Grantly ima na razpolago trenutno 409 odprtih razpisov za "Družba".


Rok: 11.05.22 Več rokov
Projekti do:60.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Občine, Ostale
Objava:15.04.22 Slovenska turistična organizacija
Področja:Digitalizacija, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:digitalizacija, turizem
Slovenska turistična organizacija je objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, s katerim se želi spodbuditi promocijo zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne preobrazbe vodilnih destinacij. Predmet javnega razpisa…
Rok: 13.05.22
Projekti do:7.500 €   Udeležba: %
Upravičeni:
Objava:11.04.22 Ministrstvo za infrastrukturo
Področja:Izobraževanje, Zeleni prehod
Ključne bes.:mobilnost, trajnostna mobilnost
Namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder, itd. Glede na…
Rok: 22.04.22
Projekti do:0 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:08.04.22 SPIRIT Slovenija
Področja:Kultura, Zdravje
Ključne bes.:covid-19, gostinstvo, prireditve, turizem
Podjetja določenih panog gospodarstva so bila zaradi epidemije Covid-19 (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov. Ob ponovnem zagonu dejavnosti so bila ta podjetja likvidnostno izčrpana, soočala so se z velikim odlivom kadrov v druge panoge, hkrati pa so morala poslovati…
Rok: 15.04.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:
Objava:10.03.22 Mestna občina Ljubljana
Področja:
Ključne bes.:ljubljana, turistične prireditve
Predmet povabila je oddaja predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2022.Sofinancirale se bodo prireditve z naslednjimi cilji:spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma;aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter etnoloških in lokalnih kulinaričnih posebnosti;seznanjanje in izobraževanje prebivalstva vseh starosti,…
Rok: 18.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:
Objava:18.03.22 Ministrstvo za kulturo
Področja:
Ključne bes.:
Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na podlagi 4. Delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2017 do 2021, ki jih bo v letu 2022 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za…
Rok: 31.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:
Objava:07.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Mladi
Ključne bes.:izobraževanje
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol, študentov višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov.  
Rok: 31.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale
Objava:11.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:izobraževanje, oprema
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih aparatov, naprav, strojev, priključkov in opreme, ki se uporabljajo za izvajanje praktičnega pouka oziroma izobraževanja po javnoveljavnih izobraževalnih oziroma študijskih programih ali za izvajanje raziskovanja s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva. 
Rok: 29.08.22    Udeležba: %
Upravičeni:
Objava:25.03.22 Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:ekologija, gostinstvo
Namen javnega razpisa je spodbujanje turističnih in gostinskih ponudnikov ter turističnih atrakcij k uvajanju ekološkega/trajnostnega managementa in ekoloških/trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih, gostinskih obratih in turističnih atrakcijah ter pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka.Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti ponudnika…
Rok: 19.08.22    Udeležba: %
Upravičeni:
Objava:18.03.22 Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:izobrazba, šolstvo, štipendija
Namen javnega razpisa za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov s področja naravoslovja in tehniških smeri v študijskem letu 2022/2023 je spodbujanje mladih za izobraževanje v tistih pedagoških študijskih programih za pridobitev izobrazbe, po katerih se izobražujejo za opravljanje poklicev, za katere je zaznati neskladje med trenutnim in prihodnjim obsegom razpoložljivega kadra ter predvidenim obsegom…
Rok: 18.04.22
Projekti do:8.380 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:
Objava:18.02.22 U.S. Embassy Slovenia
Področja:Medn. sodelovanje
Ključne bes.:
Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji še naprej ponuja majhna nepovratna sredstva za dobro zastavljene in vodene projekte, ki krepijo vezi med ZDA in Slovenijo Upravičene teme projektov so široko opredeljene in vključujejo demokracijo in človekove pravice, varnostna in obrambna vprašanja ter gospodarski in poslovni razvoj.   Uspešni predlogi bodo okrepili razumevanje Združenih držav, vključno z njihovo…
Rok: 21.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:
Objava:08.03.22* Občina Medvode
Področja:
Ključne bes.:socialno varstvo
Občina Medvode dodeljuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev s področja socialnega varstva, ki ne sodijo v zakonsko obvezo občine, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovanjskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez, ki delujejo na območju občine Medvode, imajo v občini Medvode sedež ali so njihovi člani občani občine Medvode. Sredstva…
Rok: 21.03.22    Udeležba: 20%
Upravičeni:
Objava:08.03.22* Občina Medvode
Področja:Kultura
Ključne bes.:občina
Šlo bo za sofinanciranje prireditev v občini Medvode v letu 2022 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer: prireditev ob občinskem prazniku; mednarodnih prireditev; prireditev ob okroglih obletnicah od ustanovitve izvajalca; drugih občinskih prireditev, ki jih skozi vse leto izvajajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze društev
Rok: 18.03.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Ministrstvo za delo, družino, social…
Področja:
Ključne bes.:enakopravnost, ženske
Šlo bo za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških, ki prispevajo k:spodbujanju lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja: sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri prispevali k ozaveščanju in spodbujanju tako delodajalskih organizacij kot zaposlenih staršev pri uveljavljanju obstoječih in iskanju novih rešitev za izvajanje družini prijaznih praks, ki zaposlenim očetom in…
Rok: 14.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Svet romske skupnosti
Področja:
Ključne bes.:mediji, romi
Cilji je spodbujanje priprave in predvajanja radijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti in ki zagotavljajo:uravnoteženo prikazovanje romske tematike iz različnih zornih kotov (z vidika Romov, večinskega prebivalstva, državnih in nevladnih institucij, lokalne skupnosti, mednarodne javnosti, strokovne javnosti itd.);utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Romov;vključevanje Romov v pripravo in predvajanje oddaj;ozaveščanje večinskega…
Rok: 30.09.22 Do porabe sredstev
Projekti do:0 €   Udeležba: %
Upravičeni:
Objava:08.03.22* Občina Komen
Področja:
Ključne bes.:društva, občinski
Šlo bo za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj v Občini Komen za leto 2022, in ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti. 
Rok: 14.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:08.03.22* Občina Kamnik
Področja:
Ključne bes.:občinski, prireditve
Občina Kamnik bo sofinancirala: prireditve in projekte, ki jih ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive Občine Kamnik; večje prireditve in projekte društev na področju organiziranja prostega časa, vzgoje in izobraževanja otrok ter mladine, športa, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Kamnik in iz drugih javnih razpisov…
Rok: 25.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:
Objava:08.03.22* Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Zdravje
Ključne bes.:šport
Šlo bo za izbor predlogov za sofinanciranje investicij v izgradnjo novih plezalnih centrov in plezalnih sten v letu 2022. Zbiranje predlogov za sofinanciranje bo potekalo v dveh različnih sklopih: sklop 1 – Investicije v izgradnjo plezalnih centrov; sklop 2 – Investicije v izgradnjo plezalnih sten. 
Rok: 04.04.22
Projekti do:1.660.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Občine
Objava:04.03.22 Ministrstvo za kulturo
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:NOO, kulturni spomeniki
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Podprte bodo večje investicije z multiplikativnim učinkom na gospodarski in turistični razvoj, ki bodo predstavljale dodano…