Grantly ima na razpolago trenutno 37 odprtih razpisov za "podnebne spremembe".


Rok: 10.02.22 Več rokov
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, podnebne spremembe, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Podnebje, energija in mobilnost.Predloge lahko prijavite na naslednje tri teme:HORIZON-CL5-2022-D1-01-01-two-stage: Carbon Dioxide Removal (CDR) approachesHORIZON-CL5-2022-D1-01-03-two-stage: Social science for land-use strategies in the context of climate change and biodiversity challengesHORIZON-CL5-2022-D1-01-02-two-stage: Socio-economic risks of climate change in…
Rok: 10.02.22
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, podnebne spremembe, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Podnebje, energija in mobilnost.Predloge lahko prijavite na naslednje teme:HORIZON-CL5-2022-D1-02-02: Development of high-resolution Earth system models for global and regional climate change projectionsHORIZON-CL5-2022-D1-02-01: Verification and reconciliation of estimates of climate forcersHORIZON-CL5-2022-D1-02-03: Improvement of Integrated Assessment Models…
Rok: 18.11.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:27.01.21 EIT Climate-KIC
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:okolje, podnebne spremembe
EIT Climate-KIC vabi k oddaji predlogov za nove dejavnosti, ki naj bi se začele izvajati leta 2022. V okviru tega razpisa so na voljo sredstva za podporo razvoju novih visoko inovativnih komercialnih izdelkov ali storitev, ki si prizadevajo prodreti na trg in doprinesti k podnebni nevtralnosti.Predvideva se financiranje od 20 do 30 predlogov. 
Rok: 08.10.21
Projekti do:200.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:07.09.21* Minor Foundation for Major Challenges…
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:okolje, podnebne spremembe
Podpirajo se komunikacijski projekti z velikim potencialom za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, in sicer z vplivanjem na javno mnenje ter z zviševanjem podpore oblikovalcev politik za potrebne spremembe.spodbujanje in podpiranje inovacij na področju komuniciranja o podnebnih spremembahpomoč pri krepitvi družbenih in političnih gibanj, ki se odpirajo za radikalne spremembeosredotočiti se na podporo evropskim predlogomGeografskih omejitev…
Rok: 20.10.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:02.08.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, podnebne spremembe
Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev.Predmet razpisa so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam.Cilj razpisa je zboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev ter njihova prilagoditev na podnebne spremembe in izboljšanje okolja.Sklop A: naložbe nosilcev majhnih kmetijSklop B: naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetovSklop C:…
Rok: 20.10.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:02.08.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, podnebne spremembe
Predmet razpisa so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam.Cilj razpisa je zboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev ter njihova prilagoditev na podnebne spremembe in izboljšanje okolja.Sklop A: naložbe nosilcev majhnih kmetijSklop B: naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetovSklop C: naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb(19. javni…
Rok: 19.10.21 Več rokov
Projekti do:30.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:13.07.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje, podnebne spremembe
Cilj: Podpreti popolno izvajanje naslednjih strategij in načrtov:Nacionalni energetski in podnebni načrti (NECP, Uredba o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov (EU)2018/1999).Nacionalni akcijski načrti za energetsko učinkovitost (NEEAP).Nacionalne ali regionalne prilagoditvene strategije ali akcijski načrti.Mestni ali skupnostni akcijski načrti, ki so pionirji prehoda v nizkoogljično in/ali podnebno odporno družbo.Nacionalne, regionalne ali za industrijo/sektor specifične strategije…
Rok: 19.10.21
Projekti do:7.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, infrastruktura, okolje, podnebne spremembe
Pričakuje se, da bodo rezultati projekta prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:Zagotavljanje plovnosti celinskih plovnih poti z zagotavljanjem vsaj 50-odstotne zmogljivosti ob ekstremnih vremenskih dogodkih.Povečanje odpornosti kopenske/morske/infrastrukture na izredne vremenske razmere in dogodke, ki jih povzroči človek, z zagotavljanjem vsaj 80-odstotne zmogljivosti na ravni omrežja med motnjami.Prispevati k trajnosti prometnih sistemov z vsaj 20-odstotnim povečanjem…
Rok: 30.11.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:21.07.21* Evropska komisija - LIFE
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje, podnebne spremembe
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Podprogram Blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je razdeljen na tri področja:Prilagajanje podnebnim spremembamPodnebno upravljanje in obveščanjeBlažitev podnebnih spremembProjekti v okviru tega sklopa morajo prispevati k doseganju dolgoročne vizije nove strategije EU za prilagajanje podnebnim spremembam, da bo EU leta 2050 postala podnebno odporna družba,…
Rok: 19.10.21 Dve fazi
Projekti do:50.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.07.21* Evropska komisija - LIFE
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje, partnerstva, podnebne spremembe
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Strateški projekti na področju narave in strateški integrirani projekti so razdeljeni v spodnje tri sklope.LIFE-2021-STRAT-NATSNAP-two-stage – Strategic Nature ProjectsLIFE-2021-STRAT-ENVSIP-two-stage – Strategic Integrated Projects – EnvironmentLIFE-2021-STRAT-CLIMASIP-two-stage – Strategic Integrated Projects – Climate ActionMed SIP projekte sodijo projekti, ki so usmerjeni v implementacijo načrtov, strategij in akcijskih…
Rok: 22.09.21
Projekti do:70.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.07.21* Evropska komisija - LIFE
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje, podnebne spremembe
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe.Razpis zagotavlja finančno podporo za pripravo predloga strateškega integriranega projekta v okviru podprograma Krožno gospodarstvo in kakovost življenja na področjih krožnega gospodarstva, odpadkov, vode in zraka, z namenom izvedbe:nacionalnih in regionalnih akcijskih načrtov za krožno gospodarstvo, nacionalnih in regionalnih načrtov za ravnanje z odpadki, načrtov upravljanja…
Rok: 06.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, okolje, podnebne spremembe
Za dolgoročno trajnostno upravljanje zemljiških virov je potreben celosten okvir, ki ustrezno obravnava cilje družbe z razumevanjem kompromisov med rabami in s spodbujanjem ukrepov/vedenja/naložb, ki prispevajo k želenim ciljem. Raba in upravljanje zemljišč imata v Evropi ključno vlogo pri spodbujanju shranjevanja ogljika, proizvodnji biomase za biogospodarstvo, zmanjševanju širjenja mest in doseganju cilja podnebne nevtralnosti do leta…
Rok: 06.10.21
Projekti do:9.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:ekosistem, kmetijstvo, podnebne spremembe
Uspešen predlog bi moral podpirati cilj strategije EU, kar pomeni prehod na pravičen, zdrav in odporen kmetijski sektor EU, zlasti cilj spodbujanja rastlinskih beljakovin, pridelanih v EU, v skladu s Poročilom o razvoju rastlinskih beljakovin v EU. Dejavnosti bi morale podpirati prehod na trajnostne, produktivne, podnebno nevtralne in odporne kmetijske sisteme, ki zmanjšujejo pritisk na…
Rok: 06.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, gozdarstvo, okolje, podnebne spremembe
Sekvestracija ogljika v gozdnih ekosistemih je pritegnila veliko zanimanja kot pristop k blažitvi podnebnih sprememb, saj se lahko šteje za razmeroma poceni možnost kratkoročnega, srednjega in dolgoročnega reševanja podnebnih sprememb. Gozdna zemljišča, zajeta v uredbi o rabi zemljišč, spremembah rabe zemljišč in gozdarstvu, naj bi prispevala k doseganju evropskih podnebnih ambicij za leto 2030. Kot je…
Rok: 06.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, gozdarstvo, kmetijstvo, okolje, podnebne spremembe
Agrogozdarstvo za doseganje podnebnih ciljev, biotske raznovrstnosti in trajnosti kmetovanja.Doseganje trajnostne kmetijske proizvodnje, ki spodbuja blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter ohranjanje in povečevanje biotske raznovrstnosti, je politični cilj, ki pomeni iskanje ravnovesja med produktivnostjo kmetij, družbeno-ekonomsko uspešnostjo in širšimi trajnostnimi cilji. Agrogozdarski sistemi vključujejo tradicionalne in sodobne sisteme rabe zemljišč, kjer se drevesa upravljajo…
Rok: 06.10.21
Projekti do:12.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:kmetijstvo, okolje, podnebne spremembe
Kopenska živinoreja v veliki meri prispeva k antropogenim emisijam toplogrednih plinov po vsem svetu ter emisijam onesnaževal v zrak in vodo. Čeprav je intenzivnost emisij v Evropi v primerjavi s številnimi drugimi regijami sveta manjša, so potrebne možnosti za boljšo oceno in izboljšanje ravnovesja emisij kopenske živinoreje, vremensko intenzivne ali ekstenzivne z nizkimi vložki, vključno z…
Rok: 06.10.21
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, kmetijstvo, okolje, podnebne spremembe
Agroekološki pristopi za blažitev podnebnih sprememb, odporno kmetijsko proizvodnjo in večjo biotsko raznovrstnost.Doseganje trajnostne kmetijske proizvodnje, ki spodbuja blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam, je cilj politike, ki pomeni iskanje ravnovesja med produktivnostjo in širšimi trajnostnimi cilji, kot sta ohranjanje in povečevanje biotske raznovrstnosti.Agroekologija lahko pomembno prispeva k doseganju teh ciljev, obenem pa…
Rok: 28.09.21
Projekti do:700.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.07.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje, podnebne spremembe
Razpis za zbiranje predlogov se nanaša na okvirne sporazume o partnerstvu za nepovratna sredstva za poslovanje LIFE (FPA OG). Okvirni sporazumi o partnerstvu v okviru programa LIFE so dolgoročni instrumenti sodelovanja, ki služijo kot krovni instrument za redna ali ponavljajoča se nepovratna sredstva za poslovanje neprofitnih subjektov, ki sodelujejo pri razvoju, izvajanju in izvrševanju zakonodaje in…