Grantly ima na razpolago trenutno 44 odprtih razpisov za "prireditve".


Rok: 22.04.22
Projekti do:0 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:08.04.22 SPIRIT Slovenija
Področja:Družba, Kultura, Podjetništvo, Zdravje
Ključne bes.:covid-19, gostinstvo, prireditve, turizem
Podjetja določenih panog gospodarstva so bila zaradi epidemije Covid-19 (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov. Ob ponovnem zagonu dejavnosti so bila ta podjetja likvidnostno izčrpana, soočala so se z velikim odlivom kadrov v druge panoge, hkrati pa so morala poslovati…
Rok: 08.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.03.22 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:izobraževanje, prireditve, promocija
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.
Rok: 21.03.22    Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Občina Medvode
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:občina, prireditve
Šlo bo za sofinanciranje prireditev v občini Medvode v letu 2022 iz sredstev proračuna Občine Medvode, in sicer: prireditev ob občinskem prazniku; mednarodnih prireditev; prireditev ob okroglih obletnicah od ustanovitve izvajalca; drugih občinskih prireditev, ki jih skozi vse leto izvajajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze društev
Rok: 30.09.22 Do porabe sredstev
Projekti do:0 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Občina Komen
Področja:Družba
Ključne bes.:društva, občinski, prireditve
Šlo bo za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj v Občini Komen za leto 2022, in ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti. 
Rok: 14.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:08.03.22* Občina Kamnik
Področja:Družba
Ključne bes.:občinski, prireditve
Občina Kamnik bo sofinancirala: prireditve in projekte, ki jih ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive Občine Kamnik; večje prireditve in projekte društev na področju organiziranja prostega časa, vzgoje in izobraževanja otrok ter mladine, športa, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Kamnik in iz drugih javnih razpisov…
Rok: 31.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Občina Trebnje
Področja:Kultura
Ključne bes.:občinski, prireditve, umetnost
Občina Trebnje bo v letu 2022 sofinancirala naslednje vsebine: javni kulturni programi (JKP) in javni kulturni projekti: B – varstvo kulturne dediščine, C – javne kulturne prireditve, D – založništvo, E – nakup opreme in osnovnih sredstev, F – izobraževanje, G – materialni stroški zvez kulturnih društev. 
Rok: 21.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:25.02.22* Občina Vipava
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:literatura, občinski, prireditve, samozaposleni v kulturi, umetnost, usposabljanje
Občina Vipava bo v letu 2022 sofinancirala naslednje vsebine s področja kulturne dejavnosti: za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instrumentalno), plesno in folklorno, gledališko, lutkovno, literarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, video in drugo vizualno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev; za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur,…
Rok: 31.12.22 Do porabe sredstev
Projekti do:850 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:24.02.22* Mestna občina Krško
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:občinski, prireditve, promocija
Šlo bo za sofinanciranje dogodkov, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju mestne občine Krško ter promovirajo mestno občino Krško izven meja Krškega. Dogodki in promocija se bodo izvajali v letu 2022.
Rok: 14.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:15.02.22* Občina Ilirska Bistrica
Področja:Družba, Kultura, Zdravje
Ključne bes.:občinski, prireditve, šport, športna vzgoja
Sofinancirajo se naslednje vsebine, v letu 2022:Športna vzgoja otrok mladine in študentov v okvirni vrednosti; Kakovostni šport v okvirni vrednosti; Športna rekreacija v okvirni vrednosti; Šport invalidov v okvirni vrednosti; Velike mednarodne prireditve in prireditve občinskega pomena v okvirni vrednosti; Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v okvirni vrednosti; Tekoče vzdrževanje objektov in nakup opreme v okvirni vrednosti. 
