Grantly ima na razpolago trenutno 151 odprtih razpisov za "razvoj".


Rok: 18.07.22    Udeležba: %
Upravičeni:
Objava:15.04.22 Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Inovativnost, NOO, odpornost, projekti
Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti) za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.Cilj javnega razpisa je…
Rok: 11.04.22
Projekti do:300.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:
Objava:08.03.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:
Ključne bes.:projekti, raziskave
Namen je dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022 in s tem omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA.Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije…
Rok: 10.05.22
Projekti do:54.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP
Objava:04.03.22 Slovenski podjetniški sklad
Področja:
Ključne bes.:mikro podjetje, start-up
Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Skupno 2,16 milijonov EUR razpisanih zagonskih spodbud bo 40-im novonastalim in tehnološko najbolj naprednim podjetjem omogočilo hitrejši in…
Rok: 25.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Velika
Objava:07.03.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:
Ključne bes.:krožno gospodarstvo
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022, in sicer bo šlo za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih. Predmet podpore so naslednje naložbe v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih: Povečanje učinkovite rabe energije in spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije za lastne potrebe kmetijskega gospodarstva:…
Rok: 25.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:07.03.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:naložbe
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu. Podpora iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov se nameni za naložbe v: predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode, predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma predelave. 9. javni razpis za…
Rok: 24.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:
Objava:28.02.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:inovacije, partnerstva
Eurostars 3 je program, ki s sofinanciranjem podpira inovativna MSP in njihove partnerje pri izvajanju skupnih raziskovalno razvojnih in inovativnih projektov, katerih rezultat je nov postopek, proizvod ali storitev in imajo predviden kratek čas vstopa na trg. Cilj je podjetja iz Slovenije (predvsem MSPje) spodbuditi k izvajanju tržno usmerjenih raziskovalno razvojnih in inovativnih projektov (ki se…
Šlo bo za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja trajnostnega razvoja, dobrega vodenja ter človekovih pravic. Na razpis se lahko prijavijo…
Gre za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja dobrega vodenja in razvoja na Filipinih, ki je namenjen civilnodružbenim organizacijam oziroma nevladnim…
Rok: 17.05.22 Več rokov
Projekti do:300.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Velika
Objava:18.02.22 Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:krožno gospodarstvo, onesnaženost, podnebne spremembe, raziskave, zeleni prehod
Agencija SPIRIT je skladno z načrtom za okrevanje in odpornost (NOO) objavila razpis v vrednosti 45 milijonov €, namenjen konzorcijem podjetij za sofinanciranje raziskovalno-razvojnih projektov, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali…
Rok: 11.03.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:
Objava:15.02.22* Mestna občina Koper
Področja:Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski, usposabljanje
Dodeljevale se bodo nepovratne finančne spodbude za ukrepe ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja, na območju Mestne občine Koper. Sredstva se bodo dodeljevala po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer: A – Pomoči po uredbi za skupinske izjeme; B – Pomoči po uredbi de minimis; C – Ostali ukrepi občine. 
Rok: 12.04.22
Projekti do:150.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:
Objava:03.02.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, potopitvena izkušnja, video igre, virtualna resničnost
Cilj podpore za razvoj video iger in potopitvenih (imerzivnih) vsebin je povečati zmogljivosti evropskih proizvajalcev video iger, studiev XR in avdiovizualnih produkcijskih podjetij za razvoj video iger in interaktivnih potopitvenih izkušenj, ki lahko dosežejo svetovno občinstvo. Cilj podpore je tudi izboljšati konkurenčnost evropske industrije videoiger in drugih podjetij, ki proizvajajo interaktivne potopitvene vsebine, na evropskih…
Rok: 23.03.22 Več rokov
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:MSP, Zagonska
Objava:01.03.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo
Ključne bes.:EIC, tehnologija
Pospeševalnik EIC podpira podjetja (predvsem MSP, vključno z zagonskimi podjetji) pri razvoju inovacij z velikim učinkom na gospodarstvo in trg. Zagotavlja edinstveno kombinacijo financiranja, od 0,5 do 17,5 milijona EUR in storitev pospeševanja poslovanja. Osredotočenost pospeševalnika EIC je zlasti na inovacijah, ki temeljijo na znanstvenih odkritjih ali tehnoloških prebojih (deep tech) in pri katerih je potrebno…
Rok: 07.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:
Objava:10.02.22* Javni zavod Spotur Slovenj Gradec
Področja:Kultura
Ključne bes.:občinski, spodbujanje, trajnostna mobilnost, turizem
Šlo bo za sofinanciranje aktivnosti (programi, projekti), ki bodo pripomogle k oživitvi mestnega jedra v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2022, in sicer bodo morali programi in projekti prispevati k: pestrosti kulturnih prireditev in dogodkov, ohranjanju in spodbujanju trgovine, gostinstva in drugega podjetništva v mestnem jedru, trajnostnemu razvoju mesta Slovenj Gradec in njegovega mestnega jedra, večji kakovosti bivanja, turistični…
Rok: 15.03.22
Projekti do:60.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:
Objava:07.02.22* StairwAI
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:AI, MSP, tehnologija, vrednostne verige
StairwayAI išče mala in srednje velika podjetja na področju nizkih tehnologij, ki želijo izboljšati svoje izdelke, storitve ali vrednostne verige z umetno inteligenco! Projekt se osredotoča na MSP, ki delujejo v nizko tehnoloških sektorjih in nimajo neposrednega dostopa niti znanja o tehnikah umetne inteligence, ter jih povezuje s ponudniki storitev v oblaku in strokovnjaki za umetno…
Rok: 07.09.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:Erasmus, partnerstva, sodelovanje
Centri poklicne odličnosti (CoVE) stremijo k poklicni odličnosti, ki vključuje številne lokalne zainteresirane strani. Institucijam poklicnega izobraževanja in usposabljanja omogoča hitro prilagajanje ponudbe znanj in spretnosti razvijajočim se gospodarskim in družbenim potrebam, vključno z digitalnim in zelenim prehodom. Centri zagotavljajo priložnosti za začetno usposabljanje mladih ter stalno izpopolnjevanje in prekvalifikacijo odraslih s prožno in pravočasno ponudbo…
Rok: 25.08.22 Več rokov
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:
Objava:01.02.22 Občina Kranjska Gora
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, razvoj, štipendija
Občini Kranjska Gora bo v letu 2022 dodeljevala denarne spodbude za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Sofinancirali se bodo naslednji ukrepi Ukrep št. 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih – primarna kmetijska proizvodnja Posodabljanje kmetijskih gospodarstev: Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Ukrep št….
Rok: 31.12.22 Do porabe sredstev
Projekti do:800.000 €   Udeležba: 51%
Upravičeni:Podjetja, Zagonska
Objava:28.01.22 Slovenski podjetniški sklad
Področja:
Ključne bes.:investicije, mala podjetja, mikro podjetje
Predmet produkta je semenski kapital so-investiranje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja. Namen je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oz. zagona podjetja, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja ter so v nekaterih…
Rok: 06.04.22
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Občine, Podjetja
Objava:27.01.22 Evropska komisija
Področja:
Ključne bes.:Horizon, inovacije
Prijave lahko oddate na spodnji dve razpisani temi: Centres of Excellence preparing applications in the Exascale era Centres of Excellence for supporting supercomputing applications for Science and Innovation Do opisa posamezne teme lahko dostopate s klikom nanjo.