Grantly ima na razpolago trenutno 27 odprtih razpisov za "spodbujanje".


Rok: 19.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, okolje, spodbujanje
Ukrepi bi morali izboljšati razumevanje izzivov pravičnega prehoda v podnebno nevtralna in okoljsko trajnostna gospodarstva in družbe, kot je predvideno v Evropskem zelenem dogovoru in naslednji generaciji EU. Analizirati morajo različne razsežnosti neenakosti, ki izhajajo iz učinkov podnebnih sprememb, podnebnih politik in načinov prehoda, vključno z njihovimi distribucijskimi posledicami, povezanimi s spremembami BDP, industrijske konkurenčnosti in…
Rok: 05.10.21    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine
Objava:22.07.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Izobraževanje, Notranje zadeve
Ključne bes.:EUAF, spodbujanje
Namen razpisa je nakup in vzdrževanje opreme in metod za preiskave in nadzor, ki jih upravičenci uporabljajo v boju proti nepravilnostim, prevaram in korupciji, ki škodijo finančnim interesom Unije. Vključen je lahko nakup prilagojene prevozne opreme, strojne in programske opreme IT ter avdiovizualne opreme, če vlagatelj jasno dokaže, da nakup prispeva k doseganju prvega posebnega…
Rok: 28.09.21
Projekti do:750.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne
Objava:20.07.21 Evropska komisija
Področja:Notranje zadeve
Ključne bes.:spodbujanje
Prednostna naloga tega razpisa je sofinanciranje ukrepov za spodbujanje skupnih dejavnosti in čezmejnih projektov izvršilnih organov in drugih zadevnih akterjev, ki izboljšujejo svoje tehnične zmogljivosti na področju preprečevanja in odvračanja od neprijavljenega dela v skladu z vizijo platforme, da se neprijavljeno delo spremeni v prijavljeno s celostnim pristopom, pri katerem nacionalne vlade združujejo strategijo in…
Rok: 01.09.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Mladi, Notranje zadeve
Ključne bes.:mediji, sodelovanje, spodbujanje
Cilj tega razpisa je zbiranje predlogov s spodbujanjem strateškega sodelovanja z mediji prispevati k večji udeležbi in ozaveščenosti državljanov o konferenci na temo prihodnost Evrop. Ključni kazalnik uspešnosti za merjenje doseganja glavnega cilja razpisa za zbiranje predlogov je število sofinanciranih komunikacijskih ukrepov, število ur pozornosti (ocenjena izpostavljenost) in število ljudi, ki so bili s sofinanciranimi…
Rok: 23.09.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:Horizon, spodbujanje
Podpora standardizaciji bo upravičencem, katerih rezultati raziskav v okviru programov H2020 in Obzorje Evropa bodo verjetno privedli do revizije ali oblikovanja standarda, pomagala pri preverjanju ustreznosti njihovih rezultatov za dejavnosti standardizacije. Ta podpora bo na voljo za tekoče in zaključene projekte H2020 in Obzorja Evropa. Ta storitev bo tem upravičencem pomagala pri sodelovanju s standardizacijskimi…
Rok: 23.09.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo
Ključne bes.:Horizon, spodbujanje
Cilj tega usklajevalnega in podpornega ukrepa je analizirati gospodarski ekosistem več kot 20 regij v Evropi in ugotoviti, kako bi nanje lahko vplivale celovite gospodarske politike, inovacijski programi, zasebne naložbe, ki bi jih spremljale sodobne politike regionalne uprave, ter javne naložbe v infrastrukturo, tako digitalno kot prometno. Poudarek je tako na rasti digitalnih industrij kot…
Rok: 23.09.21
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo
Ključne bes.:Horizon, spodbujanje
Spodbujanje razpoložljivosti, cenovne dostopnosti, trajnosti in varnosti oskrbe Evrope z osnovnimi kemikalijami in materiali. Projekti naj bi prispevali k naslednjim rezultatom: spodbujanje globalne konkurenčnosti podjetij EU. Pomoč Evropi pri odpravljanju odvisnosti od uvoza kemikalij, zlasti osnovnih izdelkov, ob hkratnem spodbujanju evropskega gospodarskega in socialnega okrevanja po krizi COVID-19zagotoviti nove modularne proizvodne koncepte za kemično industrijo (npr. osnovne…
Rok: 01.09.21 Do porabe sredstev
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:MSP
Objava:22.06.21 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Digitalizacija, Podjetništvo
Ključne bes.:spodbujanje
Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, povečanje dodane vrednosti…
1
Sofinanciranje projektov na področju spodbujanja udeležbe mladih na trgu dela ter krepitve njihove vloge v razvoju skupnosti v Jordaniji. Prijavitelji…
Rok: 16.08.21
Projekti do:10.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:23.06.21* Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji
