Sofinanciranje aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti

 

Ciljne organizacije: Občine
Kategorija: Družba, Izobraževanje, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Ministrstvo za infrastrukturo

Spletna stran: https://gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanci…
Celotni budžet: 290.000
Rok za oddajo: 13.05.2022
Podelitev min-max: 0 € – 7.500 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: mobilnost, trajnostna mobilnost
Zanimiv razpis?

Namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder, itd. Glede na trenutno stanje na področju trajnostne mobilnosti v Sloveniji je poleg izvedbe ETM v času med 16. in 22. septembrom nujno potrebno aktivnosti promocije in ozaveščanja o trajnostni mobilnosti vsebinsko obogatiti ter časovno razširiti.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2022 (v nadaljevanju ETM 2022). Javni razpis je namenjen za izvedbo naslednjih enajst vrst aktivnosti:

 • A: Organizacija prireditev in preureditev na prostem ob zaporah ulic in trgov
 • B: Delavnice za starejše »Ostanimo mobilni«
 • C: Promocijska kampanja o javnem prevozu
 • D: Uvedba prevozov na klic ali novih linij javnega prevoza
 • E: Aktivno v vrtec ali šolo
 • F: Šolska ulica
 • G: Parkirni dan
 • H: Popravljalnica in izmenjevalnica koles
 • I: Aktivnosti za mladino
 • J: Peš kažipoti
 • K: Spodbujanje trajnostne mobilnosti

Predmet sofinanciranja je lahko tudi izvedba posamezne dejavnosti med letom (npr. peš kažipot v okviru aktivnosti J) ter njena predstavitev širši javnosti v tednu med 16. 9.– 22. 9. 2022. Občina lahko prične z izvedbo pred uradnim začetkom ETM 2022, vendar mora skladno z minimalnimi zahtevami le te izvesti tudi v tednu od 16. 9.– 22. 9. 2022. 

Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo v ETM 2022, kar se izkaže s podpisano listino o sodelovanju. Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.

Ni dodatnih informacij

V zvezi s sofinanciranjem aktivnosti so upravičeni naslednji stroški:

 • neposredni materialni stroški, vezani na izvedbo aktivnosti;
 • stroški informiranja in oglaševanja v medijih;
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Predmet sofinanciranja so le upravičeni stroški, ki nastanejo od datuma objave javnega razpisa do 31. 10. 2022.

Rok za dospelost vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 13. 5. 2022 do 12.00.

Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov, na strani upravičenca, je od datuma objave javnega razpisa do 31. 10. 2022 (datum opravljene storitve na računu mora biti najkasneje do 31. 10. 2022). 

Rok za oddajo zaključnega poročila s prilogami ter dokazilih o nastanku stroškov na MZI je do datuma zaključka aktivnosti oziroma najkasneje do 15. 11. 2022

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *