Grantly ima na razpolago trenutno 105 odprtih razpisov za "kmetijstvo".


Rok: 08.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po namenih.  
Rok: 18.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:08.03.22* Občina Sežana
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski
Sofinancirali se bodo naslednji ukrepi: UKREPI PO SKUPINSKIH IZJEMAH (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo UKREPI PO DE MINIMIS POMOČI (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013) Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje…
Rok: 25.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja, Velika
Objava:07.03.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, krožno gospodarstvo, razvoj
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022, in sicer bo šlo za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih. Predmet podpore so naslednje naložbe v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih: Povečanje učinkovite rabe energije in spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije za lastne potrebe kmetijskega gospodarstva:…
Rok: 25.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja, Velika
Objava:07.03.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, naložbe, razvoj
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu. Podpora iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov se nameni za naložbe v: predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode, predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma predelave. 9. javni razpis za…
Rok: 25.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:28.02.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, krožno gospodarstvo, naložbe
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022. Šlo bo za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih. Cilj je izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev. 26. javni razpis za podukrep 4.1 
6
Rok: 31.03.22
Projekti do:8.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Občina Divača
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, občinski
Občina Divača bo v letu 2022 sofinancirala naslednja ukrepa: UKREPI PO SKUPINSKIH IZJEMAH (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – podukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev UKREPI PO DE MINIMIS POMOČI (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013) Nove investicije za delo v…
Rok: 01.04.22
Projekti do:6.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:15.02.22* Mestna občina Celje
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski
Mestna občina Celje bo v letu 2022 sofinancirala ukrepe za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja. Sredstva bo dodeljevala na naslednjih področjih po sklopih, in sicer: Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu: UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo: Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev. Podukrep 1.2:…
Rok: 11.03.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:15.02.22* Mestna občina Koper
Področja:Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski, razvoj, usposabljanje
Dodeljevale se bodo nepovratne finančne spodbude za ukrepe ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja, na območju Mestne občine Koper. Sredstva se bodo dodeljevala po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer: A – Pomoči po uredbi za skupinske izjeme; B – Pomoči po uredbi de minimis; C – Ostali ukrepi občine. 
Rok: 07.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja, Velika
Objava:14.02.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijski proizvodi, kmetijstvo, kmetje, zadruge
Šlo bo za podporo za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022, in sicer za naložbe v ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava ali trženje kmetijskih proizvodov članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma članov zadruge za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov (ureditev objektov oziroma nakup, namestitev oziroma…
Rok: 16.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:14.02.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, kmetje, zadruge
Šlo bo za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za živali. Vrste naložb A: Ureditev zbirnih centrov za živali s pripadajočo opremo: ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, ureditev skladišč za krmo oziroma nakup pripadajoče opreme, nakup tovornih vozil z opremo…
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:02.02.22* Občina Kostanjevica na Krki
Področja:Podeželje
Ključne bes.:društva, kmetijstvo, občinski, štipendija
Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje ukrepe: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. 
Rok: 25.08.22 Več rokov
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:01.02.22 Občina Kranjska Gora
Področja:Družba, Mladi, Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, občinski, razvoj, štipendija
Občini Kranjska Gora bo v letu 2022 dodeljevala denarne spodbude za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Sofinancirali se bodo naslednji ukrepi Ukrep št. 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih – primarna kmetijska proizvodnja Posodabljanje kmetijskih gospodarstev: Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Ukrep št….
Rok: 23.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.02.22* Občina Zagorje ob Savi
Področja:Podeželje
Ključne bes.:društva, kmetijstvo, občinski
Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2022 dodeljevala sredstva za programe nevladnih organizacij oziroma društev na področju kmetijstva, ki imajo sedež na območju Občine in delujejo na področju kmetijstva najmanj eno leto. 
Rok: 16.02.22
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.02.22* Mestna občina Maribor
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:biotska raznovrstnost, kmetijstvo, narava, občinski, okolje, podnebne spremembe, voda
Sofinancirani bodo tisti projekti, ki bodo izvedeni na območju MOM po naslednjih vsebinskih sklopih, ki se nanašajo na posamezne teme: SKOP A: VARSTVO NARAVE Informiranje in ozaveščanje o naravi; Ohranjanje biodiverzitete; Analiza stanja posameznih varovanih območij narave s predlogi ukrepov; SKLOP B: RAVNANJE Z ODPADKI Trajnostno ravnanje z odpadki; Ravnanje z zelenim odrezom in pravilno kompostiranje; Zmanjševanje količine odpadne hrane; SKLOP C: VARSTVO ZRAKA,…
Rok: 21.04.22    Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijski proizvodi, kmetijstvo
Gre za zbiranje predlogov na področju ukrepov EU glede informiranja in promocije evropskih kmetijskih proizvodov (program AGRIP), ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, pridruženih programu. Predloge lahko prijavite na naslednje teme, ki zadevajo notranji trg: Union quality schemes (Topic 1)Organic production method (Topic 2)Support for simple programmes – Sustainability of Union agriculture (Topic…
Rok: 21.04.22    Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijski proizvodi, kmetijstvo, partnerstva
Gre za zbiranje predlogov na področju ukrepov EU glede informiranja in promocije evropskih kmetijskih proizvodov (program AGRIP), ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, pridruženih programu. Predloge lahko prijavite na naslednje teme, ki zadevajo notranji trg: Union quality schemes OR merits of Union agricultural products (Topic 1)Organic production method (Topic 2)Sustainability of Union agriculture…
Rok: 09.09.22 Več rokov
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.01.22* Mestna občina Kranj
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Mladi, Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, kmetje, občinski, usposabljanje, štipendija
Občina Kamnik bo v letu 2022 sredstva dodelila za naslednje ukrepe: Ukrepi na področju pridelave kmetijskih proizvodov: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo: posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. Ukrepa na…
Rok: 31.03.22
Projekti do:45.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:24.01.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Mladi, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, kmetje
Gre za podporo mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne spodbude in bo izplačana v dveh obrokih. Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih…