Grantly ima na razpolago trenutno 38 odprtih razpisov za "usposabljanje".


Rok: 31.03.23 Do porabe sredstev
Projekti do:9.999 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:08.10.21 Slovenski podjetniški sklad
Področja:Digitalizacija, Podjetništvo
Ključne bes.:usposabljanje, vavčer
Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije. Vavčer bo sofinanciral upravičene stroške: Stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca): Sofinancirajo se upravičeni stroški zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v katalogu strokovnjakov pri DIH Slovenije.Stroški se…
3
Rok: 31.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:07.10.21* MPowerBIO
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Podjetništvo
Ključne bes.:usposabljanje
MPowerBIO je program za pripravljenost na poslovanje in naložbe, ki ambicioznim biogospodarskim podjetjem pomaga, da se povečajo in dosežejo večji učinek.Zasnovan je tako, da spodbuja rast vodilnih MSP v biogospodarstvu s podporo njihovemu tesnemu sodelovanju z graditelji ekosistemov in vlagatelji. Ponujajo mednarodno strokovno usposabljanje, možnosti predstavitve, mreženje itd.Izbrana ​biogospodarska MSP dobijo:intenzivno svetovanje in mreženje,dostop do investitorjev,dostop…
Rok: 24.11.21
Projekti do:2.400.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Podjetništvo
Ključne bes.:usposabljanje
Ukrep bo izboljšal dostop evropskih MSP do kitajskega trga, tako da jim bo zagotovil prvo vrsto in celovit nabor praktičnih podpornih storitev (publikacije, praktično usposabljanje, storitev vprašajte strokovnjaka, spletni seminarji, itd.), ki jih bodo pripravile na poslovanje na Kitajskem.Pričakovani rezultati so:Izboljšane informacijske storitve in služba za pomoč MSP o novih poslovnih priložnostih na Kitajskem.Razvoj ozaveščenosti…
Rok: 01.10.21
Projekti do:9.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:21.09.21* Mestna občina Celje
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Podjetništvo
Ključne bes.:usposabljanje
Dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva.Ukrep 1: sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanjanamen sofinanciranja ukrepa je usmeritev osnovnošolcev v manjkajoče poklice na trgu dela, seznanitev osnovnošolcev in njihovih staršev z dejavniki odločanja za nadaljevanje karierne poti po osnovni šoli, možnosti pridobitve štipendij, z znanji potrebnimi za uspešno delo in življenje…
Rok: 04.10.21
Projekti do:13.800 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:14.09.21* Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:usposabljanje
Z namenom spodbujanja prožnih oblik učenja, krepitve kompetenc strokovnih delavcev in s tem prispevanja k razvijanju kompetenc šolajočih je cilj razpisa vključitev in usposabljanje 50 timov za uvajanje, pri čemer se 50 učiteljem začetnikom zagotovi učinkovito uvajalno obdobje, ki temelji na mentorstvu in timskem pristopu. V okviru posameznega projekta bo posamezni učitelj začetnik zaposlen na projektnem…
Rok: 09.12.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:09.09.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Izobraževanje, Znanost
Ključne bes.:European Defence Fund, usposabljanje
Evropski obrambni sklad (EDF) je pobuda Komisije za podporo skupnim raziskavam in razvoju na področju obrambe ter spodbujanja inovativne in konkurenčne obrambne industrije.Pričakuje se predloge na naslednjo temo:EDF-2021-CYBER-D-IECTE: Improved efficiency of cyber trainings and exercisesSklad spodbuja sodelovanje med podjetji vseh velikosti in raziskovalnimi akterji po vsej EU pri raziskavah in razvoju najsodobnejše in interoperabilne obrambne…
Rok: 18.10.21
Projekti do:68.707 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:31.08.21* Ministrstvo za delo, družino, social…
Področja:Družba, Izobraževanje
Ključne bes.:brezposelnost, romi, socialno varstvo, usposabljanje, ženske
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. V okviru programov socialne aktivacije se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin.V okviru razpisa so ciljne skupine določene na sledeč način:SKLOP 1:V…
Rok: 18.01.22
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:20.07.21 Evropska komisija
Področja:Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave, usposabljanje
Da bi preprečili nadaljnje razlike, povečali naložbe v raziskave in razvoj ter okrepili gospodarsko rast, program Obzorje Evropa sprejema ustrezne ukrepe v okviru cilja širjenja udeležbe in širjenja odličnosti. Ukrepi tesnega medinstitucionalnega sodelovanja so eden od glavnih instrumentov tega cilja.Cilj pobratenja je okrepiti dejavnosti mreženja med raziskovalnimi ustanovami iz držav, ki se širijo, in vrhunskimi…
Rok: 04.11.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:29.06.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:Horizon, usposabljanje
