Sofinanciranje pilotno – demonstracijskih projektov

 

Ciljne organizacije: Podjetja
Kategorija: Podjetništvo, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Spletna stran: https://gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-okrevanje…
Celotni budžet: 30.000.000
Rok za oddajo: 18.07.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: Inovativnost, NOO, odpornost, projekti, raziskave, razvoj
Zanimiv razpis?
1

Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti) za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.

Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 30 konzorcijev za izvedbo PD projektov, ki se osredotočajo na področje krožnega gospodarstva za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev v NEPN – Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov za izvedbo PD projektov, ki jih izvajajo konzorciji in so usmerjeni v zeleni prehod in krožno gospodarstvo za krepitev odpornosti. Rezultat projektov morajo biti novi ali izboljšani izdelki, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat PD projektov mora biti tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju. PD projekt za zagotovitev celovitosti in doseganje ciljev lahko vključuje oba sklopa aktivnosti, prvi sklop – razvoj pilota in drugi sklop – postavitev in testiranje demonstracije. V primeru, ko ima konzorcij že razvito rešitev, ki je pripravljena za predstavitev oziroma za demonstracijo, lahko izvaja samo drugi sklop aktivnosti. V nobenem primeru pa PD projekt ne more vključevati samo prvega sklopa aktivnosti. – 1. sklop – razvoj pilota – je namenjen razvoju rešitev za uporabo tehnik ali metod, ki do sedaj še niso bile uporabljene in ustrezajo opredelitvi pilotnega projekta. – 2. sklop – postavitev in testiranje demonstracije – je namenjen prikazu praktične uporabe, testiranju in evalvaciji aktivnosti, ki ustreza opredelitvi demonstracijskega projekta.

samostojni podjetniki posamezniki ali  gospodarske družbe

Do sofinanciranja:  

  • pilotnega projekta (1. sklop javnega razpisa) so upravičena velika podjetja in MSP-ji, 
  • demonstracijskega projekta (2. sklop javnega razpisa) so upravičena velika podjetja in MSP-ji na območjih, ki so upravičena po regionalni shemi državne pomoči (oz. po Uredbi o karti regionalne pomoči) oz. zgolj MSP-ji, v kolikor se demonstracijski projekt izvaja na območjih t.i. »belih lis«;

Na javni razpis se lahko prijavijo konzorciji, ki so sestavljeni iz najmanj treh (3) in največ osmih (8) konzorcijskih partnerjev

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega PD projekta znaša najmanj 500.000,00 EUR ter hkrati ne presega 1.000.000,00 EUR.

Stroški oz. izdatki so upravičeni za sofinanciranje: 

  • če so s PD projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s predvidenim rezultatom projekta, 
  • če so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile izvedene, 
  • če so priznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, 
  • če nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti, 
  • če temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in 
  • če so v skladu z veljavnimi pravili Unije in predpisi Republike Slovenije.

Spletna aplikacija javnega razpisa za pripravo in oddajo vlog bo predvidoma odprta 30 delovnih dni po objavi javnega razpisa.

Skrajni rok za oddajo vlog je 18.7.2022.

Obdobje upravičenosti stroškov na javnem razpisu se ne more pričeti pred dnem oddaje vloge na javni razpis oziroma z napovedanim datumom začetka projekta7 , če je ta kasnejši od datuma oddaje vloge na javni razpis in traja največ 36 mesecev od datuma začetka projekta oziroma 24 mesecev od datuma začetka projekta za konzorcije, ki bodo izvajali samo 2. sklop. 

Obdobje upravičenosti izdatkov je od datuma oddaje vloge na javni razpis do izstavitve zadnjega zahtevka za izplačilo, ko je tudi skrajni datum za zaključek projekta, vendar ne kasneje kot 28. 2. 2026.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *