Grantly ima na razpolago trenutno 144 odprtih razpisov za "partnerstva".


Rok: 11.04.22
Projekti do:300.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Podjetja
Objava:08.03.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:partnerstva, projekti, raziskave, razvoj
Namen je dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022 in s tem omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA.Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije…
Rok: 28.04.22    Udeležba: 32%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:08.03.22* EIT Urban Mobility
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:energija, logistika, mobilnost, partnerstva, zeleni prehod
Splošni namen programa inovacij je reševati izzive, s katerimi se soočajo evropska mesta, da bi izboljšala življenje državljanov, in sicer z uporabo inovativnih zamisli in njihovim preizkušanjem v resničnem življenju. Izzivi na področju mobilnosti v mestih vključujejo vprašanja, kot so enakost dostopa, ekološka učinkovitost, fizična in digitalna varnost, izkoriščanje novih tehnologij, rast prebivalstva in kakovost…
Rok: 24.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika
Objava:28.02.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:inovacije, partnerstva, razvoj
Eurostars 3 je program, ki s sofinanciranjem podpira inovativna MSP in njihove partnerje pri izvajanju skupnih raziskovalno razvojnih in inovativnih projektov, katerih rezultat je nov postopek, proizvod ali storitev in imajo predviden kratek čas vstopa na trg. Cilj je podjetja iz Slovenije (predvsem MSPje) spodbuditi k izvajanju tržno usmerjenih raziskovalno razvojnih in inovativnih projektov (ki se…
Rok: 12.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Urbana Evropa
Področja:Digitalizacija, Medn. sodelovanje, Zeleni prehod
Ključne bes.:infrastruktura, logistika, mobilnost, partnerstva, podnebna nevtralnost, raziskovalci
V okviru sheme ERA-NET Cofund »Dostopnost in povezljivost mest« (Urban Accessibility and Connectivity – ENUAC) je objavljen nov skupni kitajsko-evropski razpis. Razpisni tematiki: Trajnostna mestna logistika v dobi digitalizacije; vpliv platform za mikrodostavo na splošno učinkovitost, trajnostnost in varnost prevozov in logistike v mestnih okoljih; učinki platform na blaginjo dostavljavcev, črpanih iz množic (crowdsourcing); oblikovanje multimodalnih logističnih sistemov v mestih; načrtovanje…
Rok: 07.04.22
Projekti do:100.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:24.02.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:partnerstva, raziskovalci, raziskovalne organizacije, sodelovanje
V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu Weave sodelujeta češki in slovenski vodja raziskovalnega projekta, v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju lahko sodelujejo tudi avstrijski (FWF), luksemburški (FNR), nemški (DFG), poljski (NCN) ali švicarski (SNSF) vodja projekta. Cilj je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne projekte…
Rok: 31.03.22
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:07.02.22* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, partnerstva, sodelovanje
Ustvarjalna Evropa združuje ukrepe, ki podpirajo evropske kulturne in ustvarjalne sektorje, in sicer vse, katerih dejavnosti temeljijo na kulturnih vrednotah ali umetniških in drugih individualnih ali kolektivnih ustvarjalnih izrazih. Dejavnosti lahko vključujejo razvoj, ustvarjanje, proizvodnjo, razširjanje in ohranjanje dobrin in storitev, ki vsebujejo kulturne, umetniške ali druge ustvarjalne izraze, ter izobraževanje ali upravljanje, povezano s…
Rok: 07.09.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:Erasmus, partnerstva, razvoj, sodelovanje
Centri poklicne odličnosti (CoVE) stremijo k poklicni odličnosti, ki vključuje številne lokalne zainteresirane strani. Institucijam poklicnega izobraževanja in usposabljanja omogoča hitro prilagajanje ponudbe znanj in spretnosti razvijajočim se gospodarskim in družbenim potrebam, vključno z digitalnim in zelenim prehodom. Centri zagotavljajo priložnosti za začetno usposabljanje mladih ter stalno izpopolnjevanje in prekvalifikacijo odraslih s prožno in pravočasno ponudbo…
Rok: 15.09.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Izobraževanje, Podjetništvo
Ključne bes.:Erasmus, partnerstva
Zavezništva za inovacije so namenjena krepitvi evropske inovacijske zmogljivosti s spodbujanjem sodelovanja in pretokom znanja med visokošolskim izobraževanjem, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem (začetnim in nadaljevalnim) ter širšim socialno-ekonomskim okoljem, vključno z raziskovalnim. Cilj sodelovanja je tudi zagotavljanje novih znanj in spretnosti ter odpraviti neusklajenost znanj in spretnosti z oblikovanjem novih učnih načrtov za visokošolsko izobraževanje ter…
Rok: 03.05.22
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:27.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:MSP, gospodarstvo, javno naročilo, partnerstva, spodbujanje
Komisija želi še naprej razvijati možnosti javnega naročanja inovacij po vsej EU. To je mogoče, če lahko javni naročniki s praktičnimi izkušnjami svoje znanje posredujejo drugim, ki nimajo izkušenj ali pa so te omejene. Ukrep bo omogočil vzpostavitev obsežne referenčne baze za dejavnosti javnega naročanja inovacij in mreže javnih naročnikov, ki bi bila nato odprta…
