Grantly ima na razpolago trenutno 33 odprtih razpisov za "Creative Europe".


Rok: 17.10.21 Do porabe sredstev
Projekti do:6.500 €   Udeležba: 80%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:05.10.21* Mestna občina Ljubljana
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, občinski
Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju kulture, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana in so bile v letih 2018, 2019 ali 2020 izbrane na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA ter pri katerih obdobje aktivnosti projekta poteka tudi v letu 2021.Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije.
Rok: 17.11.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Podjetja
Objava:01.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film, razvoj
Cilj podpore evropskemu skupnemu razvoju je podpreti sodelovanje med evropskimi produkcijskimi podjetji, ki razvijajo dela z velikim potencialom za mednarodno občinstvo.Pričakovani rezultatiVečje sodelovanje v razvojni fazi med evropskimi produkcijskimi hišami iz različnih držav in z različnih trgov ter posledično večje število koprodukcij.Večja kakovost, izvedljivost, čezmejni potencial in tržna vrednost izbranih projektov.Močnejši položaj na evropskih in…
Rok: 05.10.21    Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:01.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film, umetnost
Ustvarjalni inovacijski laboratorij spodbuja akterje iz različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev k oblikovanju in preizkušanju inovativnih digitalnih rešitev z morebitnim pozitivnim dolgoročnim vplivom na več kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Laboratorij omogoča oblikovanje inovativnih rešitev (npr. orodij, modelov in metodologij), ki se lahko uporabljajo v avdiovizualnem sektorju in vsaj še enem ustvarjalnem in/ali kulturnem sektorju. Rešitve…
Rok: 30.09.21
Projekti do:300.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:15.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, leposlovje, literatura
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma KULTURA razpisuje podporo za evropska literarna dela.Podprli se bodo projekti, ki bodo prevajali, objavljali, distribuirali in promovirali leposlovna dela. Ukrep bo podprl približno 40 projektov, ki jih bo izvajal en subjekt ali skupina organizacij. Vsak projekt mora temeljiti na zanesljivi uredniški in promocijski strategiji, ki zajema paket najmanj 5ih upravičenih…
1
Rok: 29.09.21
Projekti do:2.100.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, umetnost
Ta ukrep bo podpiral projekte, katerih cilj je povečati prepoznavnost in kroženje evropskih uveljavljajočih se umetnikov ter njihovih del zunaj meja njihovega delovanja, tako v Evropi kot zunaj nje. Prav tako si prizadeva povečati dostop do kulturnih dogodkov in dejavnosti ter udeležbo na njih, pa tudi vključevanje in razvoj občinstva. Takšni projekti naj bi prispevali tudi…
1
Rok: 25.08.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 85%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:01.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film
Cilj podpore televizijskim in spletnim vsebinam je povečati zmogljivosti avdiovizualnih producentov za razvoj in produkcijo močnih projektov z velikim potencialom za kroženje po Evropi in zunaj nje ter olajšati evropske in mednarodne koprodukcije v televizijskem in spletnem sektorju. Cilj ukrepa je okrepiti neodvisnost producentov v odnosu do izdajateljev televizijskih programov in digitalnih platform, okrepiti sodelovanje med…
Rok: 25.08.21
Projekti do:510.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:01.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film
Podpora bo namenjena neodvisnim evropskim produkcijskim družbam, ki lahko razvijejo od 3 do 5 avdiovizualnih del za komercialno uporabo (igranih, animiranih in ustvarjalnih dokumentarnih filmov). To naj bi produkcijskim družbam omogočilo zmanjšanje tveganj ter povečalo njihovo sposobnost privabljanja in ohranjanja talentov. 
Rok: 26.08.21
Projekti do:825.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:08.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe
Namen ukrepa Podpora evropskim mrežam kulturnih in ustvarjalnih organizacij je okrepiti zmogljivosti evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za soočanje s skupnimi izzivi, razvijanjem talentov, inovacije, uspeh ter ustvarjanje novih delovnih mest in rasti.Teme in prednostne naloge:Povečati dostop do kulture in udeležbo v njej ter vključevanje in razvoj občinstva.Vzpostaviti zmogljivosti za delovanje na mednarodni ravni v…
Rok: 24.08.21    Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:01.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film
Ta ukrep je namenjen spodbujanju razvoja in širjenja inovativnih orodij in poslovnih modelov za izboljšanje vidnosti, dostopnosti, občinstva in raznolikosti evropskih del v digitalni dobi in  konkurenčnosti evropske avdiovizualne industrije.