Cilj krepitve zmogljivosti v smeri pobude za evropsko odličnost je znatno okrepiti sodelovanje med vsaj dvema organizacijama iz visokošolskega sektorja v državi širitve (ali različnih državah širitve), in sicer s povezovanjem z vsaj dvema mednarodno vodilnima institucijama iz dveh različnih držav članic ali pridruženih držav.Izboljšati znanstvene in tehnološke zmogljivosti povezanih institucij, pri čemer je glavni…
Rok: 07.10.21
Projekti do:250.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon, raziskave, usposabljanje
Podpora bo namenjena konzorciju nacionalnih kontaktnih točk (NKT) na področjih raziskav in usposabljanja, ki jih pokriva program Euratoma. Cilj predlogov mora biti olajšanje nadnacionalnega sodelovanja med nacionalnimi kontaktnimi točkami, da se opredelijo in izmenjajo dobre prakse ter dvigne splošni standard podpore prosilcem v okviru programa. Predlog mora zajemati celotno trajanje programa. Dejavnosti bodo prilagojene naravi področja in…
Rok: 07.10.21
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Mladi, Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon, usposabljanje
Pričakuje se, da bodo rezultati projekta prispevali k vsem naslednjim rezultatom:Podroben vpogled v evropske človeške vire na jedrskem področju – sedanje potrebe, vrzeli in prihodnje perspektive, vključno z nedavnimi in načrtovanimi ukrepi držav članic – v smislu ponudbe (akademska sfera) in povpraševanja (upravljavci jedrskih elektrarn in raziskovalnih reaktorjev, dobavitelji, upravljavci prenosnih omrežij, regulatorji, medicinske in…
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Izobraževanje
Ključne bes.:Horizon, usposabljanje
Projekti morajo prispevati k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:Povečati skupno kritično razumevanje možnosti, priložnosti, ovir, vprašanj dostopnosti in tveganj pri uporabi novih tehnologij za poučevanje in učenje ter upoštevati okvir za trajnostno digitalizacijo izobraževanja in učenja v prihodnosti.Podpirati sisteme izobraževanja in usposabljanja z raziskavami o prilagajanju in vključevanju uporabe digitalno izboljšanih pedagogik, da bi povečali in…
Rok: 06.10.21
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zdravje
Ključne bes.:kmetijstvo, usposabljanje
Mednarodno sodelovanje med EU in Kitajsko na področju integriranega varstva pred škodljivci v kmetijstvu. Zaradi rastlinskih škodljivcev in bolezni je vsako leto izgubljen velik odstotek pridelkov za prehrano. Hkrati se povečuje zaskrbljenost zaradi vpliva pesticidov, ki se uporabljajo v kmetijstvu, na okolje, neciljne organizme in zdravje ljudi. Predlogi bi morali podpirati razvoj in izvajanje praks integriranega varstva…
Rok: 23.09.21
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Horizon, raziskave, usposabljanje
Vodenje raziskav ima lahko različne oblike: svetovalci za raziskovalno politiko, vodje raziskav, osebje za finančno podporo, upravljavci podatkov, upravljavci raziskovalne infrastrukture, odgovorni za prenos znanja, razvijalci podjetij, posredniki znanja, vodje inovacij itd. Projekti naj bi prispevali k naslednjim pričakovanim rezultatom:izboljšano znanje za oblikovanje politike o vzorcih usposabljanja in povezovanja podpornega osebja za raziskave in vodstvenega osebja…
Rok: 26.08.21
Projekti do:1.800.000 €   Udeležba: 60%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:08.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura, Mladi
Ključne bes.:usposabljanje
Ta ukrep bo podprl projekte, ki jih predlagajo kulturni subjekti – v primeru tega razpisa so to orkestri z umetniki iz vsaj 20 držav – katerih cilj je ponuditi možnosti usposabljanja, profesionalizacije in nastopanja za mlade umetnike z velikim potencialom.
Rok: 05.07.21
Projekti do:3.062 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.06.21 Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:usposabljanje
Poziv je namenjen osnovnim, srednjim in glasbenim šolam, dijaškim domovom ter zavodom za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Izbrani vzgojno-izobraževalni zavodi bodo vključeni v aktivnosti za razvijanje usposobljenosti izobraževalcev s pomočjo uporabe sodobnih informacijsko-digitalnih tehnologij, pri poučevanju in učenju ter posledično izboljšane digitalne kompetence otrok, učencev in dijakov. Vzgojno-izobraževalni zavodi bodo v programu »Dvig digitalne kompetentnosti«…
Rok: 09.07.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:16.06.21* Amazon
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:marketing, usposabljanje
Amazonovo oglaševanje pomaga pri rasti podjetij in blagovnih znamk vseh velikosti. Pri tem razpisu pričakujemo oddajo predlogov, ki se navezujejo na oglaševanje. 
Rok: 23.07.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.06.21* Ministrstvo za kulturo
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:brezposelnost, usposabljanje
Sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialne vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.Vsebinska sklopa javnega razpisa zajemata:Sklop: Sofinanciranje zaposlitev oseb iz ciljne skupine za…