Grantly ima na razpolago trenutno 259 odprtih razpisov za "Gospodarstvo".


Rok: 22.04.22 Več rokov
Projekti do:9.000.000 €   Udeležba: 25%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:30.03.22 Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:NOO, digitalizacija, gospodarske družbe, investicije, zeleni prehod
Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva. Cilj javnega razpisa je: dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem…
Rok: 06.05.22 Več rokov
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP
Objava:25.03.22 Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Gospodarstvo, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:NOO, gozdarstvo, lesna industrija, zeleni prehod
Namen javnega razpisa je izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo lesenih izdelkov, ki so iz naravnega obnovljivega materiala z negativnim ogljičnim odtisom. Cilj javnega razpisa je povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo…
Rok: 28.04.22
Projekti do:2.200.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:18.03.22 Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:NOO, digitalizacija
Namen javnega razpisa je z dodeljevanjem spodbud gospodarstvo (velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z MSPji – mikro, malimi in srednje velikimi podjetji , vključno s start-up-i in/ali scale-up-i) spodbuditi k celoviti digitalni preobrazbi podjetij ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij podjetij, s čimer se bo vplivalo na:Dvig in rast produktivnosti, ki jo bodo…
8
Rok: 31.12.22 Do porabe sredstev
Projekti do:120.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:08.03.22* Regionalni razvojni center Koper
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:občinski, posojila
Namen je spodbujanje podjetij za izvedbo investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, pa tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev in nove zaposlitve. Garancija RRC GS predstavlja povečano možnost pridobitve posojila za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega posojila ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti…
Rok: 11.04.22
Projekti do:300.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Podjetja
Objava:08.03.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:partnerstva, projekti, raziskave, razvoj
Namen je dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022 in s tem omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA.Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije…
Rok: 11.04.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:08.03.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:MSP, digitalizacija, zeleni prehod
Šlo bo za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih. Sofinancirali se bodo upravičeni stroški začetnih investicij podjetij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. Namen je spodbujanje povečanja investicij z višjo dodano vrednostjo v deležu bruto domačega proizvoda, povečanje deleža trajnostno naravnanih investicij, ki imajo…
Rok: 10.05.22
Projekti do:54.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:04.03.22 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:mikro podjetje, razvoj, start-up
Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Skupno 2,16 milijonov EUR razpisanih zagonskih spodbud bo 40-im novonastalim in tehnološko najbolj naprednim podjetjem omogočilo hitrejši in…
Rok: 12.04.22 Več rokov   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:07.03.22* Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, mikro podjetje
Namen je spodbuditi investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij, delujočih na manj razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo. Šlo bo za sofinanciranje investicij (upravičenih stroškov) v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so povezana s širitvijo zmogljivosti gospodarske družbe, z bistveno spremembo v…
Rok: 18.04.22
Projekti do:1.300.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Občine
Objava:07.03.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, infrastruktura
Namen je krepitev obstoječih ekosistemov ekonomskoposlovne infrastrukture ter razvojna transformacija degradiranih območij v ekonomskoposlovno infrastrukturo. Predvsem bo šlo za nadaljnjo specializacijo EPC, z namenom krepitve konkurenčnosti gospodarstva, ter ustvarjanja ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo. Sofinancirale se bodo ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko – poslovnih con (EPC), ki so locirane znotraj degradiranega območja ter ostalih obstoječih…
Rok: 24.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika
Objava:28.02.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:inovacije, partnerstva, razvoj
Eurostars 3 je program, ki s sofinanciranjem podpira inovativna MSP in njihove partnerje pri izvajanju skupnih raziskovalno razvojnih in inovativnih projektov, katerih rezultat je nov postopek, proizvod ali storitev in imajo predviden kratek čas vstopa na trg. Cilj je podjetja iz Slovenije (predvsem MSPje) spodbuditi k izvajanju tržno usmerjenih raziskovalno razvojnih in inovativnih projektov (ki se…
Rok: 25.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:28.02.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, krožno gospodarstvo, naložbe
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022. Šlo bo za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih. Cilj je izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev. 26. javni razpis za podukrep 4.1 
6
Rok: 14.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:24.02.22* Uprava Republike Slovenije za javna p…
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo
Ključne bes.:identifikacijska oznaka, informacijske rešitve, tobačni izdelki
Šlo bo za izbiro izdajatelja, ki bo odgovoren za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka tobačnih izdelkov in na ravni agregirane embalaže tobačnih izdelkov ter identifikacijskih kod gospodarskih subjektov, objektov in strojev v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/574 z dne 15. decembra 2017 o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje…
Rok: 17.05.22 Več rokov
Projekti do:300.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika
Objava:18.02.22 Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:krožno gospodarstvo, onesnaženost, podnebne spremembe, raziskave, razvoj, zeleni prehod
Agencija SPIRIT je skladno z načrtom za okrevanje in odpornost (NOO) objavila razpis v vrednosti 45 milijonov €, namenjen konzorcijem podjetij za sofinanciranje raziskovalno-razvojnih projektov, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali…
Rok: 18.03.22    Udeležba: 20%
Upravičeni:Podjetja
Objava:15.02.22* SPIRIT Slovenija
Področja:Družba, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:dogodki, informiranje, podpora, promocija, svetovanje
Namen spodbud je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in privabljanjem tujih investitorjev v Slovenijo.  Financirale se bodo naslednje aktivnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini: Organizacija in izvedba poslovnih dogodkov (poslovne konference, forumi, okrogle mize, matchmaking, gospodarske delegacije, seminarji o…
Rok: 07.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja, Velika
Objava:14.02.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijski proizvodi, kmetijstvo, kmetje, zadruge
Šlo bo za podporo za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022, in sicer za naložbe v ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava ali trženje kmetijskih proizvodov članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma članov zadruge za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov (ureditev objektov oziroma nakup, namestitev oziroma…
Rok: 16.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:14.02.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, kmetje, zadruge
Šlo bo za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za živali. Vrste naložb A: Ureditev zbirnih centrov za živali s pripadajočo opremo: ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, ureditev skladišč za krmo oziroma nakup pripadajoče opreme, nakup tovornih vozil z opremo…
Rok: 04.05.22    Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:10.02.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, avdiovizualna industrija, mediji
Spodbude so namenjene strokovnjakom avdiovizualnega sektorja. Cilj je krepitev zmogljivosti strokovnjakov avdiovizualnega sektorja za prilagajanje novim ustvarjalnim procesom in novim poslovnim modelom, da bi čim bolj povečali in v celoti izkoristili priložnosti digitalnih inovacij v celotni vrednostni verigi. Iniciative bodo namenjene krepitvi zmogljivosti za popolno izkoriščanje ustvarjalnega in komercialnega potenciala digitalnega prehoda v vseh formatih in…
Rok: 23.03.22 Več rokov
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:01.03.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:EIC, inovacije, razvoj, tehnologija
Pospeševalnik EIC podpira podjetja (predvsem MSP, vključno z zagonskimi podjetji) pri razvoju inovacij z velikim učinkom na gospodarstvo in trg. Zagotavlja edinstveno kombinacijo financiranja, od 0,5 do 17,5 milijona EUR in storitev pospeševanja poslovanja. Osredotočenost pospeševalnika EIC je zlasti na inovacijah, ki temeljijo na znanstvenih odkritjih ali tehnoloških prebojih (deep tech) in pri katerih je potrebno…