Rok: 04.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:10.02.22* Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:društva, ljubiteljska kultura, prireditve, umetnost, usposabljanje
JSKD dodeljuje spodbude za kulturne programe na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. Šlo bo za sofinanciranje programov kulturnih društev na posameznih področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, kot so glasba, gledališče in lutke, ples, folklorna dejavnost in ljudski pevci, film in video, literatura, likovna in foto dejavnost, sodobni načini umetniškega izražanja, ki so: redno, sistematično…
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:01.02.22* Občina Rogaška Slatina
Področja:Izobraževanje, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:prireditve, usposabljanje, šport, športna vzgoja, športni programi
Občini Rogaška Slatina za leto 2022 razpisuje financiranje letnega programa športa. Sofinancirale se bodo naslednje vsebine: Športni programi: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni in vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport starejših; Razvojne dejavnosti…
Rok: 04.11.22 Več rokov   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:27.01.22* Občina Zagorje ob Savi
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:društva, film, knjige, občinski, prireditve, projekti, zavod
Šlo bo za sofinanciranje aktivnosti, ki niso predmet drugih razpisov Občine Zagorje ob Savi v letu 2022, in sicer: izvedba projektov, programov in prireditev; organizacija proslav ali dogodkov; organizacija pohodov, ekskurzij; gostovanje na dogodkih (na mednarodni, državni, regionalni, občinski ravni). Sofinancirali se bodo tudi projekti izdaje knjig, brošur, zvočnih in filmskih zapisov, itd. Sofinancirane vsebine morajo prispevati k prepoznavnosti in promociji…
Rok: 21.02.22
Projekti do:65.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:25.01.22* Javna agencija za knjigo Republike Sl…
Področja:Izobraževanje, Kultura, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:knjige, literatura, prevajanje, prireditve, založništvo
Šlo bo za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2022–2023, na naslednjih področjih knjige: Izdaja knjig (IK): izdajanje kakovostnih izvirnih in prevodnih leposlovnih in humanističnih knjig za otroke, mladino in odrasle; spodbujanje izvirne literarne ustvarjalnosti in prevajanja kakovostnih leposlovnih in humanističnih knjig; spodbujanje  založniških standardov; zagotavljanje raznolikosti in večanje dostopnosti kakovostne knjižne produkcije.Bralna kultura…
Rok: 11.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:18.01.22* Občina Sodražica
Področja:Mladi, Zdravje
Ključne bes.:SP, društva, občinski, prireditve, zavod, šport
Za uresničevanje javnega interesa občine Sodražica v športu, se v občini v letu 2022 sofinancirajo naslednja področja:Športni programiprostočasna športna vzgoja otrok in mladinepromocijski športni programiceloletni športni programiprogrami v počitnicah in pouka prostih dnevihšportna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski športkakovostni športšportna rekreacijašport starejšihDelovanje športnih društevŠportne prireditve lokalnega pomenaUpravljanje oziroma vzdrževanje športnih objektov…
Rok: 15.10.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.01.22 Občina Kranjska Gora
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:dobrodelnost, društva, javni zavod, knjige, leposlovje, občinski, prireditve, ustanove
Gre za sofinanciranje programov in projektov, med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oz. posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij, ter ostali projekti ali aktivnosti, ki niso bili predmet drugih razpisov iz proračuna Občine Kranjska Gora, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju…
Rok: 04.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.01.22* Mestna občina Celje
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:društva, občinski, prireditve, promocija, veteranske organizacije
Šlo bo za sofinanciranja aktivnosti, ki jih redno in neprofitno opravljajo veteranske organizacije in društva, ki imajo sedež ali delujejo (imajo enoto) na območju Mestne občine Celje in izvajajo programe, ki vključujejo naslednje vsebine: priprava in organizacija prireditev in obletnic, pohodov in srečanj;obujanje in negovanje tradicij ter organizacija izobraževanj;domoljubna vzgoja in tozadevno obveščanje ali promocija Mestne…
Rok: 04.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:11.01.22* Občina Sevnica
Področja:Izobraževanje, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:občinski, prireditve, usposabljanje, šport, športna društva
Sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Sevnica v letu 2022. Sofinancirajo se naslednji programi oziroma vsebine: netekmovalni šport: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok, prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok, prostočasna športna vzgoja mladine), športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna rekreacija, šport starejših in šport invalidov;tekmovalni šport: športna vzgoja…
Rok: 25.03.23 Do porabe sredstev
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:31.12.21 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:SP, mikro podjetje, posojila, prireditve, promet, turizem, zadruge, zavod
Ugoden in brezobrestni kredit je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim prometom. Namen je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 na gospodarstvo. Cilji so naslednji: omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v brezobrestnem kreditu, brez stroškov…