Grantly ima na razpolago trenutno 72 odprtih razpisov za "šport".


Rok: 17.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:08.03.22* Občina Komen
Področja:Zdravje
Ključne bes.:občinski, šport, športna društva
Sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen v letu 2022. Sofinancirale se bodo naslednje dejavnosti: Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, Kakovostni šport, Športna rekreacija, Šport starejših, Razvojne dejavnosti v športu, Organiziranost v športu, Športne prireditve in promocija športa. 
Rok: 14.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:08.03.22* Občina Rogatec
Področja:Zdravje
Ključne bes.:občinski, šport
Šlo bo za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec v letu 2022. Sofinancirani bodo naslednji programi: ŠPORTNI PROGRAMI: Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine; Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami; Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; Kakovostni šport; Športna rekreacija; RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu; ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: Delovanje športnih…
Rok: 25.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Občine
Objava:08.03.22* Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:šport
Šlo bo za izbor predlogov za sofinanciranje investicij v izgradnjo novih plezalnih centrov in plezalnih sten v letu 2022. Zbiranje predlogov za sofinanciranje bo potekalo v dveh različnih sklopih: sklop 1 – Investicije v izgradnjo plezalnih centrov; sklop 2 – Investicije v izgradnjo plezalnih sten. 
Rok: 30.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Občina Trebnje
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:šport, športna tekmovanja, športni programi
Šlo bo za izbor in sofinanciranje športih programov in projektov v Občini Trebnje v letu 2022.Razpisane programe in področja letnega programa športa se vrednoti s točkami. Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za posamezne vsebine in glede na obseg proračunskih sredstev za izvajanje letnega programa športa. Višina dodeljenih sredstev je…
Rok: 11.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:24.02.22* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Družba, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:občinski, šport
Na podlagi sprejetega letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji programi in področja:prostočasna športna vzgoja predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, športna rekreacija, šport invalidov, šport starejših, večje športne prireditve,…
Rok: 10.03.22
Projekti do:1.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:24.02.22* Mreža FARE
Področja:Družba
Ključne bes.:LGBTIQ, enakopravnost, šport
Letos bodo sredstva namenjena projektom, ki bodo prinašali trajne spremembe na področju spodbujanja vključevanja in zastopanosti oseb LGBTI v nogometu. Za projekte spodbujanja vključevanja s pomočjo izobraževanja in zagovorništva, ki se bodo izvajali v okviru kampanje Nogomet proti Homofobiji v maju 2022, lahko pridobite sredstva v višini do 1.000 evrov. Nogomet proti homofobiji je namenjen boju proti diskriminaciji…
Rok: 14.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:15.02.22* Občina Ilirska Bistrica
Področja:Družba, Kultura, Zdravje
Ključne bes.:občinski, prireditve, šport, športna vzgoja
Sofinancirajo se naslednje vsebine, v letu 2022:Športna vzgoja otrok mladine in študentov v okvirni vrednosti; Kakovostni šport v okvirni vrednosti; Športna rekreacija v okvirni vrednosti; Šport invalidov v okvirni vrednosti; Velike mednarodne prireditve in prireditve občinskega pomena v okvirni vrednosti; Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v okvirni vrednosti; Tekoče vzdrževanje objektov in nakup opreme v okvirni vrednosti. 
Rok: 02.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:15.02.22* Občina Šempeter - Vrtojba
Področja:Zdravje
Ključne bes.:občinski, otroci in mladina, starejši, šport, športna vzgoja
Sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Šempeter – Vrtojba sofinancirala v letu 2022: Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,Kakovostni šport,Vrhunski šport,Šport invalidov,Športna rekreacija,Šport starejših,Športni objekti in površine za šport v naravi,Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,Delovanje športnih…
Rok: 18.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:07.02.22* Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Družba, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:šport
Izbor izvajalcev letnega programa športa v Republiki Sloveniji v letu 2022. Cilji sofinanciranja so naslednji: povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije, povečati delež redno športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije, povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih, povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih, obdržati število vrhunskih športnikov, povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema. Predmet sofinanciranja bodo naslednje vsebine…
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:02.02.22* Občina Kostanjevica na Krki
Področja:Mladi, Zdravje
Ključne bes.:društva, občinski, zavod, zdravo življenje, šport
Občina Kostanjevica na Krki bo v letu 2022 sofinancirala naslednje dejavnosti s področja športa: Redna dejavnost društev. Športne prireditve. Športna rekreacija – sofinanciranje najema telovadnice.