Rok: 28.02.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:31.01.22* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:digitalizacija, jezik, kulturne organizacije, partnerstva, projekti, romi, samozaposleni v kulturi, sodelovanje, splet, umetnost, založništvo
Šlo bo za (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi. Cilji so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti, spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti pripadnikov romske…
Rok: 27.04.22
Projekti do:12.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:18.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje, Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:AI, Horizon, industrija, kibernetska varnost, partnerstva, raziskave
Raziskovalni in inovacijski ukrep KDT (RIA) je sestavljen predvsem iz dejavnosti, katerih cilj je vzpostavitev novega znanja in/ali preučitev izvedljivosti nove ali izboljšane tehnologije, izdelka, procesa, storitve, metode, orodja ali rešitve. V ta namen lahko projekti vključujejo aplikativne raziskave, razvoj tehnologije in/ali metode/orodja ter njihovo integracijo, preskušanje in potrjevanje na prototipu v majhnem obsegu v laboratoriju…
Rok: 27.04.22
Projekti do:25.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:18.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje, Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:AI, energija, industrija, inovacije, kibernetska varnost, partnerstva
Inovacijski ukrep (IA) v okviru KDT obsega predvsem dejavnosti, namenjene uvajanju tehnologije ali metode, pilotne linije, testna mesta, demonstratorje, pilotne inovacije in območja testiranja v polnem obsegu. V okviru teh dejavnosti se pripravijo načrti in ureditve ali načrti za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, procese, metode in orodja ali storitve. V ta namen lahko vključujejo izdelavo…
Rok: 27.04.22    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Občine, Podjetja
Objava:27.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Notranje zadeve
Ključne bes.:migracije, migranti, partnerstva
Gre za zbiranje predlogov za operativna partnerstva glede preprečevanje tihotapljenja migrantov in boja proti njemu s pristojnimi organi tretjih držav. Predloge lahko oddate na naslednji dve temi: Common Operational Partnerships to prevent and fight against migrant smuggling along migratory routes towards the EU with competent authorities of third countriesCommon Operational Partnerships to prevent and fight against migrant…
Rok: 10.11.22 Več rokov
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:27.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:EIC, Horizon, inovacije, partnerstva, raziskave, spodbujanje
Hop On Facility vključuje enega dodatnega udeleženca iz države širitve v tekoči projekt v okviru stebra 2 ali programa EIC, pri čemer se dopolnjuje ustrezna naloga ali delovni paket in stroški, ki jih ima dodatni udeleženec. Instrument Hop On je odprt za vse teme v okviru stebra 2 in programa EIC pathfinder. Spodbujajo se prijave…
Rok: 21.04.22    Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijski proizvodi, kmetijstvo, partnerstva
Gre za zbiranje predlogov na področju ukrepov EU glede informiranja in promocije evropskih kmetijskih proizvodov (program AGRIP), ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, pridruženih programu. Predloge lahko prijavite na naslednje teme, ki zadevajo notranji trg: Union quality schemes OR merits of Union agricultural products (Topic 1)Organic production method (Topic 2)Sustainability of Union agriculture…
Rok: 15.03.22
Projekti do:2.400.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:26.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Izobraževanje, Medn. sodelovanje, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, kitajski trg, partnerstva, podpora, usposabljanje
Gre za izboljšanje dostopa evropskih MSP do kitajskega trga. Podjetjem bo zagotovljena vrsta celovitih podpornih storitev, ki jih bodo pripravile na poslovanje na Kitajskem. Preko spletne platforme bodo imela MSP dostop do: ustreznih publikacij s praktičnimi nasveti o tem, kako razviti svojo prisotnost na kitajskem trgu,storitve vprašaj strokovnjaka, ki bo zagotavljala odgovore na bolj specifična vprašanja, kot…
Rok: 17.03.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:inovacije, partnerstva, podatkovni prostori
Cilj tega razpisa v okviru sklada ISF 2021-2022 je izvesti pripravljalno delo, potrebno za oblikovanje visokokakovostnih obsežnih podatkovnih zbirk za izmenjavo za inovacije, vključno z delom na področju interoperabilnosti. Opravljeno delo mora temeljiti na opredeljenih primerih operativne uporabe (tj. vrstah aplikacij, ki bodo uporabljale podatke). Predlagane dejavnosti morajo temeljiti na rešitvah in ekosistemih, ki že obstajajo…
Rok: 07.04.22
Projekti do:200.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:Erasmus, enakopravnost, partnerstva, šport
Projekti krepitve zmogljivosti so projekti mednarodnega sodelovanja, ki temeljijo na večstranskih partnerstvih med organizacijami, dejavnimi na področju športa. Njihov cilj je podpirati športne dejavnosti in politike v tretjih državah, ki niso vključene v program, kot sredstvo za spodbujanje vrednot ter izobraževalno orodje za spodbujanje osebnega in družbenega razvoja posameznikov ter gradnjo bolj povezanih skupnosti. Dejanja bodo…