Grantly ima na razpolago trenutno 210 odprtih razpisov za "Zdravje".


Rok: 22.04.22
Projekti do:0 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:08.04.22 SPIRIT Slovenija
Področja:Družba, Kultura, Podjetništvo, Zdravje
Ključne bes.:covid-19, gostinstvo, prireditve, turizem
Podjetja določenih panog gospodarstva so bila zaradi epidemije Covid-19 (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov. Ob ponovnem zagonu dejavnosti so bila ta podjetja likvidnostno izčrpana, soočala so se z velikim odlivom kadrov v druge panoge, hkrati pa so morala poslovati…
Rok: 17.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:08.03.22* Občina Komen
Področja:Zdravje
Ključne bes.:občinski, šport, športna društva
Sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen v letu 2022. Sofinancirale se bodo naslednje dejavnosti: Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, Kakovostni šport, Športna rekreacija, Šport starejših, Razvojne dejavnosti v športu, Organiziranost v športu, Športne prireditve in promocija športa. 
Rok: 14.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:08.03.22* Občina Rogatec
Področja:Zdravje
Ključne bes.:občinski, šport
Šlo bo za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec v letu 2022. Sofinancirani bodo naslednji programi: ŠPORTNI PROGRAMI: Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine; Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami; Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; Kakovostni šport; Športna rekreacija; RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu; ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: Delovanje športnih…
Rok: 25.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Občine
Objava:08.03.22* Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:šport
Šlo bo za izbor predlogov za sofinanciranje investicij v izgradnjo novih plezalnih centrov in plezalnih sten v letu 2022. Zbiranje predlogov za sofinanciranje bo potekalo v dveh različnih sklopih: sklop 1 – Investicije v izgradnjo plezalnih centrov; sklop 2 – Investicije v izgradnjo plezalnih sten. 
Rok: 30.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Občina Trebnje
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:šport, športna tekmovanja, športni programi
Šlo bo za izbor in sofinanciranje športih programov in projektov v Občini Trebnje v letu 2022.Razpisane programe in področja letnega programa športa se vrednoti s točkami. Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za posamezne vsebine in glede na obseg proračunskih sredstev za izvajanje letnega programa športa. Višina dodeljenih sredstev je…
Rok: 11.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:24.02.22* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Družba, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:občinski, šport
Na podlagi sprejetega letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji programi in področja:prostočasna športna vzgoja predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, športna rekreacija, šport invalidov, šport starejših, večje športne prireditve,…
Rok: 02.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:24.02.22* Mestna občina Maribor
Področja:Zdravje
Ključne bes.:občinski, zdravo življenje
Mestna občina Maribor bo dodeljevala sredstva programom za leto 2022, s podočja krepitve zdravja. Cilji spodbud so: okrepiti informiranost in ozaveščenost prebivalstva o pomenu zdravja in zdravem načinu življenja,izboljšati opolnomočenost prebivalstva za lastno skrb,izboljšati dostopnost do programov na področju krepitve in ohranjanja zdravja,spodbuditi razvoj novih programov in storitev za naslavljanje potreb prebivalstva,okrepiti vlogo in usposobljenost nevladnih organizacij…
Rok: 14.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:15.02.22* Občina Ilirska Bistrica
Področja:Družba, Kultura, Zdravje
Ključne bes.:občinski, prireditve, šport, športna vzgoja
Sofinancirajo se naslednje vsebine, v letu 2022:Športna vzgoja otrok mladine in študentov v okvirni vrednosti; Kakovostni šport v okvirni vrednosti; Športna rekreacija v okvirni vrednosti; Šport invalidov v okvirni vrednosti; Velike mednarodne prireditve in prireditve občinskega pomena v okvirni vrednosti; Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v okvirni vrednosti; Tekoče vzdrževanje objektov in nakup opreme v okvirni vrednosti. 
