Grantly ima na razpolago trenutno 228 odprtih razpisov za "Gospodarstvo".


Rok: 07.04.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Laško
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:društva, kmetijska proizvodnja, kmetijstvo, naložbe, občinski, razvoj podeželja, trženje, usposabljanje, živila
Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za leto 2022. UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje…
Rok: 31.10.22 Do porabe sredstev
Projekti do:3.400 €   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Rogaška Slatina
Področja:Družba, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, občinski, zaposlovanje
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS – Urad za delo Šmarje pri Jelšah prijavljena kot brezposelna oseba vsaj dva meseca pred zaposlitvijo in ima sedež dejavnosti v občini Rogaška Slatina,zaposlitev za…
Rok: 11.03.22    Udeležba: 20%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Radovljica
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, kmetje, občinski
Občina Radovljica objavlja razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju občine Radovljica. Gnojevka so iztrebki domačih živali, kot sta blato in seč, brez ali z manjšim dodatkom stelje in z večjim ali manjšim dodatkom vode. Sofinanciral se bo nakupa dodatkov za zorenje gnojevke, ki se bodo dodajali v gnojevko in ne kot…
Rok: 28.02.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Kočevje
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, investicije, občinski, zadruge, zaposlovanje, zavod
Dodelitev pomoči za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Kočevje za leto 2022. Pomoč se bo dodelila za naslednje ukrepe: Ukrep 1: Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij – Namen ukrepa je spodbujanje naložb za namen ustanavljanja novih podjetij ter razširjanja in razvoja podjetij in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti…
Rok: 30.11.22 Do porabe sredstev
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:14.01.22* Regionalna razvojna agencija Posavje
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:naložbe, obratna sredstva, občinski, posojila, razvoj
Predmet razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje za: A: pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi sredstvi, B: financiranje investicij in C: financiranje obratnih sredstev, s čimer se vlagateljem zagotovi sredstva za izvedbo projektov, sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi, gospodarstvu zagotovi likvidnost za omilitev posledic epidemije…
Rok: 31.12.22 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:13.01.22* EKO SKLAD
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:energija, infrastruktura
Dodeljevale se bodo finančne spodbude gospodarstvu v obliki nepovratnih sredstev in kredita, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb na območju Republike Slovenije. Pravica do spodbude se lahko dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo v nadaljevanju navedenega ukrepa: A – gradnja skoraj ničenergijske…
Rok: 21.04.22
Projekti do:30.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zdravje
Ključne bes.:Horizon, partnerstva, raziskave
Partnerstvo ERA za zdravje bo vodilna evropska pobuda za prožno skupno načrtovanje programov raziskav in inovacij, povezanih z zdravjem, ki bo učinkovito vključevala različne evropske organizacije za financiranje. To partnerstvo bo odprto zlasti za javne financerje zdravstvenih raziskav na nacionalni in regionalni ravni v državah članicah, državah, ki so pridružene programu Obzorje Evropa, in za druge…
Rok: 14.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja
Objava:11.01.22* Občina Sevnica
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:MSP, društva, kmetijska proizvodnja, kmetijstvo, komasacija, občinski, transport, usposabljanje, živila, živinoreja
Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za leto 2022.Sofinancirali se bodo naslednji ukrepi:SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVOPomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjoPodukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih…
Rok: 10.02.22
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:MSP, Občine, Podjetja, Velika
Objava:04.01.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:SP, infrastruktura, javni zavod, turizem, zadruge
Vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti. Poudarek je na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo pozicionirajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost. Cilji razpisa so: krepitev odpornosti nosilnega turističnega produkta ‘počitnice v gorah in outdoor’ z nadgradnjo in prestrukturiranjem…
Rok: 26.04.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:03.01.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:emisije, kmetijstvo
Šlo bo za naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, s ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva, sekvestracije ogljika ter povečanja organske mase v tleh. Podpora se nameni naložbam v: izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka (ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje…
Rok: 01.06.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja, Velika
Objava:03.01.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo
Cilja podukrepa sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov. Namen podpore in vrste naložb:Podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov:ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja.Naslednje naložbe so možne, če se ne štejejo kot naložbe v krožno gospodarstvo. Kot…
Rok: 25.03.23 Do porabe sredstev
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:31.12.21 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:SP, mikro podjetje, posojila, prireditve, promet, turizem, zadruge, zavod
Ugoden in brezobrestni kredit je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim prometom. Namen je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 na gospodarstvo. Cilji so naslednji: omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v brezobrestnem kreditu, brez stroškov…
Rok: 01.03.22 Do porabe sredstev
Projekti do:25.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:31.12.21 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, mikro podjetje, posojila
Namen razpisa je zagotaviti ugodno financiranje za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki bo krilo stroške poslovnih procesov in projektov. Cilji so naslednji:ohranitev delovnih mest,spodbujanje nastanka novih delovnih mest,spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva,omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v ročnosti kredita, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, brez…
1
Rok: 12.04.22
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.12.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, modro gospodarstvo
V sklopu programa Obzorje Evropa sta vam na voljo spodnji razpisani področji za zbiranje predlogov, ki pokrivata misijo Obnovitev oceanov, morij in voda do leta 2030.Predloge lahko prijavite na naslednji temi: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-04-01 IA: Lighthouse in the Baltic and the North Sea basins – Low impact marine aquaculture and multi-purpose use of marine spaceHORIZON-MISS-2021-OCEAN-04-02 CSA: Baltic and…
Rok: 05.04.22
Projekti do:11.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:21.12.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave, razvoj, tehnologija
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02-01: AI for human empowerment (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA) HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02-02: European Network of AI Excellence Centres: Expanding the European AI lighthouse (RIA) HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-03: Internet architecture and decentralised…
Rok: 05.04.22
Projekti do:13.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:21.12.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo
Ključne bes.:Horizon, Zeleni dogovor, inovacije, podpora, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-26: Open source for cloud-based services (RIA)HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-03: Advanced multi-sensing systems (Photonics Partnership) (RIA)HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-05: AI, Data and Robotics for Industry optimisation (including production and services) (AI, Data and…
Rok: 15.03.22
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, MSP, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:15.12.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, partnerstva, sodelovanje
Splošni cilj tega razpisa je izkoristiti strokovno znanje in izkušnje nevladnih organizaci za pomoč MSP pri prehodu na bolj trajnostne poslovne modele s financiranjem praktičnih projektov/ukrepov, ki lahko vplivajo na okoljsko in/ali družbeno uspešnost MSP. Pričakovani učinek in kazalnikiPričakuje se, da bo projekt vplival na okoljsko/socialno uspešnost partnerskih MSP. Po izvedbi projekta bodo zlasti MSP morali…
Rok: 10.03.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, krožno gospodarstvo, recikliranje odpadkov, tekstil
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Tema tega razpisa za zbiranje predlogov se nanaša na nepovratna sredstva za druge ukrepe programa LIFE (OAG).Predlagani projekti v okviru teme LIFE-2021-PREP-Environment — Circular Economy and Quality of LIFE, obravnavajo naslednjo posebno potrebo in prednostno nalogo politike, ki so jo države članice opredelile v podprogramu…