Rok: 24.08.21    Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:01.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe
Spodbujanje evropskih in mednarodnih koprodukcij, vključno s celovečernimi filmi, kratkimi filmi, videoigrami, televizijskimi serijami in navzkrižnimi mediji in olajšanje dostopa do profesionalnih avdiovizualnih trgovinskih dogodkov in trgov, tako fizičnih kot spletnih.Posebna pozornost bo namenjena vlogam, ki bodo predstavljale ustrezne strategije za zagotavljanje bolj trajnostne in okoljsko spoštljive industrije ter uravnotežene zastopanosti spolov, vključenosti, raznolikosti in…
Rok: 24.08.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:01.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe
Cilj evropskih festivalov je povečati zanimanje občinstva za nenacionalne evropske avdiovizualne vsebine ter spodbujati kroženje in prepoznavnost nenacionalnih evropskih avdiovizualnih vsebin. Pričakovani rezultati:Podpirati okrevanje festivalov, ki prikazujejo velik delež nenacionalnih evropskih filmov in avdiovizualnih del, ki jih je pandemska kriza še posebej prizadela;Povečanje vpliva evropskih avdiovizualnih festivalov, katerih cilj je okrepiti promocijo, distribucijo in kroženje nenacionalnih…
Rok: 10.08.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:01.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film
Cilj razpisa je: spodbuditi upravljavce kinematografov, da s spodbudami in projekti sodelovanja predvajajo znaten delež tujih evropskih filmov.Prispevati k povečanju zanimanja občinstva za tuje filme, vključno z razvojem dejavnosti za mlade obiskovalce kinematografov.Pomagati kinematografom, da prilagodijo svojo strategijo spreminjajočemu se okolju, vključno s spodbujanjem inovativnih pristopov v smislu doseganja občinstva in vključevanja ter partnerstev z drugimi…
Rok: 17.11.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Podjetja
Objava:23.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma MEDIA razpisuje podporo evropskemu skupnemu razvoju za leto 2021.Cilj podpore evropskemu skupnemu razvoju je podpreti sodelovanje med evropskimi produkcijskimi podjetji, ki razvijajo dela z velikim potencialom za mednarodno občinstvo.
Rok: 26.08.21    Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:23.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Družba
Ključne bes.:Creative Europe, novinarstvo, partnerstva, sodelovanje
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma MEDSEKTORSKI SKLOP razpisuje podporo partnerstvom med novinarskimi organizacijami za leto 2021. Cilj podpore je spodbujati novinarska partnerstva za sistemsko sodelovanje med profesionalnimi novinarskimi/medijskimi organizacijami, da bi te pridobile na uspešnosti in konkurenčnosti na področju profesionalnega novinarstva. Zaradi tega se bodo testirali inovativni poslovni modeli in izmenjave najboljših praks med kolegi.Pričakovani…
Rok: 24.08.21    Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:23.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma MEDIA razpisuje podporo za razvoj inovativnih orodij in poslovnih modelov v letu 2021. Ukrep je namenjen spodbujanju razvoja in/ali širjenja inovativnih orodij in poslovnih modelov za izboljšanje vidnosti, dostopnosti, občinstva in raznolikosti evropskih del v digitalni dobi in/ali konkurenčnosti evropske avdiovizualne industrije. Pričakovani rezultati so izboljšanje konkurenčnosti evropske avdiovizualne industrije: preglednost, zbiranje…
Rok: 07.07.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:22.06.21* Konzorcij projekta Perform Europe
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film, sodelovanje, umetnost
K sodelovanju so vabljeni vsi zainteresirani producenti (organizacije, umetniki, kolektivi, podjetja in izvajalci, ki so ustvarili umetniško delo) in izvajalci (festivalov, prizorišč in druge organizacije, ki ponujajo predstavitveni kontekst), za sodelovanje v procesu skupnega učenja in mreženja, ki ga organizira Perform Europe.Razpis bo potekal v dveh korakih. V drugem koraku, med in po sodelovanju v procesu…
Rok: 24.08.21    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:14.06.21* Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film, spodbujanje
Program podpira širšo distribucijo novejših nenacionalnih evropskih filmov, tako da spodbuja prodajne agente in zlasti kinematografske distributerje, da vlagajo v promocijo in ustrezno distribucijo nenacionalnih evropskih filmov. Želeni rezultati bi bili večje naložbe v promocijo in distribucijo nenacionalnih evropskih filmov v kinematografih oziroma na spletu s ciljem povečati doseg občinstva. Razvoj povezav med produkcijskim in distribucijskim…
Rok: 12.07.21
Projekti do:62.600 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.06.21* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe
Opravljanje nalog centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji v obdobju od leta 2021 do konca leta 2026. Center bo zagotavljal promocijo programa Ustvarjalna Evropa 2021–2027, posredoval informacije o programu in nudil podporo prijaviteljem pri prijavljanju na razpise programa. Sklop Kultura Sklop MEDIA Medsektorski sklop Cilj je spodbujanje Programa na nacionalni ravni ter zagotavljanje ustreznih informacij o različnih vrstah finančne podpore,…