Grantly ima na razpolago trenutno 91 odprtih razpisov za "Mladi".


Rok: 15.11.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:18.10.21* Občina Krško
Področja:Izobraževanje, Kultura, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:občinski, šport
Sofinanciranje LPŠ (letni program športa) v občini Krško, ki zajema naslednja področja: športni programi, kot so prostoročna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijska športna dejavnost, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov, starejših in športna rekreacija športni objekti in površine za šport v naravi razvojne dejavnosti v športu, kot so izobraževanje,…
Rok: 15.10.21
Projekti do:1.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:13.10.21* Občina Kamnik
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:občinski
Cilj je otrokom na območju občine omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa. Sofinanciralo se bo jesensko počitniško varstvo otrok s stalnim in začasnim prebivališčem v občini. 
Rok: 22.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:05.10.21* Občina Velike Lašče
Področja:Mladi, Zdravje
Ključne bes.:občinski, prireditve, šport
Sofinancirajo se naslednji programi in področja športa: Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine: promocijski športni programi: Naučimo se plavati, šolska športna tekmovanja: udeležba šolskih ekip na tekmovanjih, celoletni športni programi za otroke in mladino.Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski športŠportna rekreacija:celoletni športni programi za odrasle.Organiziranost v športu:Delovanje športne zveze in športnih društev.Športne prireditve:Druge športne prireditve.
Rok: 18.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:05.10.21* Občina Krško
Področja:Kultura, Mladi
Ključne bes.:občinski, šport
Financirali se bodo trije programi: dodatno sofinanciranje tekmovalnih programov za prijavitelje, ki so že izvajalci LPŠ in imajo že sklenjeno pogodbo za leto 2021;kategorizacije – uspešnost športnikov;športne prireditve – večje mednarodno športno tekmovanje za program športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
Rok: 15.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:28.09.21* Mestna občina Ptuj
Področja:Družba, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:občinski, šport
Nagrajevanje športnih ekip, ki so v tekmovalni sezoni 2020/21 napredovale v višje lige znotraj tekmovalnega sistema, ki jih vodijo nacionalne panožne športne zveze.
Rok: 15.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:28.09.21* Občina Komen
Področja:Mladi
Ključne bes.:občinski
Sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini Komen v letu 2021 in sicer:otroških dejavnosti, ki vključujejo programe izvajalcev, namenjenih otrokom do vključno 14 leta starosti,mladinskih dejavnosti, ki vključujejo programe izvajalcev, namenjenih mladim v starosti od 15 do 29 let.Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so…
Rok: 24.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:14.09.21* Zavod za šport RS Planica
Področja:Mladi, Zdravje
Ključne bes.:javno zdravje, šport
Gre za sofinanciranje programa Hura, prosti čas – jesenske počitnice in športno-gibalne aktivnosti ob koncih tedna, ki se bo izvajal v letu 2021. jesenske počitnice  športno-gibalne aktivnosti ob koncih tednaProgrami prostočasne športne vzgoje ne smejo biti del rednega programa šole. 
Rok: 10.09.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:31.08.21* Komisija za preprečevanje korupcije
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:covid-19
Namen je zasnova in izdelava didaktično ustreznih orodij za krepitev integritete osnovnošolskih otrok. Orodja morajo primerna za izvedbo v obdobju pouka na daljavo (virtualnega pouka) kot ukrepa za boj proti epidemiji. Obenem je pomembna tudi krepitvi ozaveščanja nevladnih organizacij o pomenu integritete, še posebej integritete v izobraževanju.
Rok: 21.10.21
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:25.08.21* EACEA
Področja:Družba, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:Erasmus, nagrada, šport
Program Erasmus+ bo podeljeval nagrade BeInclusive 2021 za projekte, ki s pomočjo športa spodbujajo socialno vključevanje.Razpisane so tri kategorije:BeInclusive – Breaking barriers sport award (nagrajevanje projektov, ki kažejo odpornost, s primeri premagovanja ovir za udeležbo).BeInclusive – Celebrating diversity sport award (nagrajevanje projektov, ki kažejo strpnost, dajejo pozitivne primere sodelovanja različnih skupin ljudi ali poudarjajo prednosti…
Rok: 07.09.21
Projekti do:15.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:13.08.21 Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:tekmovanje
Selekcijska tekmovanja so tekmovanja s področja znanstvene discipline ali več znanstvenih disciplin, ki so povezana z učnimi načrti oziroma s katalogi znanj predvsem iz naslednjih predmetov ali predmetnih področij: slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, tuji jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, tehnika in tehnologija, računalništvo in informatika, astronomija, filozofija, ekonomija, psihologija, logika, kemija, biologija in naravoslovje….
