Enkratna pomoč najbolj prizadetim panogam vezanih na Covid-19

 

Ciljne organizacije: MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Kategorija: Družba, Kultura, Podjetništvo, Zdravje
Izdajatelj:

SPIRIT Slovenija

Spletna stran: https://www.spiritslovenia.si/razpis/385 …
Celotni budžet: 9.980.000
Rok za oddajo: 22.04.2022
Podelitev min-max: 6.000 € – 0 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: covid-19, gostinstvo, prireditve, turizem
Zanimiv razpis?

Podjetja določenih panog gospodarstva so bila zaradi epidemije Covid-19 (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov. Ob ponovnem zagonu dejavnosti so bila ta podjetja likvidnostno izčrpana, soočala so se z velikim odlivom kadrov v druge panoge, hkrati pa so morala poslovati pod posebnimi pogoji zagotavljanja varnosti in zdravja v času zaostrenih epidemioloških razmer, kar je ponovni zagon dejavnosti še dodatno oteževalo, saj se je od teh podjetij zahtevalo dodatna vlaganja (razkužila, maske, merilci temperature, dodatna usposabljanja, zahtevnejša organizacija dela itd.) ob hkrati manjših prilivih iz dejavnosti (zaradi zmanjšanja števila miz, obiskovalcev itd.).

Namen javnega razpisa je podpora podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti v obdobju po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19, s tem pa želimo:

 • ohraniti obstoj dejavnosti, ki delujejo v prizadetih panogah gospodarstva,
 • omogočiti lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ključnih ukrepov, vezanih na Covid-19 in po ponovnem odprtju dejavnosti,
 • prispevati k ohranjanju podjetij in delovnih mest z namenom njihove nadaljnje rasti in razvoja po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19.

Cilj javnega razpisa je podpreti podjetja iz prizadetih panog gospodarstva zaradi ukrepov, vezanih na Covid-19.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, ki jih bodo podjetja iz prizadetih panog imela v času ponovnega zagona dejavnosti v letu 2022 po prenehanju ukrepov in omejitev, vezanih na Covid-19. 

Upravičeni stroški se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska v višini 6.000,00 € za enega zaposlenega. Vrednost sofinanciranja za posamezno podjetje se izračuna tako, da se pavšalna vrednost pomnoži z najmanjšim številom zaposlenih v upravičenem obdobju (od 1.8.2021 do 31.1.2022).

Do sredstev po tem javnem razpisu so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, ki so imela na dan 31. 7. 2021 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti (v nadaljevanju: upravičene dejavnosti):

 • I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
 • I56.300 Strežba pijač
 • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
 • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
 • N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • R90.010 Umetniško uprizarjanje
 • R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

Prijavitelji po tem javnem razpisu so:

 • poslovni subjekti, opredeljeni v 3. točki javnega razpisa, katerih finančni podatki o poslovanju so javno objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leti 2019 in 2020. Pri tej skupini prijaviteljev preverjanje pogojev oz. ocenjevanje po merilih po tem javnem razpisu temelji na podatkih iz baze AJPES.
 • poslovni subjekti, opredeljeni v 3. točki javnega razpisa, katerih finančni podatki o poslovanju niso objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leti 2019 in 2020. V to skupino sodijo subjekti, ki jim FURS davek odmerja na osnovi prijavljenih prihodkov za leto 2019 in 2020.
Ni dodatnih informacij

Predmet sofinanciranja je povračilo strokov dela v obdobju 1.8.2021 do 31.1.2022.

 

Ni dodatnih informacij
Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *