Grantly ima na razpolago trenutno 31 odprtih razpisov za "turizem".


Rok: 11.05.22 Več rokov
Projekti do:60.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Ostale
Objava:15.04.22 Slovenska turistična organizacija
Področja:Digitalizacija, Družba, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:digitalizacija, turizem
Slovenska turistična organizacija je objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, s katerim se želi spodbuditi promocijo zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne preobrazbe vodilnih destinacij. Predmet javnega razpisa…
1
Rok: 22.04.22
Projekti do:0 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:08.04.22 SPIRIT Slovenija
Področja:Družba, Kultura, Podjetništvo, Zdravje
Ključne bes.:covid-19, gostinstvo, prireditve, turizem
Podjetja določenih panog gospodarstva so bila zaradi epidemije Covid-19 (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov. Ob ponovnem zagonu dejavnosti so bila ta podjetja likvidnostno izčrpana, soočala so se z velikim odlivom kadrov v druge panoge, hkrati pa so morala poslovati…
Rok: 29.08.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.03.22 Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Družba, Podjetništvo
Ključne bes.:ekologija, gostinstvo, turizem
Namen javnega razpisa je spodbujanje turističnih in gostinskih ponudnikov ter turističnih atrakcij k uvajanju ekološkega/trajnostnega managementa in ekoloških/trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih, gostinskih obratih in turističnih atrakcijah ter pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka.Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti ponudnika…
Rok: 21.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Občina Medvode
Področja:Podeželje
Ključne bes.:turistična društva, turizem
Šlo bo za sofinanciranje programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v občini Medvode v letu 2022 iz sredstev proračuna Občine Medvode. Sredstva se lahko dodelijo za tri programe, in sicer za projekte, prireditve in poslovanje. 
Rok: 21.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Občina Ilirska Bistrica
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski, turistična društva, turizem
Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2022 in praviloma obsegajo naslednje vsebine:izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, razglednice, DVD-ji in podobno),akcije na področju ohranjanja kulturne…
Rok: 04.04.22
Projekti do:1.660.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Občine
Objava:04.03.22 Ministrstvo za kulturo
Področja:Digitalizacija, Družba, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:NOO, kulturni spomeniki, turizem
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Podprte bodo večje investicije z multiplikativnim učinkom na gospodarski in turistični razvoj, ki bodo predstavljale dodano…
Rok: 20.04.22
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Ostale
Objava:28.02.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Podeželje
Ključne bes.:turizem
Gre za sofinanciranje vlaganj v izgradnjo, obnovo ali širitev javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah, kamor sodijo vlaganja v: urbane parke in druge zelene javne površine v poselitvenih območjih in zelene javne površine na poselitvenih in neposelitvenih območjih, plaže in obale morja, rek, jezer, ribnikov in drugih vodnih površin, drugo naravno dediščino,  valorizirano…
Rok: 17.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:24.02.22* Mestna občina Krško
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski, turistična društva, turizem
Šlo bo za sofinanciranje izvedenih programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma v občini in so v razpisnem obdobju od 16. 3. 2021 do 15. 3. 2022 izvajali naslednje aktivnosti: Organizirane programske aktivnosti Občinske turistične zveze Krško za turistična društva in povezovanje turističnih društev v mestni občini Krško…
Rok: 28.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:15.02.22 Občina Kranjska Gora
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura, Podeželje
Ključne bes.:občinski, promocija, turistična društva, turizem
Sofinancirali se bodo programi in projekti turističnih društev, v občini Kranjska Gora, za leto 2022. Sofinancirani bodo programi, ki bodo zaključeni v letu 2022 in bodo izkazali realno finančno in organizacijsko strukturo. Ne bodo se sofinancirali programi, ki po vsebini ne sodijo na zgoraj navedeno področje in tisti, ki resorno spadajo na druga področja (npr.:…
Rok: 07.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:10.02.22* Javni zavod Spotur Slovenj Gradec
Področja:Gospodarstvo, Kultura
Ključne bes.:občinski, razvoj, spodbujanje, trajnostna mobilnost, turizem
Šlo bo za sofinanciranje aktivnosti (programi, projekti), ki bodo pripomogle k oživitvi mestnega jedra v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2022, in sicer bodo morali programi in projekti prispevati k: pestrosti kulturnih prireditev in dogodkov, ohranjanju in spodbujanju trgovine, gostinstva in drugega podjetništva v mestnem jedru, trajnostnemu razvoju mesta Slovenj Gradec in njegovega mestnega jedra, večji kakovosti bivanja, turistični…
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:02.02.22* Občina Kostanjevica na Krki
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski, turizem
Šlo bo za sofinanciranje prireditev in projektov turističnih in drugih društev, katerih cilj je povečanje turističnega obiska v Občini in promocijo kraja ter bodo vlivala na turistični razvoj, večjo prepoznavnost in se bodo izvajala v letu 2022. 
Rok: 02.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:02.02.22* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kulturna in naravna dediščina, občinski, okolje, promocija, turistična društva, turizem
Sofinancirali se bodo programi aktivnosti turističnih društev v letu 2022. Vsebine in programi, ki bodo upravičeni do podpore: spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma;akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter varstva okolja;organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev, ki imajo lokalni in širši pomen;izvajanje promocijskih aktivnosti;aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.
Rok: 16.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.02.22* Občina Zagorje ob Savi
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski, okolje, turistična društva, turizem
Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2022 sofinancirala programe turističnih društev, ki imajo sedež društva v občini in delujejo najmanj eno leto.
Rok: 07.03.22
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:MSP, Občine, Podjetja, Velika
Objava:04.01.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:SP, infrastruktura, javni zavod, turizem, zadruge
Vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti. Poudarek je na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo pozicionirajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost. Cilji razpisa so: krepitev odpornosti nosilnega turističnega produkta ‘počitnice v gorah in outdoor’ z nadgradnjo in prestrukturiranjem…
Rok: 25.03.23 Do porabe sredstev
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:31.12.21 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:SP, mikro podjetje, posojila, prireditve, promet, turizem, zadruge, zavod
Ugoden in brezobrestni kredit je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim prometom. Namen je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 na gospodarstvo. Cilji so naslednji: omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v brezobrestnem kreditu, brez stroškov…
Rok: 14.01.22 Več rokov   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:15.12.21* Mestna občina Koper
Področja:Družba, Kultura, Podeželje
Ključne bes.:občinski, prireditve, promocija, turizem
Sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v MOK za leto 2022, ki prispevajo k promociji MOK v lokalnem in mednarodnem okolju ter pomenijo obogatitev turistične ponudbe občine. Cilji so:podpiranje izvajanja kakovostnih prireditev in promocijskih aktivnosti, ki prispevajo k promociji MOK v lokalnem in mednarodnem okolju ter pomenijo obogatitev turistične ponudbe občine,povečanje raznolikosti dogodkov,večanje števila prihodov in nastanitev…
Rok: 14.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.12.21* Mestna občina Koper
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski, turistična društva, turizem
Sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper v letu 2022. Cilji razpisa so: spodbujanje razvoja turizma na območju MOK,povečanje raznolikosti aktivnosti in dostopnosti turističnih vsebin,spodbujanje sodelovanja in mreženja med izvajalci turističnih dejavnosti,večanje turistične prepoznavnosti MOK,večanje prihodov in prenočitev turistov v MOK.
Rok: 16.02.22
Projekti do:1.200.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:09.12.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:partnerstva, turizem
Razpis bo del splošne COVID-19 strategije za oživitev trajnostnega turističnega ekosistema in je v skladu s prednostnimi nalogami strategije za MSP in industrijske strategije.Namen tega ukrepa je usmerjati okrevanje turističnega ekosistema z zagotavljanjem podpore za digitalno in zeleno preobrazbo turističnega sektorja, zlasti MSP, ter spodbujanjem inovacij, odpornosti, trajnosti in kakovosti vzdolž celotne turistične vrednostne verige.Pričakovani…