Grantly ima na razpolago trenutno 232 odprtih razpisov za "Družba".


V okviru razpisa za intervencijske projekte bodo financirane dejavnosti, ki pomenijo hiter odziv na krizne razmere, ki jih opredelijo prijavitelji,…
Rok: 25.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:19.10.21* Občina Ravne na Koroškem
Področja:Družba
Ključne bes.:invalidi, občinski, upokojenci
Zbiranje ponudb za sofinanciranje dejavnosti v okviru programa izvajanja brezplačnih prevozov za starejše in invalide.
Rok: 03.11.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.10.21* Mestna občina Ljubljana
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:občinski, socialno varstvo
Namen tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisnih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in…
Rok: 15.10.21
Projekti do:1.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:13.10.21* Občina Kamnik
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:občinski
Cilj je otrokom na območju občine omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa. Sofinanciralo se bo jesensko počitniško varstvo otrok s stalnim in začasnim prebivališčem v občini. 
Rok: 31.12.23 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.10.21* L’Oréal Fund for Women
Področja:Družba
Ključne bes.:dobrodelne ustanove, ženske
V okviru sklada lahko lokalne dobrodelne organizacije pridobijo sredstva za svoje projekte na področju preprečevanja revščine, preprečevanja nasilja nad ženskami, pomoči ženskam pri socialni in poklicni integraciji ter premostitvi ovir pri dostopu do izobraževanja. Posebna pozornost bo namenjena projektom pomoči ženskam, ki doživljajo več ranljivosti, predvsem migrantkam in ženskam z invalidnostmi. L’Oréalov triletni dobrodelni jamstveni sklad…
Rok: 31.12.21 Do porabe sredstev
Projekti do:250.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja, Velika
Objava:13.10.21* Slovenski regionalno razvojni sklad
Področja:Družba, Gospodarstvo
Ključne bes.:posojila
Program PF je namenjen dodeljevanju spodbud v obliki ugodnih premostitvenih posojil, ki so namenjena vlagateljem, ki so uspešno kandidirali na javnih razpisih za evropska sredstva. Spodbuda premošča vrzel do izplačila evropskih sredstev.Program ANS je namenjen dodeljevanju spodbud projektom na območju, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost. Spodbude so usmerjene v ustvarjanje gospodarske osnove avtohtonih…
Projekti morajo prispevati k okrepljenemu sodelovanju med organizacijami delodajalcev, sindikati in javnimi organi, po možnosti v tesnem sodelovanju z norveškimi…
Cilj je spodbuditi večjo socialno kohezijo v Bolgariji z boljšim medsebojnim razumevanjem med večinsko in manjšinsko kulturo s poudarkom na…
Podpora Evropske unije demokratičnemu upravljanju v Nigeriji. Druga faza programa.
Večja udeležba državljanov v civilnih dejavnostih, krepitev vloge ranljivih skupin, okrepljena zmogljivost in trajnost civilne družbe.
Cilj tega razpisa je izboljšanje kakovosti storitev, ki jih zagotavljajo obstoječa zavetišča in svetovalni centri, ki ne izpolnjujejo evropskih standardov.
Rok: 02.11.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:05.10.21* Fundacija za financiranje invalidskih…
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:FIHO, humanitarne organizacije, invalidske organizacije
Razporeditev sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje: izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov, delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.FIHO ne bo…
Rok: 16.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:05.10.21* Socialna zbornica Slovenije
Področja:Družba, Izobraževanje
Ključne bes.:visokošolski zavod
Namen razpisa je izbrati izvajalca Programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki bo izvajal Program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določila Socialna zbornica Slovenije. Program za vodenje socialno varstvenega zavoda traja 200 ur, v katerega se bodo vključevali novi imenovani direktorji, lahko se ga udeležijo tudi obstoječi direktorji in srednji vodstveni kader, vse skladno…
Prijavljeni projekti morajo obravnavati prednostne naloge ciljne skupine, ki jo predstavljajo Romi in njihove družine (otroci, mladi, odrasli), ki živijo…
Rok: 27.10.21
Projekti do:120.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.10.21 Ministrstvo za notranje zadeve
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:socialno varstvo
Javni razpis za izvedbo projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem prostoru za obdobje 2022-2024.Nudenje pomoči žrtvam trgovine z ljudmi in žrtvam kaznivih dejanj ylorabe prostitucije pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju, v obliki namestitve v varni prostor, ki vsebuje:ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo za odrasle in otroke,psihološko pomoč,24-urno dosegljivost po…
Rok: 31.10.21
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:01.10.21* AI4copernicus
Področja:Družba
Ključne bes.:fizične osebe
AI4Copernicus išče iznajdljive posameznike, ki bodo doprinesli predloge k reševanju družbenih izzivov, ki temeljijo na tehnologijah umetne inteligence in podatkih opazovanja zemlje. Njihov cilj mora biti pomagati posameznikom, ranljivim skupnostim, okolju ter podjetjem in javnemu sektorju pri zagotavljanju inovativnih storitev svojim strankam ter državljanom Evrope in sveta. 
Rok: 01.12.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja
Objava:01.09.21 AI4media
Področja:Digitalizacija, Družba, Znanost
Ključne bes.:AI, Horizon, inovacije, mediji, raziskave, razvoj
Projekt AI4Media, ki ga financira EU, želi vzpostaviti center odličnosti in široko mrežo raziskovalcev v Evropi in zunaj nje. Projekt temelji na izzivih, tveganjih in priložnostih, ki jih je široka uporaba umetne inteligence prinesla medijem, družbi in politiki.Projekt se bo sredotočil na zagotavljanje naslednje generacije ključnih napredkov na področju umetne inteligence, ki bodo služili sektorju…
Rok: 19.10.21
Projekti do:2.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:28.09.21* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski
Sofinancirajo so naslednje vsebine programov, ki jih upravičenci izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica: izobraževanja,promocija upravičencev in območja njihovega delovanja,priprava projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih,prireditve s področja kmetijstva in podeželja,nakup strokovne literature, priprava in tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala.Predmet sofinanciranja so tudi materialni stroški, ki so vezani…
1