Grantly ima na razpolago trenutno 173 odprtih razpisov za "Kultura".


Rok: 19.10.22 Več rokov   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:02.12.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Izobraževanje, Kultura, Mladi
Ključne bes.:Erasmus
Izobraževanje in usposabljanje, mladina, šport in Jean Monnet.Cilj programa je z vseživljenjskim učenjem podpirati izobraževalni, poklicni in osebni razvoj ljudi na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v Evropi in po svetu ter s tem prispevati k trajnostni rasti, kakovostnim delovnim mestom, socialni koheziji, spodbujanju inovacij ter krepitvi evropske identitete in aktivnega državljanstva. Zato je…
Rok: 27.12.21
Projekti do:7.812 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:29.11.21* Ministrstvo za kulturo
Področja:Izobraževanje, Kultura, Mladi
Ključne bes.:štipendija
Financiranje štipendij za podiplomski študij v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom financiranja v študijskem letu 2021/2022. Namen razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. 
Rok: 24.03.22
Projekti do:30.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Občine
Objava:23.11.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:civilna družba, partnerstva
Namen tega ukrepa je podpreti projekte, v katerih se raznolika skupina državljanov iz pobratenih mest povezuje okoli tem, ki so v skladu s cilji programa. Prednost imajo projekti, ki so usmerjeni v letne prednostne naloge, opredeljene za ta ukrep. V letu 2022 so prednostne naloge naslednje: ozaveščanje glede jezikovne in kulturne pestrosti v Evropi, ozaveščanje o pomenu krepitve procesa evropskega povezovanja,…
Rok: 19.12.21
Projekti do:35.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:23.11.21* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:umetnost
Poziv je namenjen sofinanciranju izvajanja državne javne službe v pooblaščenih muzejih. Cilj poziva je sofinanciranje pooblaščenih muzejev, ki niso javni zavod, iz proračunskih sredstev Ministrstva za kulturo v letu 2022.Javni poziv JPP–POM2022
Rok: 20.12.21
Projekti do:40.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:22.11.21* Ministrstvo za kulturo
Področja:Gospodarstvo, Kultura
Ključne bes.:razvoj
Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja KKS, razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom. V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin ter storitev, proizvajajo…
Rok: 24.03.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:16.11.21* Evropski inštitut za inovacije in te…
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Kultura, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:Horizon, sodelovanje
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je ključno gonilo trajnostne evropske gospodarske rasti in konkurenčnosti. Krepi inovacijske zmogljivosti EU in njenih držav članic za reševanje velikih izzivov, s katerimi se sooča evropska družba. EIT KIC je integrirano partnerstvo, ki združuje vodilna podjetja, visokošolske ustanove, raziskovalne organizacije in druge zainteresirane strani v inovacijskem procesu za reševanje…
Rok: 06.12.21
Projekti do:2.726 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:09.11.21* Javna agencija za knjigo
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:knjige, leposlovje
Dodelitev subvencij za izdelavo vzorčnih prevodov.Predmet razpisa je sofinanciranje izdelave vzorčnih prevodov del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih, in sicer s področja leposlovja za odrasle, otroke in mladino ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved za izdelavo v knjižni obliki ali izvedbo v gledališču. Namen je: krepitev prepoznavnosti, ugleda…
Rok: 06.12.21
Projekti do:2.112 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:09.11.21* Javna agencija za knjigo
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:knjige, leposlovje
Dodelitev subvencij za izdajo predstavitvenih katalogov v tujih jezikih.Predmet razpisa je sofinanciranje izdaje katalogov založb in avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih, in sicer s področja leposlovja ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved za predstavitve na tujih tržiščih.Namen razpisa je:krepitev prepoznavnosti, ugleda in dostopnosti slovenske literature v…
Rok: 06.12.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:09.11.21* Občina Krško
Področja:Izobraževanje, Kultura, Mladi
Ključne bes.:kulturna društva, občinski
Sofinanciranje programov in projektov s področja kulture v letu 2022 v občini Krško.Programi in projekti so razdeljeni na sklope.