Področja:Družba
Ključne bes.:sodelovanje, spodbujanje
Iščejo se programi, ki gradijo in krepijo odnose med Slovenijo in ZDA z dvostranskim sodelovanjem, poudarjajo skupne vrednote in spodbujajo medsebojno razumevanje. Cilj so trajnostni projekti z  jasno opredeljenimi cilji in rezultati. Projekti, ki vključujejo potrditev podpore veleposlaništva ZDA in načrt za okrepitev sodelovanja prek tradicionalnih ali digitalnih medijev.Med prednostnimi vsebinami v letu 2021 so:regionalno…
1
Rok: 24.08.21    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:14.06.21* Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film, spodbujanje
Program podpira širšo distribucijo novejših nenacionalnih evropskih filmov, tako da spodbuja prodajne agente in zlasti kinematografske distributerje, da vlagajo v promocijo in ustrezno distribucijo nenacionalnih evropskih filmov. Želeni rezultati bi bili večje naložbe v promocijo in distribucijo nenacionalnih evropskih filmov v kinematografih oziroma na spletu s ciljem povečati doseg občinstva. Razvoj povezav med produkcijskim in distribucijskim…
Rok: 24.08.21    Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:10.06.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, film, nadnacionalno, spodbujanje
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma MEDIA razpisuje podpora za mreženje in dostop do trgov v letu 2021.Spodbujati izmenjave med podjetji med evropskimi avdiovizualnimi strokovnjaki in zlasti večjo udeležbo držav skupine LCC z olajšanjem dostopa do fizičnih in spletnih trgov, vključiti industrijske dogodke, osredotočene na vsebino in prevzem novih tehnologij ter poslovnih modelov, če lahko…
Sofinanciranje projektov na področju spodbujanja demokracije in človekovih pravic. Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja ter…
Rok: 30.06.21 Do porabe sredstev   Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP
Objava:04.06.21* Občina Postojna
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:občinski, spodbujanje
Subvencioniranje upravičenih stroškov za delovanje mladih podjetij.Namen je olajšati delovanje podjetjem in spodbujati nastanek novih ter prispevati k ugodnejšemu okolju za razvoj podjetništva.
Rok: 06.07.21
Projekti do:1.500 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP
Objava:03.06.21* BlockStart
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:razvoj, spodbujanje
BlockStart ponuja pomoč malim in srednje velikim podjetjem pri prvih korakih k tehnologiji Blockchain.Izbrani MSP bodo sodelovali v programu pospeševanja BlockStart, ki se bo odvil v dveh korakih oziroma dogodkih: na dogodku IDEATION KICK-OFF, dvodnevnem dogodku ujemanja z razvijalci blockchain/DLT in v zadnji fazi programa, v katerem bodo imeli priložnost, da se ponovno ujemajo z…
Rok: 01.09.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Ostale
Objava:27.05.21* Občina Kranjska Gora
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:spodbujanje
Spodbujanje investicij in drugih naložb, ki bodo prispevale k razvoju podjetništva in obrti ter k dvigu konkurenčnosti in kakovosti podjetništva na območju občine Kranjska Gora. Spodbujanje: začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva,prijav podjetij na razpise,sobodajalstva.Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov. 
Rok: 01.06.21
Projekti do:2.500 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:12.05.21* Občina Dobrova - Polhov Gradec
Področja:Gospodarstvo, Mladi, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski, spodbujanje
Dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, sredstva bodo razporejena v devet ukrepov: Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjoUkrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premijUkrep 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvihUkrep 5:…
1
Rok: 22.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.05.21* Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, enakopravnost, spodbujanje, vrednote
Zaščita, spodbujanje in ozaveščanje o pravicah z zagotavljanjem finančne podpore organizacijam civilne družbe, ki delujejo na lokalni, regionalni in nadnacionalni ravni. Cilj tega razpisa je vzpostaviti štiriletne okvirne sporazume o partnerstvu z evropskimi mrežami, organizacijami civilne družbe, dejavnimi na ravni EU. Okvirni partnerji bi morali biti zlasti dejavni pri: spodbujanje in zaščita vrednot Unije;spodbujanje enakosti, preprečevanje in…