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:01.02.22* Občina Rogaška Slatina
Področja:Izobraževanje, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:prireditve, usposabljanje, šport, športna vzgoja, športni programi
Občini Rogaška Slatina za leto 2022 razpisuje financiranje letnega programa športa. Sofinancirale se bodo naslednje vsebine: Športni programi: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni in vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport starejših; Razvojne dejavnosti…
Rok: 28.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.02.22* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Kultura, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:društva, mladina, mladinske organizacije, občinski, zavod, zdravo življenje, šport
Šlo bo za sofinanciranje javno dostopnih mladinskih programov in projektov v Občini Slovenj Gradec v letu 2022. Sofinancirale se bodo naslednje vsebine: Področje delovanja Mladinskega sveta SG; Neformalno izobraževanje mladih; Aktivna participacija mladih; Športne rekreativne aktivnosti; Kulturno umetniška produkcija mladih v lokalni skupnosti; 
Rok: 03.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:25.01.22* Občina Brezovica
Področja:Mladi, Zdravje
Ključne bes.:javni zavod, javno zdravje, občinski, otroci in mladina, starejši, šport, športna vzgoja
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2022 sofinancirajo naslednja področja: Športni programi: Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno): Promocijski športni programi. Šolska športna tekmovanja na občinskem, medobčinskem, regijskem in državnem nivoju. Celoletni obstoječi športni programi za otroke in mladino (do 6, do 15 in do 19 let). Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih. Športna…
Rok: 25.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:25.01.22* Občina Litija
Področja:Mladi, Zdravje
Ključne bes.:javno zdravje, občinski, šport
Sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija za leto 2022. Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci športnih dejavnosti (športna društva, zveze in klubi, šole, vrtci, podjetniki oziroma gospodarske družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo pogoje razpisa. 
Rok: 17.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.01.22* Občina Zagorje ob Savi
Področja:Mladi, Zdravje
Ključne bes.:invalidi, javno zdravje, občinski, starejši, šport, športna društva, športna vzgoja, športne prireditve
V letu 2022 se bodo sofinancirali naslednji sklopi: Športni programi: prostočasna športna vzgoja otrok v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (ŠV-VIZ): projekt Naučimo se plavati (NSP) in šolska športna tekmovanja (ŠŠT).prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:  celoletni prostočasni in pripravljalni ter občasni športni programi: do 5 in od 6 do 19 let (ŠV-PRO), celoletni pripravljalni športni…
Rok: 11.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.01.22* Mestna občina Koper
Področja:Družba, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:invalidi, javno zdravje, občinski, otroci in mladina, starejši, šport, športna vzgoja, športne prireditve
V letu 2022 bo Mestna občina Koper sofinancirala naslednje vsebine športnih programov: Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;Obštudijska športna dejavnost;Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;Kakovostni šport;Vrhunski šport;Šport invalidov;Športna rekreacija;Šport starejših;Razvojne dejavnosti v športu:izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu;založništvo v športu;znanstvenoraziskovalna dejavnost v…
Rok: 07.04.22
Projekti do:200.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:Erasmus, enakopravnost, partnerstva, šport
Projekti krepitve zmogljivosti so projekti mednarodnega sodelovanja, ki temeljijo na večstranskih partnerstvih med organizacijami, dejavnimi na področju športa. Njihov cilj je podpirati športne dejavnosti in politike v tretjih državah, ki niso vključene v program, kot sredstvo za spodbujanje vrednot ter izobraževalno orodje za spodbujanje osebnega in družbenega razvoja posameznikov ter gradnjo bolj povezanih skupnosti. Dejanja bodo…
Rok: 23.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, mladina, šport
Razpis je namenjen podpori organizaciji športnih dogodkov z evropsko razsežnostjo na naslednjih področjih: prostovoljstvo v športu; socialno vključevanje prek športa; boj proti diskriminaciji v športu, vključno z enakostjo spolov; spodbujanje udeležbe v športu in telesni dejavnosti.