Rok: 30.09.21
Projekti do:204 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:11.08.21 Urad Vlade Republike Slovenije za Slo…
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:štipendija
Štipendije se bodo dodeljevale za študijsko leto 2021/2022. Štipendira se študij na višješolskem ali visokošolskem programu 1. ali 2. stopnje.
Rok: 21.10.21
Projekti do:1.200.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:10.08.21* EK, Dir. za komunikacijske mreže, vs…
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:mediji, novinarstvo, partnerstva
S tem razpisom za zbiranje predlogov se izvaja drugi pilotni projekt EP Evropska javna sfera: nova spletna medijska ponudba za mlade Evropejce.Podobno kot lani so na voljo predlogi konzorcijev, ki združujejo vsaj 5 medijskih organizacij iz vsaj 5 držav članic EU, da bi dnevno pripravljali vsebine iz vse Evrope, ki spodbujajo razmišljanje o aktualnih zadevah…
Rok: 20.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:10.08.21* Mestna občina Koper
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:občinski
Sofinanciranje programov za otroke in mladostnike v javnih vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk, posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v letu 2021, ki jih izvajajo društva, ustanove in zavodi, in sicer:Psihosocialno svetovanje in psihosocialna pomoč za otroke in mladostnike Mestne občine Koper (individualno oziroma v manjših, podpornih skupinah);Preventivne…
Rok: 05.10.21
Projekti do:400.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:27.07.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:nadnacionalno, partnerstva, prostovoljstvo
Prostovoljske skupine na prednostnih področjih so obsežni projekti z velikim učinkom, ki podpirajo prostovoljske dejavnosti, ki jih izvajajo mladi iz vsaj dveh različnih držav, da bi izrazili solidarnost z izvajanjem kratkoročnih ukrepov, ki obravnavajo skupne evropske izzive na področjih politik, ki se vsako leto določijo na ravni EU.Letošnja prednostna naloga je osredotočena na učinek in…
Rok: 21.09.21
Projekti do:400 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:04.08.21* Občina Kamnik
Področja:Izobraževanje, Mladi, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih kmetijskih izobraževalnih programih v šolskem letu 2021/2022. 
Rok: 15.09.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:29.07.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:javno zdravje
Razpis zajema naslednje teme:EU4H-2021-PJ-01 – Zbiranje podatkov v zvezi s posodabljanjem Evropskega informacijskega sistema za boj proti raku za spremljanje in ocenjevanje programov za boj proti raku in presejalnih programov za rakaEU4H-2021-PJ-02 – Ukrepi v zvezi z medpodročnim usposabljanjem na področju rakaEU4H-2021-PJ-03 – Ukrepi za projekt kakovost in varnost sevanja, tehnologije pri diagnosticiranju in zdravljenju…
Rok: 07.10.21
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi, Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon, usposabljanje
Pričakuje se, da bodo rezultati projekta prispevali k vsem naslednjim rezultatom:Podroben vpogled v evropske človeške vire na jedrskem področju – sedanje potrebe, vrzeli in prihodnje perspektive, vključno z nedavnimi in načrtovanimi ukrepi držav članic – v smislu ponudbe (akademska sfera) in povpraševanja (upravljavci jedrskih elektrarn in raziskovalnih reaktorjev, dobavitelji, upravljavci prenosnih omrežij, regulatorji, medicinske in…
Rok: 07.10.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Mladi, Znanost
Ključne bes.:Horizon
Evropska noč raziskovalcev poteka vsako leto zadnji petek v septembru. Podpira dogodke, ki lahko trajajo do dva dni: lahko se začnejo v petek in nadaljujejo naslednji dan. Organizirajo se lahko tudi predhodni dogodki pred glavnim dogodkom in povezani dogodki po njem, kot so zaključna srečanja ali manjši nadaljnji dogodki.Dogodek ovečuje ozaveščenost o vplivu dela raziskovalcev…