Grantly ima na razpolago trenutno 76 odprtih razpisov za "usposabljanje".


Rok: 06.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Javni štipendijski, razvojni, invali…
Področja:Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:dijaki, usposabljanje, šolstvo
Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022. Namen javnega razpisa je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za vajence, dijake srednjega poklicnega izobraževanja in…
Rok: 21.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:25.02.22* Občina Vipava
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:literatura, občinski, prireditve, samozaposleni v kulturi, umetnost, usposabljanje
Občina Vipava bo v letu 2022 sofinancirala naslednje vsebine s področja kulturne dejavnosti: za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instrumentalno), plesno in folklorno, gledališko, lutkovno, literarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, video in drugo vizualno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev; za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur,…
Rok: 31.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:24.02.22* Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:usposabljanje, šolstvo
Gre za izbor programov profesionalnega usposabljanja oziroma krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2022/23. Prijavitelj mora predlog programa uvrstiti v eno od tem. Teme so splošne in prednostne. Programi, ki so uvrščeni v prednostne teme, so lahko…
Rok: 11.03.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:15.02.22* Mestna občina Koper
Področja:Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski, razvoj, usposabljanje
Dodeljevale se bodo nepovratne finančne spodbude za ukrepe ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja, na območju Mestne občine Koper. Sredstva se bodo dodeljevala po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer: A – Pomoči po uredbi za skupinske izjeme; B – Pomoči po uredbi de minimis; C – Ostali ukrepi občine. 
Rok: 04.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:10.02.22* Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:društva, ljubiteljska kultura, prireditve, umetnost, usposabljanje
JSKD dodeljuje spodbude za kulturne programe na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. Šlo bo za sofinanciranje programov kulturnih društev na posameznih področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, kot so glasba, gledališče in lutke, ples, folklorna dejavnost in ljudski pevci, film in video, literatura, likovna in foto dejavnost, sodobni načini umetniškega izražanja, ki so: redno, sistematično…
Rok: 25.02.22
Projekti do:4.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.02.22* Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:izobraževanje odraslih, usposabljanje
Šlo bo za sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2021/2022 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2022. Cilj je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah. Sofinancirale se bodo naslednje vsebine in programi: A: Študijski krožki: sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov. B: Programi…
Rok: 11.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:03.02.22* Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Izobraževanje, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, usposabljanje
Šlo bo za izvedbo strokovnih predavanj in izmenjavo dobrih praks s področja prenosa lastništva podjetij. Cilj je spodbuditi podporne institucije na področju spodbujanja podjetništva, da v okviru lastnih dogodkov promovirajo prenos lastništva podjetja na naslednike, z namenom ozaveščanja trenutnih lastnikov podjetij o pomenu pravočasne priprave na prenos lastništva. V okviru promocije morate v predstavitev vključiti pomen…
Rok: 14.02.22
Projekti do:3.420 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:03.02.22* Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Izobraževanje, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, SP, usposabljanje
SPIRIT Slovenija vabi k oddaji ponudbe za izvedbo kontinuiranih delavnic na temo prenosa lastništva podjetja. Cilj povabila je s pomočjo podpornih institucij na področju spodbujanja podjetništva ustvariti okolje za oblikovanje manjših mrež podjetnikov, ki so lastniki podjetij in razmišljajo o prodaji ali predaji podjetja in potencialnih naslednikov podjetij ter naslednikov oz. podjetnikov, ki so podjetje že prevzeli…
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:01.02.22* Občina Rogaška Slatina
Področja:Izobraževanje, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:prireditve, usposabljanje, šport, športna vzgoja, športni programi
Občini Rogaška Slatina za leto 2022 razpisuje financiranje letnega programa športa. Sofinancirale se bodo naslednje vsebine: Športni programi: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni in vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport starejših; Razvojne dejavnosti…