Rok: 06.12.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:09.11.21* Občina Krško
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:kulturna dediščina, občinski
Sofinanciranju projektov ohranjanja in vzdrževanja premične in nepremične kulturne dediščine v letu 2022 v občini Krško.Predmet razpisa je ohranjanje in vzdrževanje nepremčne kulturne dediščine. Mednje sodijo:kulturni spomeniki državnega in lokalnega pomena, ki so razglašeni z odloki o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine,nepremična dediščina (enote, vpisane v Register nepremične kulturne dediščine),premična dediščina (spomenik), kije del…
Rok: 06.12.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:09.11.21* Občina Krško
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:občinski
Predmet poziva je sofinanciranje kulturnega programa protokolarnega znčaja z namenom zagotavljanja kulturno umetniških vsebin za potrebe izvedbe dveh protokolarnih prireditev za potrebe Občine Krško in še štirih drugih kulturnih dogodkov v letu 2022. 
Rok: 08.12.21    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:03.11.21* Mestna občina Ljubljana
Področja:Kultura, Podeželje
Ključne bes.:občinski
Sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju Mestne občine Ljubljana za leto 2022.Predmet razpisa je sofinanciranje:programov dela neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in nekmetov, povezanih v lokalna strokovna društva in društva, ki delujejo…
Rok: 15.12.21
Projekti do:20.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.10.21* Mestna občina Ljubljana
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:občinski, umetnost
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2022. Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih: A: uprizoritvene umetnosti, B: glasbene umetnosti, C: vizualne umetnosti, D: intermedijske umetnosti, E: kulturno-umetnostna vzgoja, F: knjiga in mesto, G: Ljubljana bere, H: mladike – prvi projekti. Če je prijavitelj posameznik oziroma samozaposleni v kulturi, mora predvideti najmanj 40% sredstev kot…
Rok: 15.12.21
Projekti do:20.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.10.21* Mestna občina Ljubljana
Področja:Kultura
Ključne bes.:kulturne organizacije, občinski, umetnost
Razpis se nanaša na sofinanciranje festivalov, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem ter so namenjeni splošni javnosti. Projekt (festival) je po zasnovi in vsebini povezan ciklus prireditev, ki kontinuirano trajajo najmanj tri dni in obsegajo najmanj 10 umetniških, kulturnih in…
Rok: 15.12.21
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:25.10.21* EK, Gen.dir., za komunikacijske mrež…
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:
Kot so ob objavi sporočili iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, bo ta razpis dopolnjeval pokritost tekočega pilotnega projekta in zagotovil podatkovne zbirke o lastništvu medijev za dvanajst držav članic, ki niso bile zajete v okviru prvega razpisa. Sistema za pregled lastništva medijev bo sistematično ocenjeval relevantne pravne okvirje, kot tudi prepoznaval morebitna tveganja za preglednost lastništva…
Rok: 22.11.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:25.10.21* Občina Ilirska Bistrica
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:občinski, prireditve
Sofinanciranje izvedbe prireditev v Občini Ilirska Bistrica v okviru občinskega meseca kulture, v letu 2022, v katerem je zajeto tudi praznovanje slovenskega kulturnega praznika v letu 2022.
Rok: 15.11.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:18.10.21* Občina Krško
Področja:Izobraževanje, Kultura, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:občinski, šport
Sofinanciranje LPŠ (letni program športa) v občini Krško, ki zajema naslednja področja: športni programi, kot so prostoročna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijska športna dejavnost, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov, starejših in športna rekreacija športni objekti in površine za šport v naravi razvojne dejavnosti v športu, kot so izobraževanje,…
Izbor programskega upravitelja, ki vključuje produkcijsko-vadbene, izobraževalne in prireditvene vsebine s področja sodobne uprizoritvene umetnosti, za obdobje 2022–2026. Predvidena vrednost…