Dodeljevanje spodbud v okviru iniciative Eureka 2022

 

Ciljne organizacije: Podjetja
Kategorija: Gospodarstvo, Podjetništvo
Izdajatelj:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Spletna stran: https://gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodeljeva…
Celotni budžet: 3.000.000
Rok za oddajo: 11.04.2022
Podelitev min-max: 0 € – 300.000 €
Lastna udeležba*: 50%
Ključne besede: partnerstva, projekti, raziskave, razvoj
Zanimiv razpis?

Namen je dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022 in s tem omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA.

Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno – razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno – razvojnimi trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru.

Cilj je dodeliti nepovratna sredstva vsaj 8 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov.

Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje.

Mednarodni pogoji za projekt – Da projekt lahko pridobi EUREKA oznako mora izpolnjevati sledeče pogoje:

 • imeti mora civilni namen,
 • projekt morata izvajati najmanj dva neodvisna partnerja iz dveh različnih držav, ki sodelujeta v programu EUREKA (http://www.eurekanetwork.org/eureka-faq),
 • končni cilj projekta mora biti nov ali izboljšan proizvod, postopek ali storitev,
 • projekt mora predstavljati sodelovanje partnerjev v obliki posebnega projekta oziroma projekt mora predstavljati zaključeno, nedeljivo celoto, s skupnim končnim ciljem. 

Nacionalni pogoji za projekt – Da projekt lahko prejme sofinanciranje mora izpolnjevati sledeče pogoje:

 • delež enega partnerja in delež vrednosti projekta iz ene države ne sme presegati 70 % celotne vrednosti projekta,
 • načrtovani čas trajanja projekta in sofinanciranja je lahko največ 36 mesecev,
 • cilj projekta (nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev) mora biti na trgu dostopen najkasneje v dveh letih po zaključku projekta,
 • prijava in poročanje morata biti izvedena v slovenskem jeziku, razen, kjer je izrecno navedeno drugače,
 • EUREKA projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in predmetom razpisa ter s cilji S4,
 • EUREKA projekt se ne sme pričeti izvajati pred oddajo vloge na ta razpis,
 • vloga mora biti, poleg oddaje le-te skladno z navodili tega razpisa, oddana tudi preko »EUREKA Application« portala,
 • v primeru EUREKA grozdov mora biti projekt na ustreznem odboru grozda potrjen (vključno z morebitnimi spremembami) že pred prijavo na ta razpis.

Glede ostalih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Ni dodatnih informacij

Skupna predvidena višina sredstev  je 3.000.000 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja: do višine 100.000 EUR na leto za posameznega prijavitelja (12 mesecev izvajanja projekta).

Sofinancira se projekte v višini:

 • 40 % upravičenih stroškov za velika in
 • 50 % upravičenih stroškov za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Maksimalno trajanje projekta: do 36 mesecev.

Rok za oddajo vlog je 11. april 2022. 

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *