Grantly ima na razpolago trenutno 173 odprtih razpisov za "Mladi".


Rok: 31.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale
Objava:07.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:izobraževanje
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol, študentov višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov.  
Rok: 31.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale
Objava:11.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:izobraževanje, oprema
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih aparatov, naprav, strojev, priključkov in opreme, ki se uporabljajo za izvajanje praktičnega pouka oziroma izobraževanja po javnoveljavnih izobraževalnih oziroma študijskih programih ali za izvajanje raziskovanja s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva. 
Rok: 19.08.22    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:18.03.22 Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:izobrazba, šolstvo, štipendija
Namen javnega razpisa za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov s področja naravoslovja in tehniških smeri v študijskem letu 2022/2023 je spodbujanje mladih za izobraževanje v tistih pedagoških študijskih programih za pridobitev izobrazbe, po katerih se izobražujejo za opravljanje poklicev, za katere je zaznati neskladje med trenutnim in prihodnjim obsegom razpoložljivega kadra ter predvidenim obsegom…
Rok: 21.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Občina Medvode
Področja:Mladi
Ključne bes.:občinski, otroci in mladina
Šlo bo za sofinanciranje otroških in mladinskih programov za otroke in mlade iz občine Medvode v letu 2022 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer se sredstva lahko dodelijo za programe projektov in poslovanja.
Rok: 06.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Javni štipendijski, razvojni, invali…
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:dijaki, usposabljanje, šolstvo
Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022. Namen javnega razpisa je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za vajence, dijake srednjega poklicnega izobraževanja in…
Rok: 31.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Občina Trebnje
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:mladina, občinski
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine: mladinski programi (dejavnost) – kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto – vsaj enkrat tedensko, devet mesecev v letu, ob zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo ipd.), mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca) – posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje, okrogla miza ipd.), stroški delovanja izvajalcev mladinskih…
Rok: 11.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:24.02.22* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Družba, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:občinski, šport
Na podlagi sprejetega letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji programi in področja:prostočasna športna vzgoja predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, športna rekreacija, šport invalidov, šport starejših, večje športne prireditve,…
Rok: 15.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:15.02.22* Mestna občina Maribor
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura, Mladi
Ključne bes.:mladina, občinski
Podprti bodo programi v mladinskem sektorju, namenjeni mladim, ki bivajo na območju MOM, in sicer iz naslednjih področij: avtonomija mladih, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja in…
Rok: 04.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:10.02.22* Občina Kamnik
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:mladinske organizacije, občinski, zavod
Sofinancirali se bodo programi mladinskega dela, ki jih organizirajo organizacije v mladinskem sektorju, s statusom organizacije v javnem interesu. Programi morajo biti namenjeni mladim med 15. in 29. letom starosti in obsegati predvsem neformalno učenje, ki dviguje njihove državljanske, medkulturne in socialne kompetence. 
Rok: 09.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:10.02.22* Občina Kamnik
Področja:Družba, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:mladina, mladinske organizacije, občinski
Sofinancirali se bodo mladinski programi in projekti, ki spodbujajo udejstvovanje mladih, na način, da spodbujajo njihovo neformalno izobraževanje, raziskovalno delo ter nasploh delujejo preventivno ter s tem posledično tudi prispevajo k zmanjšanju različnih odklonskih vedenj med mladimi. 
Rok: 18.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:07.02.22* Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Družba, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:šport
Izbor izvajalcev letnega programa športa v Republiki Sloveniji v letu 2022. Cilji sofinanciranja so naslednji: povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije, povečati delež redno športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije, povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih, povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih, obdržati število vrhunskih športnikov, povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema. Predmet sofinanciranja bodo naslednje vsebine…
Rok: 04.02.22
Projekti do:500 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:02.02.22* Občina Kamnik
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:občinski, otroci
Cilj je otrokom na območju Občine Kamnik v letu 2022 zagotoviti počitniško varstvo. Varstvo se bo zagotavljalo od 21.2 2022 do 25.2. 2022, pretežno za otroke prve triade osnovnih šol ter za učence 4. in 5. razredov. 
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:02.02.22* Občina Kostanjevica na Krki
Področja:Mladi
Ključne bes.:občinski, otroci in mladina
Občina Kostanjevica na Krki bo v letu 2022 sofinancirala programe nevladnih organizacij za otroke in mladino, razen programov s področja kulture, športa, zdravstva in sociale.  
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:02.02.22* Občina Kostanjevica na Krki
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:občinski, tehnična kultura
Programi s področja tehnične kulture, ki bodo upravičeni do sredstev v letu 2022: radiomaterstvo, jamarstvo, modelarstvo, potaplanje z avtonomno potapljaško opremo, astronomija, drugo. 
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:02.02.22* Občina Kostanjevica na Krki
Področja:Mladi, Zdravje
Ključne bes.:društva, občinski, zavod, zdravo življenje, šport
Občina Kostanjevica na Krki bo v letu 2022 sofinancirala naslednje dejavnosti s področja športa: Redna dejavnost društev. Športne prireditve. Športna rekreacija – sofinanciranje najema telovadnice.
Rok: 25.08.22 Več rokov
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:01.02.22 Občina Kranjska Gora
Področja:Družba, Mladi, Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, občinski, razvoj, štipendija
Občini Kranjska Gora bo v letu 2022 dodeljevala denarne spodbude za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Sofinancirali se bodo naslednji ukrepi Ukrep št. 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih – primarna kmetijska proizvodnja Posodabljanje kmetijskih gospodarstev: Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Ukrep št….
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:01.02.22* Občina Rogaška Slatina
Področja:Izobraževanje, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:prireditve, usposabljanje, šport, športna vzgoja, športni programi
Občini Rogaška Slatina za leto 2022 razpisuje financiranje letnega programa športa. Sofinancirale se bodo naslednje vsebine: Športni programi: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni in vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport starejših; Razvojne dejavnosti…
Rok: 28.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.02.22* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Kultura, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:društva, mladina, mladinske organizacije, občinski, zavod, zdravo življenje, šport
Šlo bo za sofinanciranje javno dostopnih mladinskih programov in projektov v Občini Slovenj Gradec v letu 2022. Sofinancirale se bodo naslednje vsebine: Področje delovanja Mladinskega sveta SG; Neformalno izobraževanje mladih; Aktivna participacija mladih; Športne rekreativne aktivnosti; Kulturno umetniška produkcija mladih v lokalni skupnosti;