Grantly ima na razpolago trenutno 58 odprtih razpisov za "kmetijstvo".


Rok: 29.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.10.21* Občina Komen
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski
Sofinanciranje letnega programa oziroma projektov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Komen.
Rok: 10.12.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Občine, Ostale, Podjetja
Objava:11.10.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, infrastruktura, kmetijstvo
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Sofinancirale se bodo naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev vodnega vira.2. javni razpis za podukrep 4.3
Rok: 01.11.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:07.10.21* IntellIoT
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje, Podjetništvo, Zdravje
Ključne bes.:kmetijstvo, razvoj, tehnologija
Poslanstvo IntellIoT je omogočiti izvajanje delno neodvisnih aplikacij IoT za sisteme z umetno inteligenco. S partnerji iz treh glavnih sektorjev – kmetijstva, zdravstva in proizvodnje – IntellIoT gradi ekosistem, ki ga povezuje skupna vizija, zavezana zasebnosti, varnosti in zaupanju, v katerem se lahko znanje ljudi in naprav nemoteno prepleta. Cilj partnerskih projektov je odpraviti omejitve…
Rok: 10.12.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Občine, Ostale, Podjetja
Objava:04.10.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, infrastruktura, kmetijstvo
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.4. javni razpis za podukrep 4.3
Rok: 19.10.21
Projekti do:2.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:28.09.21* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski
Sofinancirajo so naslednje vsebine programov, ki jih upravičenci izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica: izobraževanja,promocija upravičencev in območja njihovega delovanja,priprava projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih,prireditve s področja kmetijstva in podeželja,nakup strokovne literature, priprava in tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala.Predmet sofinanciranja so tudi materialni stroški, ki so vezani…
1
Rok: 08.10.21
Projekti do:2.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:28.09.21* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski
Namen je sofinanciranje kmetijskih mehanizacij za pomoč EKO kmetijam na območju občine.
Rok: 31.12.22 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:24.09.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo
Podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s ciljem ponovne vzpostavitve kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo.Povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem znesku.
Rok: 21.12.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:24.09.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo
Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.Namen sofinanciranja je pospešitev povezovanja kmetij in izboljšanje položaja kmetov pri oskrbi s hrano in gozdno-lesnimi izdelki.Cilji: prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga;skupno dajanje blaga v promet na način, da pravna oseba,…
Rok: 12.11.21
Projekti do:2.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:20.09.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva – Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.
Rok: 17.12.21
Projekti do:200.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:13.09.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje, Podjetništvo
Ključne bes.:kmetijstvo
Cilji podukrepa 6.4 so: vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželjuizboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželjukrepitev podjetništva na podeželjuDo podpore so upravičene naslednje naložbe:ureditev objektov,vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, (vzdrževanje objektov) innakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in naprav, vključno z IKT.
2
Rok: 16.12.21
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:06.09.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo
Podpora namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Cilji so izboljšanje konkurenčnosti majhnih kmetij, izboljšanje potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečanje produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitost majhnih kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine,…
Rok: 24.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:24.08.21* Občina Divača
Področja:Izobraževanje, Kultura, Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, lovska družina, ribištvo
Sofinanciranje programov nevladnih organizacij s področja kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva v letu 2021.Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izvajajo na območju Občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki se izvajajo izven območja Občine Divača pod pogojem, da so namenjene občanom Občine Divača in promociji občine skozi njihovo dejavnost.Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine…
Rok: 21.09.21
Projekti do:400 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:04.08.21* Občina Kamnik
Področja:Izobraževanje, Mladi, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih kmetijskih izobraževalnih programih v šolskem letu 2021/2022. 
Rok: 20.10.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:02.08.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, podnebne spremembe
Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev.Predmet razpisa so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam.Cilj razpisa je zboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev ter njihova prilagoditev na podnebne spremembe in izboljšanje okolja.Sklop A: naložbe nosilcev majhnih kmetijSklop B: naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetovSklop C:…
Rok: 20.10.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:02.08.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, podnebne spremembe
Predmet razpisa so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam.Cilj razpisa je zboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev ter njihova prilagoditev na podnebne spremembe in izboljšanje okolja.Sklop A: naložbe nosilcev majhnih kmetijSklop B: naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetovSklop C: naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb(19. javni…
Rok: 20.10.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:22.07.21* Občina Krško
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, čebelarstvo
Sofinancira se delovanje neprofitnih društev ali zvez s področja kmetijstva, čebelarstva, prehrane, gozdarstva in razvoja podeželja. 
Rok: 06.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, gozdarstvo, kmetijstvo
Rezultati projekta naj bi prispevali k naslednjim rezultatom:Medsektorskemu cilju posodobitve sektorja s spodbujanjem in izmenjavo znanja, inovacij in digitalizacije v kmetijstvu in na podeželju ter spodbujanjem njihove uporabe, pa tudi evropskim ciljem zelenega dogovora;zbiranje in razširjanje lahko dostopnega, v prakso usmerjenega znanja o izbranem tematskem področju, zlasti obstoječih najboljših praks in rezultatov raziskav, ki so…
Rok: 06.10.21
Projekti do:15.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, gozdarstvo, kmetijstvo
Rezultati projekta naj bi prispevali k naslednjim rezultatom:1. Zagotavljanje enostavne in lahke dostopnosti informacij in znanja za kmete, gozdarje, svetovalce in druge uporabnike znanja, pripravljenega za prakso. To bo podprlo cilje politike, povezane s sklopom 6, kot so evropski zeleni dogovor, strategija od kmetije do vilic in SKP, strategija biotske raznovrstnosti ter širše raziskave in…