Grantly ima na razpolago trenutno 216 odprtih razpisov za "Podjetništvo".


Rok: 20.09.23    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:17.01.23 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba, Izobraževanje, Medn. sodelovanje, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:Earth observation, Modelling, Pollution, decison-support tools
ExpectedOutcome:Activities under this topic will help to progress towards the objectives of the Mission ‘A Soil Deal for Europe’, in particular to its operational objective of building the knowledge base for soil health and its support to ecosystems services and its specific objective 4 “Reduce soil pollution and enhance restoration”.Project results should contribute to all…
Rok: 18.07.22    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:15.04.22 Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Inovativnost, NOO, odpornost, projekti, raziskave, razvoj
Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti) za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.Cilj javnega razpisa je…
1
Rok: 11.05.22 Več rokov
Projekti do:60.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Ostale
Objava:15.04.22 Slovenska turistična organizacija
Področja:Digitalizacija, Družba, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:digitalizacija, turizem
Slovenska turistična organizacija je objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, s katerim se želi spodbuditi promocijo zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne preobrazbe vodilnih destinacij. Predmet javnega razpisa…
1
Rok: 22.04.22
Projekti do:0 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:08.04.22 SPIRIT Slovenija
Področja:Družba, Kultura, Podjetništvo, Zdravje
Ključne bes.:covid-19, gostinstvo, prireditve, turizem
Podjetja določenih panog gospodarstva so bila zaradi epidemije Covid-19 (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov. Ob ponovnem zagonu dejavnosti so bila ta podjetja likvidnostno izčrpana, soočala so se z velikim odlivom kadrov v druge panoge, hkrati pa so morala poslovati…
Rok: 29.08.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.03.22 Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Družba, Podjetništvo
Ključne bes.:ekologija, gostinstvo, turizem
Namen javnega razpisa je spodbujanje turističnih in gostinskih ponudnikov ter turističnih atrakcij k uvajanju ekološkega/trajnostnega managementa in ekoloških/trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih, gostinskih obratih in turističnih atrakcijah ter pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka.Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti ponudnika…
Rok: 22.04.22 Več rokov
Projekti do:9.000.000 €   Udeležba: 25%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:30.03.22 Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:NOO, digitalizacija, gospodarske družbe, investicije, zeleni prehod
Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva. Cilj javnega razpisa je: dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem…
Rok: 06.05.22 Več rokov
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP
Objava:25.03.22 Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Gospodarstvo, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:NOO, gozdarstvo, lesna industrija, zeleni prehod
Namen javnega razpisa je izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo lesenih izdelkov, ki so iz naravnega obnovljivega materiala z negativnim ogljičnim odtisom. Cilj javnega razpisa je povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo…
Rok: 28.04.22
Projekti do:2.200.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:18.03.22 Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:NOO, digitalizacija
Namen javnega razpisa je z dodeljevanjem spodbud gospodarstvo (velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z MSPji – mikro, malimi in srednje velikimi podjetji , vključno s start-up-i in/ali scale-up-i) spodbuditi k celoviti digitalni preobrazbi podjetij ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij podjetij, s čimer se bo vplivalo na:Dvig in rast produktivnosti, ki jo bodo…
8
Rok: 05.10.22 Do porabe sredstev
Projekti do:75.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:25.02.22 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:mala podjetja, mikro podjetje, posojila
SPS bo dodeljeval Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 evrov.Namen produkta je zagotavljanje kvazi – lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja. Predvidoma bo podprtih 15 podjetij iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija in kohezijske regije Zahodna Slovenija.Finančni…
Rok: 31.12.22 Do porabe sredstev
Projekti do:120.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:08.03.22* Regionalni razvojni center Koper
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:občinski, posojila
Namen je spodbujanje podjetij za izvedbo investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, pa tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev in nove zaposlitve. Garancija RRC GS predstavlja povečano možnost pridobitve posojila za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega posojila ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti…
Rok: 11.04.22
Projekti do:300.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Podjetja
Objava:08.03.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:partnerstva, projekti, raziskave, razvoj
Namen je dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022 in s tem omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA.Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije…
Rok: 10.05.22
Projekti do:54.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:04.03.22 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:mikro podjetje, razvoj, start-up
Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Skupno 2,16 milijonov EUR razpisanih zagonskih spodbud bo 40-im novonastalim in tehnološko najbolj naprednim podjetjem omogočilo hitrejši in…
Rok: 12.04.22 Več rokov   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:07.03.22* Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, mikro podjetje
Namen je spodbuditi investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij, delujočih na manj razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo. Šlo bo za sofinanciranje investicij (upravičenih stroškov) v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so povezana s širitvijo zmogljivosti gospodarske družbe, z bistveno spremembo v…
Rok: 18.04.22
Projekti do:1.300.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Občine
Objava:07.03.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, infrastruktura
Namen je krepitev obstoječih ekosistemov ekonomskoposlovne infrastrukture ter razvojna transformacija degradiranih območij v ekonomskoposlovno infrastrukturo. Predvsem bo šlo za nadaljnjo specializacijo EPC, z namenom krepitve konkurenčnosti gospodarstva, ter ustvarjanja ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo. Sofinancirale se bodo ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko – poslovnih con (EPC), ki so locirane znotraj degradiranega območja ter ostalih obstoječih…
Rok: 24.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika
Objava:28.02.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:inovacije, partnerstva, razvoj
Eurostars 3 je program, ki s sofinanciranjem podpira inovativna MSP in njihove partnerje pri izvajanju skupnih raziskovalno razvojnih in inovativnih projektov, katerih rezultat je nov postopek, proizvod ali storitev in imajo predviden kratek čas vstopa na trg. Cilj je podjetja iz Slovenije (predvsem MSPje) spodbuditi k izvajanju tržno usmerjenih raziskovalno razvojnih in inovativnih projektov (ki se…
Rok: 20.05.22
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.02.22* Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:nagrada, natečaj, spodbujanje
Če ste državni, regionalni ali lokalni organ ali javno-zasebno partnerstvo, od koder koli v EU ali pridružene države v programu COSME ali Veliki Britaniji in ste delali na uspešni pobudi, ki je spodbudila vaše gospodarstvo bodisi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, vas agencija SPIRIT poziva k sodelovanju. Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva, prepoznava in priznava…
Rok: 14.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:24.02.22* Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:javno naročilo, promocija, promocijski material
Predmet javnega naročila je dobava promocijska materiala, do 31. 12. 2022. Naročnik se pri svojem delovanju srečuje z različnimi deležniki tako doma kot tudi v tujini. Za vse svoje ciljne javnosti potrebuje promocijski material. Predmet tega sporazuma je dobava različnega promocijskega materiala za namene promocije tako SPIRIT Slovenija doma in v tujini kot tudi promocija…
Rok: 17.05.22 Več rokov
Projekti do:300.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika
Objava:18.02.22 Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:krožno gospodarstvo, onesnaženost, podnebne spremembe, raziskave, razvoj, zeleni prehod
Agencija SPIRIT je skladno z načrtom za okrevanje in odpornost (NOO) objavila razpis v vrednosti 45 milijonov €, namenjen konzorcijem podjetij za sofinanciranje raziskovalno-razvojnih projektov, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali…