Grantly ima na razpolago trenutno 280 odprtih razpisov za "občinski".


Rok: 21.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Občina Medvode
Področja:Družba
Ključne bes.:občinski, socialno varstvo
Občina Medvode dodeljuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev s področja socialnega varstva, ki ne sodijo v zakonsko obvezo občine, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovanjskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez, ki delujejo na območju občine Medvode, imajo v občini Medvode sedež ali so njihovi člani občani občine Medvode. Sredstva…
Rok: 21.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Občina Medvode
Področja:Mladi
Ključne bes.:občinski, otroci in mladina
Šlo bo za sofinanciranje otroških in mladinskih programov za otroke in mlade iz občine Medvode v letu 2022 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer se sredstva lahko dodelijo za programe projektov in poslovanja.
Rok: 21.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Občina Ilirska Bistrica
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski, turistična društva, turizem
Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2022 in praviloma obsegajo naslednje vsebine:izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, razglednice, DVD-ji in podobno),akcije na področju ohranjanja kulturne…
Rok: 18.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:08.03.22* Občina Sežana
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski
Sofinancirali se bodo naslednji ukrepi: UKREPI PO SKUPINSKIH IZJEMAH (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo UKREPI PO DE MINIMIS POMOČI (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013) Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje…
Rok: 17.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:08.03.22* Občina Komen
Področja:Zdravje
Ključne bes.:občinski, šport, športna društva
Sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen v letu 2022. Sofinancirale se bodo naslednje dejavnosti: Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, Kakovostni šport, Športna rekreacija, Šport starejših, Razvojne dejavnosti v športu, Organiziranost v športu, Športne prireditve in promocija športa. 
Rok: 14.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:08.03.22* Občina Rogatec
Področja:Zdravje
Ključne bes.:občinski, šport
Šlo bo za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec v letu 2022. Sofinancirani bodo naslednji programi: ŠPORTNI PROGRAMI: Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine; Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami; Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; Kakovostni šport; Športna rekreacija; RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu; ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: Delovanje športnih…
Rok: 31.12.22 Do porabe sredstev
Projekti do:120.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:08.03.22* Regionalni razvojni center Koper
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:občinski, posojila
Namen je spodbujanje podjetij za izvedbo investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, pa tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev in nove zaposlitve. Garancija RRC GS predstavlja povečano možnost pridobitve posojila za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega posojila ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti…
Rok: 30.09.22 Do porabe sredstev
Projekti do:0 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Občina Komen
Področja:Družba
Ključne bes.:društva, občinski, prireditve
Šlo bo za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj v Občini Komen za leto 2022, in ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti. 
Rok: 14.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:08.03.22* Občina Kamnik
Področja:Družba
Ključne bes.:občinski, prireditve
Občina Kamnik bo sofinancirala: prireditve in projekte, ki jih ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive Občine Kamnik; večje prireditve in projekte društev na področju organiziranja prostega časa, vzgoje in izobraževanja otrok ter mladine, športa, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Kamnik in iz drugih javnih razpisov…
Rok: 30.09.22
Projekti do:2.500 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:08.03.22* Občina Kamnik
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:občinski, subvencija, čistilna naprava
Subvencioniral se bo nakup malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot in nepretočnih greznic na poselitvenem območju Občine Kamnik, kjer ni predvidene gradnje javne kanalizacijske infrastrukture hišnih črpališč. 
Rok: 31.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Občina Trebnje
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:mladina, občinski
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine: mladinski programi (dejavnost) – kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto – vsaj enkrat tedensko, devet mesecev v letu, ob zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo ipd.), mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca) – posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje, okrogla miza ipd.), stroški delovanja izvajalcev mladinskih…
Rok: 31.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Občina Trebnje
Področja:Kultura
Ključne bes.:občinski, prireditve, umetnost
Občina Trebnje bo v letu 2022 sofinancirala naslednje vsebine: javni kulturni programi (JKP) in javni kulturni projekti: B – varstvo kulturne dediščine, C – javne kulturne prireditve, D – založništvo, E – nakup opreme in osnovnih sredstev, F – izobraževanje, G – materialni stroški zvez kulturnih društev. 
Rok: 31.03.22
Projekti do:8.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Občina Divača
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, občinski
Občina Divača bo v letu 2022 sofinancirala naslednja ukrepa: UKREPI PO SKUPINSKIH IZJEMAH (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – podukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev UKREPI PO DE MINIMIS POMOČI (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013) Nove investicije za delo v…
Rok: 21.03.22
Projekti do:3.500 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Kultura
Ključne bes.:občinski, samozaposleni v kulturi, umetnost
Mestna občina Slovenj Gradec bo v letu 2022 sofinancirala izvedbo kulturnih projektov na naslednjih področjih: vizualne umetnosti, glasbene umetnosti, bralne kulture in literature, uprizoritvene umetnosti, filma, intermedijske in avdiovizualne ustvarjalnosti ter kulturno umetnostne dejavnosti. Namen spodbud je izvajanje in razvoj mestu pomembnih kulturnih projektov, ki bogatijo pestrost kulturnega dogajanja v Občini.
Rok: 21.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.02.22* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Kultura
Ključne bes.:kulturna dediščina, občinski
Namen denarnih spodbud je sofinanciranje projektov vzdrževanja in obnove nepremičnih kulturnih spomenikov na območju občine Slovenj Gradec in pročelja objektov znotraj vplivnega naselbinskega območja urbanističnega spomenika starega mestnega jedra Slovenj Gradec, ki bodo pripomogla k prezentaciji objekta v njegovi avtentični pojavni obliki. Cilj je podpreti in spodbuditi naložbe v varovanje kulturnih vsebin nepremične kulturne dediščine, obenem…
Rok: 21.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:25.02.22* Občina Vipava
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:literatura, občinski, prireditve, samozaposleni v kulturi, umetnost, usposabljanje
Občina Vipava bo v letu 2022 sofinancirala naslednje vsebine s področja kulturne dejavnosti: za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instrumentalno), plesno in folklorno, gledališko, lutkovno, literarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, video in drugo vizualno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev; za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur,…
Rok: 18.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.02.22* Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Področja:Izobraževanje, Kultura, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:društva, gledališče, ljubiteljska kultura, občinski, umetnost
Šlo bo za izbor javnih kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v obdobju 2022 – 2024 na področju uprizoritvenih umetnosti – gledališče sofinanciral JSKD. Področje financiranja je razdeljeno na štiri programske sklope: produkcija – zajema programske enote, ki bodo premierno izvedene v obdobju od 2022 do 2024, postprodukcija -…
Rok: 18.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.02.22* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Družba
Ključne bes.:občinski, veteranske organizacije
Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala programe veteranskih organizacij, ki vključujejo naslednje vsebine s podočja delovanja, in sicer domoljubno vzgojo in ozaveščanje ter ohranjanje zgodovinskega izročila, obujanje in negovanje tradicije, spodbujanje k strpnosti in nenasilju, kulturno izražanje in kreativnost, informiranje in svetovanje, skrb za spomenike in organizacijo množičnih prireditev, kot so recimo pohodi, tekmovanja, srečanja,…