Rok: 12.03.22
Projekti do:10.313 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:15.02.22* Ministrstvo za zdravje
Področja:Zdravje
Ključne bes.:društva, laboratorijska medicina
Ministrstvo za zdravje bo na podlagi prijav podelilo javno pooblastilo zbornici oziroma strokovnemu združenju s področja laboratorijske medicine. Z javnim pooblastilom s področja laboratorijske medicine bodo za dobo štirih let podeljene naslednje naloge: I. Izdajanje, podaljševanje in odvzem licenc specialistom medicinske biokemije: izdajanje licenc; podaljševanje licenc; odvzem licenc; vodenje evidence izdanih, podaljšanih in odvzetih licenc specialistom medicinske biokemije; obdelavo podatkov in izdelavo…
Rok: 02.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:15.02.22* Občina Šempeter - Vrtojba
Področja:Zdravje
Ključne bes.:občinski, otroci in mladina, starejši, šport, športna vzgoja
Sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Šempeter – Vrtojba sofinancirala v letu 2022: Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,Kakovostni šport,Vrhunski šport,Šport invalidov,Športna rekreacija,Šport starejših,Športni objekti in površine za šport v naravi,Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,Delovanje športnih…
Rok: 09.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:10.02.22* Občina Kamnik
Področja:Družba, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:mladina, mladinske organizacije, občinski
Sofinancirali se bodo mladinski programi in projekti, ki spodbujajo udejstvovanje mladih, na način, da spodbujajo njihovo neformalno izobraževanje, raziskovalno delo ter nasploh delujejo preventivno ter s tem posledično tudi prispevajo k zmanjšanju različnih odklonskih vedenj med mladimi. 
Rok: 05.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:10.02.22* Občina Divača
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:humanitarnost, občinski, socialno varstvo
Šlo bo za izbor izvajalcev in sofinanciranje programov izbranih izvajalcev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Divača ali se financirajo iz drugih proračunskih postavk v Občini, so v širšem interesu in se izvajajo na območju Občine oziroma za občane Občine v letu 2022.
Rok: 18.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:07.02.22* Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Družba, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:šport
Izbor izvajalcev letnega programa športa v Republiki Sloveniji v letu 2022. Cilji sofinanciranja so naslednji: povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije, povečati delež redno športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije, povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih, povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih, obdržati število vrhunskih športnikov, povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema. Predmet sofinanciranja bodo naslednje vsebine…
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:02.02.22* Občina Kostanjevica na Krki
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:društva, občinski, socialno varstvo, zavod, zdravstveno varstvo
Sofinanciranje programov na področjih socialnega varstva in zdravstvenega varstva v letu 2022 v Občini Kostanjevica na Krki. Sofinancirali se bodo programi nevladnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na zgoraj omenjenih področjih.  
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:02.02.22* Občina Kostanjevica na Krki
Področja:Mladi, Zdravje
Ključne bes.:društva, občinski, zavod, zdravo življenje, šport
Občina Kostanjevica na Krki bo v letu 2022 sofinancirala naslednje dejavnosti s področja športa: Redna dejavnost društev. Športne prireditve. Športna rekreacija – sofinanciranje najema telovadnice.
Rok: 02.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:02.02.22* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:občinski, socialno varstvo, starejši, zasvojenost
Sofinancirali se bodo programi s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2022. Sofinancirali se bodo naslednji programi: Programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva. Programi za starejše. Programi na področju zasvojenosti. Podroben opis posameznega programa je na voljo v razpisni dokumentaciji. 
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:01.02.22* Občina Rogaška Slatina
Področja:Izobraževanje, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:prireditve, usposabljanje, šport, športna vzgoja, športni programi
Občini Rogaška Slatina za leto 2022 razpisuje financiranje letnega programa športa. Sofinancirale se bodo naslednje vsebine: Športni programi: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni in vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport starejših; Razvojne dejavnosti…
Rok: 28.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:01.02.22* Ministrstvo za zdravje
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:društva, e-oskrba, prostovoljstvo, socialno varstvo, starejši
Storitve e-oskrbe so storitve na daljavo za zagotavljanje samostojnosti in varnosti posameznika v domačem okolju in pripomočki, ki omogočajo izvajanje storitev na daljavo.Šlo bo za krepitev samostojnosti, varnosti in višje kakovosti življenja oseb, ki zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena, ne zmorejo v celoti samostojno poskrbeti…