45 milijonov za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov

 

Ciljne organizacije: MSP, Podjetja, Velika
Kategorija: Gospodarstvo, Podjetništvo, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Spletna stran: https://www.spiritslovenia.si/razpis/382 …
Celotni budžet: 45.000.000
Rok za oddajo: 17.05.2022 Več rokov
Podelitev min-max: 50.000 € – 300.000 €
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: krožno gospodarstvo, onesnaženost, podnebne spremembe, raziskave, razvoj, zeleni prehod
Zanimiv razpis?

Agencija SPIRIT je skladno z načrtom za okrevanje in odpornost (NOO) objavila razpis v vrednosti 45 milijonov €, namenjen konzorcijem podjetij za sofinanciranje raziskovalno-razvojnih projektov, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. 

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, zaradi: 

 • prenosa raziskovalnih dosežkov za visoko konkurenčno gospodarstvo, višjo kakovost življenja in učinkovito reševanje družbenih izzivov, vključno z zelenim prehodom, 
 • spodbuditve zasebnih vlaganj v raziskave in razvoj ter sodelovanja gospodarstva in razvojnih institucij v podporo gospodarskemu okrevanju po pandemiji COVID-19, povečanja produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva, podpiranja rešitev, ki ne škodujejo bistveno okolju, komercializacije in hitrejšega vstopa z izdelki, procesi ali storitvami na trg, 
 • podpiranja rešitev s področja prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja in s področja blažitve podnebnih sprememb. 

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Cilj projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Projekti morajo biti tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje.

Do prijave ste upravičena podjetja s sedežem, poslovno enoto ali podružnico v Sloveniji, kjer se bodo izvajale aktivnosti projekta, in z najmanj tremi zaposlenimi osebami.

RRI projekt mora izvajati konzorcij najmanj dveh in največ treh konzorcijskih partnerjev.

Konzorcijski partner mora imeti delež kapitala v virih sredstev podjetja v enem od zadnjih dveh koledarskih let, glede na datum oddaje vloge, nad 30 %.

Konzorcijski partner mora biti ustanovljen vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge. Za največ enega konzorcijskega partnerja, ki ni prijavitelj, velja, da je lahko ustanovljen vsaj eno leto pred datumom oddaje vloge. Zanj tudi ne velja pogoj, da je delež kapitala v virih sredstev podjetja v enem od zadnjih dveh koledarskih nad 30 %.

Celotna višina sredstev znaša 45 milijonov evrov. 

Intenzivnosti pomoči:

 • velika podjetja: do 25 % vrednosti upravičenih stroškov,
 • srednje velika podjetja: do 35 % vrednosti upravičenih stroškov,
 • mikro in mala podjetja: do 45 % vrednosti upravičenih stroškov.

V primeru, da projekt izvaja konzorcij partnerjev, med katerimi je vsaj en partner srednje veliko podjetje ali malo podjetje ali mikro podjetje, pri tem pa noben posamezen partner ne nosi več kot 70 % upravičenih stroškov, se intenzivnost pomoči za vsakega posameznega partnerja poveča za 15 odstotnih točk.

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati najmanj 50.000 evrov ter največ 300.000 evrov.

Upravičeni stroški:

 • Stroški plač in povračil v zvezi z delom: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) v obsegu zaposlitve na raziskovalno razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru RRI projekta.
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt.
 • Investicije v neopredmetena sredstva: stroški znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za RRI projekt. Skupna vrednost upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev in investicij v neopredmetena sredstva ne sme presegati 30 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta.
 • Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja RRI projekta. Uveljavljajo se v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na RRI projektu.

Skrajna roka za oddajo vlog za posamezno odpiranje sta naslednja:

 • oddaja vlog za 1. odpiranje: 17. 5. 2022,
 • oddaja vlog za 2. odpiranje: 3. 4. 2023.

Odpiranje vlog bo v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog za posamezno odpiranje.

Komisija bo v roku osem dni od zaključenega odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni v roku devetdesetih dni od datuma začetka odpiranja vlog.

Čas trajanja izvedbe RRI projekta ne sme biti daljši od 24 mesecev.

RRI projekti se morajo izvajati na območju Republike Slovenije in se ne sme začeti izvajati pred izdajo sklepa o izboru.

Višina čistih prihodkov od prodaje vseh konzorcijskih partnerjev skupaj v predhodnem koledarskem letu, glede na datum oddaje vloge, mora biti vsaj enaka vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega RRI projekta.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *