Grantly ima na razpolago trenutno 19 odprtih razpisov za "posojila".


Rok: 05.11.21
Projekti do:1.800.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika
Objava:15.10.21 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:posojila
Namen ugodnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP s strani organizatorjev potovanj. Cilji razpisa so: poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP),omogočiti hiter dostop podjetjem do ugodnega financiranja, ki se…
Rok: 21.10.21 Več rokov
Projekti do:25.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:15.10.21 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:covid-19, posojila
Namen je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem lociranim v vzhodni kohezijski regiji ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Slovenski podjetniški sklad je za zapolnitev kvote, objavil izravnalni razpis za dodatnih 1 milijona evrov mikrokreditov.Cilji javnega razpisa so:ohranitev delovnih mest,spodbujanje nastanka novih…
Rok: 31.12.21 Do porabe sredstev
Projekti do:250.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja, Velika
Objava:13.10.21* Slovenski regionalno razvojni sklad
Področja:Družba, Gospodarstvo
Ključne bes.:posojila
Program PF je namenjen dodeljevanju spodbud v obliki ugodnih premostitvenih posojil, ki so namenjena vlagateljem, ki so uspešno kandidirali na javnih razpisih za evropska sredstva. Spodbuda premošča vrzel do izplačila evropskih sredstev.Program ANS je namenjen dodeljevanju spodbud projektom na območju, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost. Spodbude so usmerjene v ustvarjanje gospodarske osnove avtohtonih…
Rok: 27.09.21 Do porabe sredstev
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja
Objava:16.08.21* Slovenski regionalno razvojni sklad
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:posojila
Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije s ciljem ohranjati gospodarsko dejavnost z zagotavljanjem likvidnosti in dostopa do financiranja.
Rok: 30.09.23    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:12.06.19 Evropska komisija
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:EaSI, posojila
Evropski investicijski sklad (EIS) in Evropska komisija sta nedavno objavila novo pobudo za pomoč ponudnikom mikrokreditov in financiranja socialnih podjetij pri razvoju njihovega poslovanja v okviru programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI).Cilj tega instrumenta je okrepiti institucionalno zmogljivost izbranih finančnih posrednikov, ki še niso dosegli trajnosti ali potrebujejo rizični kapital, da bi ohranili…
Rok: 25.11.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 25%
Upravičeni:Podjetja
Objava:16.07.21 Slovenski regionalno razvojni sklad
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:posojila
Program B – Podjetništvo je namenjen spodbujanju projektov v podjetništvu za subjekte različnih pravno-organizacijskih oblik, pri čemer so spodbude usmerjene v prednostna območja regionalne politike z namenom prispevanja k zmanjševanju razvojnih razlik, povečanju konkurenčnosti, povečanju/ohranitvi št. zaposlenih itd.Podprogram B5: Obmejna problemska območja, ki je predmet tega razpisa je namenjen spodbujanju projektov na obmejno problemskih območjih…
Cilj je zagotoviti delno kritje stroškov in s tem spodbuditi podjetništvo med ranljivimi skupinami, kot so begunci in migranti, ki…
Rok: 04.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Občine
Objava:14.06.21 Slovenski regionalno razvojni sklad
Področja:Notranje zadeve
Ključne bes.:posojila
Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam na območju Republike Slovenije, ki si prizadevajo uresničiti naslednje cilje: izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki ustreza naslednjemu ukrepuizboljšanje cestne infrastruktureizboljšanje komunalne in okoljske infrastruktureizboljšanje socialne in športno turistične infrastruktureobnova socialne in športno turistične infrastruktureizgradnja socialne in športno turistične infrastruktureizboljšanje gospodarskega razvojaizgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije
Instrument JEREMIE Romania Reflows Equity Instrument z začetnim proračunom v višini 50 milijonov EUR bo obsegal primarni sklad in soinvestiranje….
Rok: 02.09.22 Do porabe sredstev
Projekti do:60.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:08.06.21* Javni sklad malega gospodarstva Gori…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, posojila, razvoj
Dodelitev dolgoročnih posojil za naložbe v osnovno kmetijsko dejavnost, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in nekmetijske dejavnosti na kmetiji (dopolnilne dejavnosti na kmetiji).Namen razpisa je povečanje konkurenčnosti in izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev ter ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta na kmetiji. Pospeševanje razvoja kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal ob Soči,…
Rok: 31.12.21 Do porabe sredstev
Projekti do:600.000 €   Udeležba: 51%
Upravičeni:MSP
Objava:19.05.21* Slovenski podjetniški sklad
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:posojila
Predmet produkta je semenski kapital so-investiranje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja. Namen je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oz. zagona podjetja, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja ter so v nekaterih…
Rok: 31.12.21 Do porabe sredstev
Projekti do:120.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:MSP, Neprofitne
Objava:19.05.21* Regionalni razvojni center Koper
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:posojila
Ugodna in dolgoročna bančna posojila in garancije za posojila iz sredstev RRC GS za razvoj mikro in malih podjetij, ki jih razpisuje RRC Koper v sodelovanju z občinami Ankaran, Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Mestna občina Koper, Piran, Sežana, Območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami Izola, Koper, Piran, Sežana ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana. Namen je…
Rok: 30.11.21 Do porabe sredstev
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:19.05.21* Regionalna razvojna agencija Posavje
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:posojila
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. za: A: pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna sredstva, so prejeli pozitivno odločitev in že imajo izdano…
Rok: 01.10.21 Do porabe sredstev
Projekti do:75.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP
Objava:14.05.21* Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:inovacije, posojila, tehnologija
Semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila za inovativna podjetja.Namen razpisa je zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja. Sklad tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje. Razpis je usmerjen tudi v spodbujanje mreženja in povezovanja…
Rok: 07.06.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:13.05.21* Slovenski regionalno razvojni sklad
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:posojila, razvoj
Program PF omogoča ugodna premostitvena posojila vlagateljem, ki so uspeli na EU razpisih, ki predvidevajo dejansko nakazilo po izvedenem in plačanem projektu. Spodbuda premošča vrzel do izplačila evropskih sredstev za projekte podjetij in neprofitnih organizacij.
Rok: 07.06.21
Projekti do:250.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:13.05.21* Slovenski regionalno razvojni sklad
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, posojila
Program PF omogoča ugodna premostitvena posojila vlagateljem, ki so uspeli na EU razpisih, ki predvidevajo dejansko nakazilo po izvedenem in plačanem projektu. Spodbuda premošča vrzel do izplačila evropskih sredstev za projekte kmetijskih gospodarstev. 
Rok: 01.10.21
Projekti do:25.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP
Objava:23.04.21* Slovenski podjetniški sklad
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:posojila, razvoj
Cilji razpisa so: ohranitev delovnih mestspodbujanje nastanka novih delovnih mestspodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.Predmet razpisa so MSP. Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja, za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. 
Rok: 10.06.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Podjetja
Objava:22.04.21* Slovenski podjetniški sklad
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:covid-19, posojila
Namen razpisa je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo. Cilji razpisa so naslednji: poplačilo terjatev potrošnikovomogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranjaomogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kreditaohranitev poslovanja podjetij