Rok: 28.02.22
Projekti do:3.500 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.02.22* Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:film, gledališče, kulturna društva, literatura, ljubiteljska kultura, ples, umetnost, usposabljanje, založništvo
Sofinancirali se bodo projekti kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot: prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;založniški in AV…
Rok: 17.02.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:27.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:javno zdravje, sodelovanje, spodbujanje, usposabljanje, zdravo življenje
Nevladne organizacije imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju pomoči na ravni Unije, nacionalni in lokalni ravni. Na področju zdravja, zlasti javnega zdravja, zagotavljajo storitve neposredno bolnikom in posameznikom, saj so v nekaterih primerih v prvi liniji ukrepanja tudi v izrednih razmerah. Nevladne organizacije so bistvene tudi pri premoščanju vrzeli med institucijami in bolniki ter olajševanju komunikacije.Komisija…
Rok: 15.03.22
Projekti do:2.400.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:26.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Izobraževanje, Medn. sodelovanje, Podjetništvo
Ključne bes.:MSP, kitajski trg, partnerstva, podpora, usposabljanje
Gre za izboljšanje dostopa evropskih MSP do kitajskega trga. Podjetjem bo zagotovljena vrsta celovitih podpornih storitev, ki jih bodo pripravile na poslovanje na Kitajskem. Preko spletne platforme bodo imela MSP dostop do: ustreznih publikacij s praktičnimi nasveti o tem, kako razviti svojo prisotnost na kitajskem trgu,storitve vprašaj strokovnjaka, ki bo zagotavljala odgovore na bolj specifična vprašanja, kot…
Rok: 09.09.22 Več rokov
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.01.22* Mestna občina Kranj
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Mladi, Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, kmetje, občinski, usposabljanje, štipendija
Občina Kamnik bo v letu 2022 sredstva dodelila za naslednje ukrepe: Ukrepi na področju pridelave kmetijskih proizvodov: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo: posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. Ukrepa na…
Rok: 21.02.22
Projekti do:150.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.01.22* Urad Republike Slovenije za mladino
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:javni zavod, mladina, mladinske organizacije, usposabljanje
Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, ki bodo umeščeni v vsaj eno od spodaj navedenih področij mladinskega sektorja: avtonomija mladih, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik…
Rok: 15.03.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:25.11.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Erasmus, inovacije, partnerstva, razvoj, usposabljanje
Zaradi trenutnih razmer, ki so pretežno v povezavi s pandemijo covid-19, potreba po inovacijah v sistemih izobraževanja in usposabljanja ter pri mladih še nikoli ni bila tako pomembna. Inovacije pri poučevanju in učenju so ključnega pomena tako na ravni posameznika kot na institucionalni ravni. Ta razpis bo namenjen spodbujanju inovacij, ustvarjalnosti in sodelovanju ter socialnemu podjetništvu…
Rok: 09.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:18.01.22* Ministrstvo za obrambo
Področja:Družba, Izobraževanje, Notranje zadeve
Ključne bes.:CFS, usposabljanje, zaposlovanje
Razpis za evidentiranje kandidatov za civilne funkcionalne strokovnjake (CFS) na obrambnem področju v letu 2022. Evidentirane kandidate, ki uspešno opravijo usposabljanje po programih, se lahko napoti v mednarodne operacije in misije. Ministrstvo za obrambo v letu 2022 išče kandidate z znanji in delovnimi izkušnjami na naslednjih strokovnih področjih: reforma varnostnega sektorja,izgradnja obrambnih zmogljivosti (finance, proračun, pogodbe, javna naročila,…
Rok: 07.04.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Laško
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:društva, kmetijska proizvodnja, kmetijstvo, naložbe, občinski, razvoj podeželja, trženje, usposabljanje, živila
Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za leto 2022. UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje…
Rok: 14.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:17.01.22* RRA LUR
Področja:Izobraževanje, Podjetništvo
Ključne bes.:občinski, razvoj, usposabljanje, zaposlovanje
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je objavila razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), ki je namenjen vsem, ki imajo inovativne in napredne ideje ter si želijo stopiti na samostojno podjetniško pot, manjka pa jim nekaterih ključnih znanj. Program je oblikovan tako, da udeleženci v štirih…