Grantly ima na razpolago trenutno 26 odprtih razpisov za "gozdarstvo".


Rok: 17.01.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 60%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja
Objava:18.10.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo
Predmet razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa predindustrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.V obdelavo okroglega lesa predindustrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov,…
Rok: 10.12.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Občine, Ostale, Podjetja
Objava:11.10.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, infrastruktura, kmetijstvo
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Sofinancirale se bodo naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev vodnega vira.2. javni razpis za podukrep 4.3
Rok: 10.01.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 60%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:08.10.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo
Sofinancirale se bodo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda.Cilji finančnih spodbud so, da bi z uvajanjem učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa dosegli intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu in…
Rok: 10.12.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Občine, Ostale, Podjetja
Objava:04.10.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, infrastruktura, kmetijstvo
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.4. javni razpis za podukrep 4.3
Rok: 21.12.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:24.09.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo
Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.Namen sofinanciranja je pospešitev povezovanja kmetij in izboljšanje položaja kmetov pri oskrbi s hrano in gozdno-lesnimi izdelki.Cilji: prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga;skupno dajanje blaga v promet na način, da pravna oseba,…
Rok: 12.11.21
Projekti do:2.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:20.09.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva – Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.
Rok: 24.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:24.08.21* Občina Divača
Področja:Izobraževanje, Kultura, Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, lovska družina, ribištvo
Sofinanciranje programov nevladnih organizacij s področja kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva v letu 2021.Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izvajajo na območju Občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki se izvajajo izven območja Občine Divača pod pogojem, da so namenjene občanom Občine Divača in promociji občine skozi njihovo dejavnost.Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine…
Rok: 20.10.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:22.07.21* Občina Krško
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, čebelarstvo
Sofinancira se delovanje neprofitnih društev ali zvez s področja kmetijstva, čebelarstva, prehrane, gozdarstva in razvoja podeželja. 
Rok: 06.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, gozdarstvo, kmetijstvo
Rezultati projekta naj bi prispevali k naslednjim rezultatom:Medsektorskemu cilju posodobitve sektorja s spodbujanjem in izmenjavo znanja, inovacij in digitalizacije v kmetijstvu in na podeželju ter spodbujanjem njihove uporabe, pa tudi evropskim ciljem zelenega dogovora;zbiranje in razširjanje lahko dostopnega, v prakso usmerjenega znanja o izbranem tematskem področju, zlasti obstoječih najboljših praks in rezultatov raziskav, ki so…
Rok: 06.10.21
Projekti do:15.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, gozdarstvo, kmetijstvo
Rezultati projekta naj bi prispevali k naslednjim rezultatom:1. Zagotavljanje enostavne in lahke dostopnosti informacij in znanja za kmete, gozdarje, svetovalce in druge uporabnike znanja, pripravljenega za prakso. To bo podprlo cilje politike, povezane s sklopom 6, kot so evropski zeleni dogovor, strategija od kmetije do vilic in SKP, strategija biotske raznovrstnosti ter širše raziskave in…
Rok: 06.10.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, gozdarstvo, kmetijstvo
V podporo ciljem in nalogam zelenega dogovora se bo uspešni predlog osredotočil na izmenjavo znanja v jeziku, ki je lahko razumljiv in namenjen kmetom in gozdarjem. Primarni proizvajalci imajo posebno potrebo po nepristranskem in prilagojenem znanju o upravljavskih odločitvah, povezanih s potrebami, izzivi ali priložnostmi, s katerimi se srečujejo. To pospešuje inovacije in uporabo rezultatov ter…
Rok: 06.10.21
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, gozdarstvo, okolje
Prilagajanje in večja odpornost gozdov sta bistvenega pomena, da bi gozdovi ohranili svojo funkcijo zadrževalca ogljika, zaščitili obstoječe zaloge in zagotovili, da bodo gozdovi še naprej zagotavljali pomembne ekosistemske storitve ter podpirali biogospodarstvo, ki temelji na gozdovih. Zaradi velike raznolikosti evropskih in kitajskih gozdov, raznolikosti pokrajin ter upravljavskih in lastniških struktur je treba prilagoditvene strategije prilagoditi…
Rok: 06.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, gozdarstvo, okolje, podnebne spremembe
Sekvestracija ogljika v gozdnih ekosistemih je pritegnila veliko zanimanja kot pristop k blažitvi podnebnih sprememb, saj se lahko šteje za razmeroma poceni možnost kratkoročnega, srednjega in dolgoročnega reševanja podnebnih sprememb. Gozdna zemljišča, zajeta v uredbi o rabi zemljišč, spremembah rabe zemljišč in gozdarstvu, naj bi prispevala k doseganju evropskih podnebnih ambicij za leto 2030. Kot je…
Rok: 06.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, gozdarstvo, kmetijstvo, okolje, podnebne spremembe
Agrogozdarstvo za doseganje podnebnih ciljev, biotske raznovrstnosti in trajnosti kmetovanja.Doseganje trajnostne kmetijske proizvodnje, ki spodbuja blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter ohranjanje in povečevanje biotske raznovrstnosti, je politični cilj, ki pomeni iskanje ravnovesja med produktivnostjo kmetij, družbeno-ekonomsko uspešnostjo in širšimi trajnostnimi cilji. Agrogozdarski sistemi vključujejo tradicionalne in sodobne sisteme rabe zemljišč, kjer se drevesa upravljajo…
Rok: 14.09.21
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, gozdarstvo, podnebne spremembe
Celovita ocena potenciala evropskih gozdov in gozdarskega sektorja za blažitev podnebnih sprememb z modeliranjem različnih političnih poti, pri čemer se upoštevajo tveganja, povezana s podnebnimi spremembami, fiziološki in biogeokemični odzivi na okoljske spremembe in načine gospodarjenja, potrebe po prilagajanju, cilji biotske raznovrstnosti in zagotavljanje drugih ekosistemskih storitev. Analizirani učinki morajo vključevati spremembe v sekvestraciji ogljika, zdravju…
Rok: 09.07.21
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP
Objava:22.06.21* Občina Medvode
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, čebelarstvo
Sredstva se dodelijo za sofinanciranje naslednjih ukrepov:  Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjoUkrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Rok: 04.06.21
Projekti do:10.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:07.05.21 Občina Bohinj
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, občinski
Dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjoUKREP 4: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodovUKREP 5: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranjaUKREP 6: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske…
Rok: 31.12.24    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:01.06.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo
Podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma.