €   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Rogaška Slatina
Področja:Družba, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, občinski, zaposlovanje
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS – Urad za delo Šmarje pri Jelšah prijavljena kot brezposelna oseba vsaj dva meseca pred zaposlitvijo in ima sedež dejavnosti v občini Rogaška Slatina,zaposlitev za…
Rok: 04.02.22
Projekti do:15.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:17.01.22* Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:otroci in mladina, tekmovanje
Šlo bo za sfinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj, in sicer v šolskih letih: 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024. Selekcijska tekmovanja so tekmovanja s področja znanstvene discipline ali več znanstvenih disciplin, ki so povezana z učnimi načrti oziroma s katalogi znanj predvsem iz naslednjih predmetov ali predmetnih področij: slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, tuji jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, tehnika in…
Rok: 26.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.01.22* Občina Kamnik
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:občinski, projekti, veteranske organizacije
Projekte lahko prijavite na naslednje vsebine: vključevanje domoljubne vzgoje,vključevanje prostovoljcev,vključevanje informiranja ter svetovanja,vključevanje obujanja tradicije,vključevanje skrbi za spomenike in spominska obeležja,spodbujanje k strpnosti in nenasilju.
Rok: 15.10.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.01.22 Občina Kranjska Gora
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:dobrodelnost, društva, javni zavod, knjige, leposlovje, občinski, prireditve, ustanove
Gre za sofinanciranje programov in projektov, med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oz. posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij, ter ostali projekti ali aktivnosti, ki niso bili predmet drugih razpisov iz proračuna Občine Kranjska Gora, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju…
Rok: 26.04.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, inovacije, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Evropski inovativni ekosistem. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-01: Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystemsHORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-02: Integration of social innovation actors in innovation ecosystemsZa vsako razpisano temo lahko do vseh informacij dostopate s…
Rok: 06.04.22
Projekti do:400.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.12.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:mladina, partnerstva, prostovoljno delo, prostovoljstvo
Ekipe prostovoljcev na prednostnih področjih so obsežni projekti z velikim učinkom, ki podpirajo prostovoljne dejavnosti, ki jih izvajajo mladi iz vsaj dveh različnih držav, ki se združujejo, da bi izrazili solidarnost z izvajanjem kratkoročnih ukrepov, ki obravnavajo skupne evropske izzive na področjih politik, ki se vsako leto določijo na ravni EU. Dejavnosti prostovoljskih skupin na prednostnih…
Rok: 28.10.22 Do porabe sredstev
Projekti do:1.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:11.01.22* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Družba
Ključne bes.:občinski
Namen sofinanciranja je finančno podpreti dejavnosti/programe/projekte/prireditve pravnih in fizičnih oseb ter društev, klubov in drugih organizacij, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna občine Slovenj Gradec in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti. Mestna občina Slovenj Gradec financira številne izvajalce dejavnosti s področja kulture,…
Rok: 26.01.22
Projekti do:11.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:11.01.22* Občina Kamnik
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:občinski, prostovoljstvo, socialno varstvo
Sofinanciralo se bo naslednje vsebine socialno varstvenih programov, v občini Kamnik za leto 2022: socialno varstveni programi,karitativni programi,medgeneracijski programi za samopomoč z najmanj 5 prostovoljskimi skupinami, ki že delujejo na območju Občine.
Rok: 04.02.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.01.22* Mestna občina Celje
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:mladina, mladinske organizacije, mobilnost, neformalno učenje, občinski, prostovoljstvo, sodelovanje, trg dela, usposabljanje, zdravo življenje
Šlo bo za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade na območju MOC v letu 2022, ki se nanašajo na področje mladinskega sektorja: avtonomijo mladih in učenje za življenje, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo,…
Rok: 04.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.01.22* Mestna občina Celje
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:društva, občinski, prireditve, promocija, veteranske organizacije
Šlo bo za sofinanciranja aktivnosti, ki jih redno in neprofitno opravljajo veteranske organizacije in društva, ki imajo sedež ali delujejo (imajo enoto) na območju Mestne občine Celje in izvajajo programe, ki vključujejo naslednje vsebine: priprava in organizacija prireditev in obletnic, pohodov in srečanj;obujanje in negovanje tradicij ter organizacija izobraževanj;domoljubna vzgoja in tozadevno obveščanje ali promocija Mestne…
Rok: 28.01.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.01.22* Mestna občina Celje
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:duševno zdravje, invalidi, javno zdravje, občinski, preprečevanje nasilja, socialno varstvo, starejši, zasvojenost, žrtve nasilja
Sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Celje v letu 2022. Projekti so razdeljeni na pet sklopov: Sklop A: projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja,projekti, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom,projekti medgeneracijskih in drugih skupin…