Grantly ima na razpolago trenutno 39 odprtih razpisov za "gozdarstvo".


Rok: 08.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po namenih.  
Rok: 06.05.22 Več rokov
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP
Objava:25.03.22 Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Gospodarstvo, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:NOO, gozdarstvo, lesna industrija, zeleni prehod
Namen javnega razpisa je izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo lesenih izdelkov, ki so iz naravnega obnovljivega materiala z negativnim ogljičnim odtisom. Cilj javnega razpisa je povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo…
Rok: 31.12.22 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:08.03.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo
Cilj aktivnosti je odprava škode in obnova gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018.6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz…
Rok: 31.03.22
Projekti do:8.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Občina Divača
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, občinski
Občina Divača bo v letu 2022 sofinancirala naslednja ukrepa: UKREPI PO SKUPINSKIH IZJEMAH (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – podukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev UKREPI PO DE MINIMIS POMOČI (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013) Nove investicije za delo v…
Rok: 25.08.22 Več rokov
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:01.02.22 Občina Kranjska Gora
Področja:Družba, Mladi, Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, občinski, razvoj, štipendija
Občini Kranjska Gora bo v letu 2022 dodeljevala denarne spodbude za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Sofinancirali se bodo naslednji ukrepi Ukrep št. 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih – primarna kmetijska proizvodnja Posodabljanje kmetijskih gospodarstev: Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Ukrep št….
Rok: 09.09.22 Več rokov
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.01.22* Mestna občina Kranj
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Mladi, Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, kmetje, občinski, usposabljanje, štipendija
Občina Kamnik bo v letu 2022 sredstva dodelila za naslednje ukrepe: Ukrepi na področju pridelave kmetijskih proizvodov: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo: posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. Ukrepa na…
Rok: 17.03.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:24.01.22* Občina Kamnik
Področja:Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijski proizvodi, kmetijstvo, občinski
Gre za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za leto 2022.
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:23.11.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:energija, gozdarstvo, kmetijstvo, krožno gospodarstvo, modro gospodarstvo, obnovljivi viri, okolje, partnerstva, razogličenje
Cilj zelenega prehoda je podnebne in okoljske izzive spremeniti v priložnosti. Cilj evropskega zelenega dogovora je, da Evropa postane konkurenčno gospodarstvo, ki učinkovito izkorišča vire. V tem okviru si je EU zastavila cilj, da bo do leta 2050 dosežena podnebna nevtralnost, zato bodo za to potrebne znatne naložbe. I3 je nov instrument financiranja za obdobje 2021–2027,…
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:23.11.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:ekosistem, energija, gozdarstvo, kmetijstvo, krožno gospodarstvo, obnovljivi viri, okolje, partnerstva, razogličenje, toplogredni plini
Cilj zelenega prehoda je podnebne in okoljske izzive spremeniti v priložnosti. Cilj evropskega zelenega dogovora je, da Evropa postane konkurenčno gospodarstvo, ki učinkovito izkorišča vire. V tem okviru si je EU zastavila cilj, da bo do leta 2050 dosežena podnebna nevtralnost, zato bodo za to potrebne znatne naložbe. I3 je nov instrument financiranja za obdobje 2021–2027,…
Rok: 15.02.22
Projekti do:14.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, biotska raznovrstnost, ekosistem, gozdarstvo, kmetijstvo, okolje, podnebne spremembe
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-01: Observing and mapping biodiversity and ecosystems, with particular focus on coastal and marine ecosystemsHORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-02: Building taxonomic research capacity near biodiversity hotspots and for…
Rok: 15.02.22 Več rokov
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, bio, gozdarstvo, gradbeništvo
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-01-twostage: Integrated solutions for circularity in buildings and the construction sectorHORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-02-twostage: Exploring extreme environments: novel adaptation strategies at molecular level for bio-based innovationHORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-03-twostage: Sustainable…
Rok: 24.01.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:03.11.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, infrastruktura
Pomoč za naložbe v gozdarski sektor za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021.
Rok: 12.01.22
Projekti do:250.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:25.10.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, okolje
Predmet razpisa je podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Cilj podukrepa je razvoj rešitev, namenjenih zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju…
Rok: 17.01.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 60%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja
Objava:18.10.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, lesna industrija, naložbe
Predmet razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa predindustrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. V obdelavo okroglega lesa predindustrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov,…
Rok: 10.12.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Občine, Ostale, Podjetja
Objava:11.10.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, infrastruktura, kmetijstvo
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Sofinancirale se bodo naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev vodnega vira. 2. javni razpis za podukrep 4.3
Rok: 10.01.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 60%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:08.10.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, mehanizacija
Sofinancirale se bodo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda. Cilji finančnih spodbud so, da bi z uvajanjem učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa dosegli intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu in…
Rok: 10.12.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Občine, Ostale, Podjetja
Objava:04.10.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, infrastruktura, kmetijstvo
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. 4. javni razpis za podukrep 4.3
Rok: 21.12.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:24.09.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo
Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Namen sofinanciranja je pospešitev povezovanja kmetij in izboljšanje položaja kmetov pri oskrbi s hrano in gozdno-lesnimi izdelki. Cilji: prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga; skupno dajanje blaga v promet na način, da pravna oseba,…