Grantly ima na razpolago trenutno 317 odprtih razpisov za "Izobraževanje".


Rok: 20.09.23    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:17.01.23 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba, Izobraževanje, Medn. sodelovanje, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:Earth observation, Modelling, Pollution, decison-support tools
ExpectedOutcome:Activities under this topic will help to progress towards the objectives of the Mission ‘A Soil Deal for Europe’, in particular to its operational objective of building the knowledge base for soil health and its support to ecosystems services and its specific objective 4 “Reduce soil pollution and enhance restoration”.Project results should contribute to all…
Rok: 13.05.22
Projekti do:7.500 €   Udeležba: %
Upravičeni:Občine
Objava:11.04.22 Ministrstvo za infrastrukturo
Področja:Družba, Izobraževanje, Zeleni prehod
Ključne bes.:mobilnost, trajnostna mobilnost
Namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder, itd. Glede na…
Rok: 25.04.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:04.04.22* Ministrstvo za kulturo
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:avdiovizualna industrija, film
Predmet razpisa je sofinanciranje kinematografske distribucije kakovostnih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov in projektov za razvoj filmskega občinstva v letu 2022.Kinematografska distribucija in avdiovizualna storitev na zahtevo   • sofinanciranje distribucije kakovostnih, umetniških, nagrajenih slovenskih, evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov, in…
Rok: 08.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:izobraževanje, prireditve, promocija
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.
Rok: 31.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale
Objava:07.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:izobraževanje
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol, študentov višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov.  
Rok: 31.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale
Objava:11.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:izobraževanje, oprema
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih aparatov, naprav, strojev, priključkov in opreme, ki se uporabljajo za izvajanje praktičnega pouka oziroma izobraževanja po javnoveljavnih izobraževalnih oziroma študijskih programih ali za izvajanje raziskovanja s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva. 
Rok: 15.06.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev iz ukrepa Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022. 
Rok: 19.08.22    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:18.03.22 Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:izobrazba, šolstvo, štipendija
Namen javnega razpisa za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov s področja naravoslovja in tehniških smeri v študijskem letu 2022/2023 je spodbujanje mladih za izobraževanje v tistih pedagoških študijskih programih za pridobitev izobrazbe, po katerih se izobražujejo za opravljanje poklicev, za katere je zaznati neskladje med trenutnim in prihodnjim obsegom razpoložljivega kadra ter predvidenim obsegom…
Rok: 14.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Svet romske skupnosti
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:mediji, romi
Cilji je spodbujanje priprave in predvajanja radijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti in ki zagotavljajo:uravnoteženo prikazovanje romske tematike iz različnih zornih kotov (z vidika Romov, večinskega prebivalstva, državnih in nevladnih institucij, lokalne skupnosti, mednarodne javnosti, strokovne javnosti itd.);utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Romov;vključevanje Romov v pripravo in predvajanje oddaj;ozaveščanje večinskega…
Rok: 04.04.22
Projekti do:1.660.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Občine
Objava:04.03.22 Ministrstvo za kulturo
Področja:Digitalizacija, Družba, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:NOO, kulturni spomeniki, turizem
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Podprte bodo večje investicije z multiplikativnim učinkom na gospodarski in turistični razvoj, ki bodo predstavljale dodano…
Glavni cilj programa štipendij je okrepiti razvoj znanja, ki temelji na raziskavah, z izboljšanjem spretnosti in kompetenc študentov ter akademskega…
Rok: 06.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Javni štipendijski, razvojni, invali…
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:dijaki, usposabljanje, šolstvo
Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022. Namen javnega razpisa je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za vajence, dijake srednjega poklicnega izobraževanja in…
Rok: 21.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:25.02.22* Občina Vipava
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:literatura, občinski, prireditve, samozaposleni v kulturi, umetnost, usposabljanje
Občina Vipava bo v letu 2022 sofinancirala naslednje vsebine s področja kulturne dejavnosti: za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instrumentalno), plesno in folklorno, gledališko, lutkovno, literarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, video in drugo vizualno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev; za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur,…
Rok: 18.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.02.22* Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Področja:Izobraževanje, Kultura, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:društva, gledališče, ljubiteljska kultura, občinski, umetnost
Šlo bo za izbor javnih kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v obdobju 2022 – 2024 na področju uprizoritvenih umetnosti – gledališče sofinanciral JSKD. Področje financiranja je razdeljeno na štiri programske sklope: produkcija – zajema programske enote, ki bodo premierno izvedene v obdobju od 2022 do 2024, postprodukcija -…
Rok: 28.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:15.02.22 Občina Kranjska Gora
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura, Podeželje
Ključne bes.:občinski, promocija, turistična društva, turizem
Sofinancirali se bodo programi in projekti turističnih društev, v občini Kranjska Gora, za leto 2022. Sofinancirani bodo programi, ki bodo zaključeni v letu 2022 in bodo izkazali realno finančno in organizacijsko strukturo. Ne bodo se sofinancirali programi, ki po vsebini ne sodijo na zgoraj navedeno področje in tisti, ki resorno spadajo na druga področja (npr.:…
Rok: 31.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:24.02.22* Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:usposabljanje, šolstvo
Gre za izbor programov profesionalnega usposabljanja oziroma krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2022/23. Prijavitelj mora predlog programa uvrstiti v eno od tem. Teme so splošne in prednostne. Programi, ki so uvrščeni v prednostne teme, so lahko…
Rok: 15.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:15.02.22* Mestna občina Maribor
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura, Mladi
Ključne bes.:mladina, občinski
Podprti bodo programi v mladinskem sektorju, namenjeni mladim, ki bivajo na območju MOM, in sicer iz naslednjih področij: avtonomija mladih, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja in…
Rok: 11.03.22
Projekti do:30.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Podjetja
Objava:15.02.22* Javna agencija za knjigo
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:knjigarna, knjige, leposlovje, promocija
Cilj sofinanciranja kulturnih dejavnosti v knjigarnah je večanje dostopnosti knjižne ponudbe in prodaje kakovostnih knjig in revij, obogatitev vsebine knjigarn z dogodki in drugimi s knjigo povezanimi aktivnostmi, vključno s prodajno-promocijskimi akcijami, ki so povezane s knjižno in z revijalno produkcijo, strokovnost knjigarjev in krepitev njihovih veščin za aktivno obravnavo obiskovalcev knjigarne in kupcev knjig,…