Grantly ima na razpolago trenutno 26 odprtih razpisov za "društva".


Rok: 30.09.22 Do porabe sredstev
Projekti do:0 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Občina Komen
Področja:Družba
Ključne bes.:društva, občinski, prireditve
Šlo bo za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj v Občini Komen za leto 2022, in ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti. 
Rok: 18.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.02.22* Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Področja:Izobraževanje, Kultura, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:društva, gledališče, ljubiteljska kultura, občinski, umetnost
Šlo bo za izbor javnih kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v obdobju 2022 – 2024 na področju uprizoritvenih umetnosti – gledališče sofinanciral JSKD. Področje financiranja je razdeljeno na štiri programske sklope: produkcija – zajema programske enote, ki bodo premierno izvedene v obdobju od 2022 do 2024, postprodukcija -…
Rok: 12.03.22
Projekti do:10.313 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:15.02.22* Ministrstvo za zdravje
Področja:Zdravje
Ključne bes.:društva, laboratorijska medicina
Ministrstvo za zdravje bo na podlagi prijav podelilo javno pooblastilo zbornici oziroma strokovnemu združenju s področja laboratorijske medicine. Z javnim pooblastilom s področja laboratorijske medicine bodo za dobo štirih let podeljene naslednje naloge: I. Izdajanje, podaljševanje in odvzem licenc specialistom medicinske biokemije: izdajanje licenc; podaljševanje licenc; odvzem licenc; vodenje evidence izdanih, podaljšanih in odvzetih licenc specialistom medicinske biokemije; obdelavo podatkov in izdelavo…
Rok: 04.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:10.02.22* Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Področja:Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:društva, ljubiteljska kultura, prireditve, umetnost, usposabljanje
JSKD dodeljuje spodbude za kulturne programe na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. Šlo bo za sofinanciranje programov kulturnih društev na posameznih področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, kot so glasba, gledališče in lutke, ples, folklorna dejavnost in ljudski pevci, film in video, literatura, likovna in foto dejavnost, sodobni načini umetniškega izražanja, ki so: redno, sistematično…
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:02.02.22* Občina Kostanjevica na Krki
Področja:Kultura
Ključne bes.:društva, film, glasba, kulturna dediščina, literatura, ples, samozaposleni v kulturi, umetnost
Predmet sofinanciranja so programi in projekti, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju, glasbene, plesne, literarne, likovne, fotografske in filmske dejavnosti ter varstvo kulturne dediščine. 
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:02.02.22* Občina Kostanjevica na Krki
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:društva, občinski, socialno varstvo, zavod, zdravstveno varstvo
Sofinanciranje programov na področjih socialnega varstva in zdravstvenega varstva v letu 2022 v Občini Kostanjevica na Krki. Sofinancirali se bodo programi nevladnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na zgoraj omenjenih področjih.  
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:02.02.22* Občina Kostanjevica na Krki
Področja:Mladi, Zdravje
Ključne bes.:društva, občinski, zavod, zdravo življenje, šport
Občina Kostanjevica na Krki bo v letu 2022 sofinancirala naslednje dejavnosti s področja športa: Redna dejavnost društev. Športne prireditve. Športna rekreacija – sofinanciranje najema telovadnice.
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:02.02.22* Občina Kostanjevica na Krki
Področja:Podeželje
Ključne bes.:društva, kmetijstvo, občinski, štipendija
Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje ukrepe: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. 
Rok: 28.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:01.02.22* Ministrstvo za zdravje
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:društva, e-oskrba, prostovoljstvo, socialno varstvo, starejši
Storitve e-oskrbe so storitve na daljavo za zagotavljanje samostojnosti in varnosti posameznika v domačem okolju in pripomočki, ki omogočajo izvajanje storitev na daljavo.Šlo bo za krepitev samostojnosti, varnosti in višje kakovosti življenja oseb, ki zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena, ne zmorejo v celoti samostojno poskrbeti…
Rok: 28.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.02.22* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Kultura, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:društva, mladina, mladinske organizacije, občinski, zavod, zdravo življenje, šport
Šlo bo za sofinanciranje javno dostopnih mladinskih programov in projektov v Občini Slovenj Gradec v letu 2022. Sofinancirale se bodo naslednje vsebine: Področje delovanja Mladinskega sveta SG; Neformalno izobraževanje mladih; Aktivna participacija mladih; Športne rekreativne aktivnosti; Kulturno umetniška produkcija mladih v lokalni skupnosti; 
Rok: 25.02.22    Udeležba: 40%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:01.02.22* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:društva, javni zavod, otroci in mladina, zasvojenost
Mestna občina Nova Gorica bo v letu 2022 sofinancirala programe s področja zasvojenosti. Predloge lahko predložite po spodaj navedenih sklopih.Sklop B: program za delo z osnovnošolsko populacijo,program za delo s srednješolsko populacijo,program za delo z eksperimentatorji.Sklop C: nizkopražni program.Sklop D: visokopražni program,reintegracijski program.
Rok: 23.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.02.22* Občina Zagorje ob Savi
Področja:Podeželje
Ključne bes.:društva, kmetijstvo, občinski
Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2022 dodeljevala sredstva za programe nevladnih organizacij oziroma društev na področju kmetijstva, ki imajo sedež na območju Občine in delujejo na področju kmetijstva najmanj eno leto. 
Rok: 04.11.22 Več rokov   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:27.01.22* Občina Zagorje ob Savi
Področja:Družba, Kultura
Ključne bes.:društva, film, knjige, občinski, prireditve, projekti, zavod
Šlo bo za sofinanciranje aktivnosti, ki niso predmet drugih razpisov Občine Zagorje ob Savi v letu 2022, in sicer: izvedba projektov, programov in prireditev; organizacija proslav ali dogodkov; organizacija pohodov, ekskurzij; gostovanje na dogodkih (na mednarodni, državni, regionalni, občinski ravni). Sofinancirali se bodo tudi projekti izdaje knjig, brošur, zvočnih in filmskih zapisov, itd. Sofinancirane vsebine morajo prispevati k prepoznavnosti in promociji…
Rok: 31.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.01.22* Svet romske skupnosti Republike Slove…
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, društva, romi
Sofinancirali se bodo programi aktivnosti zvez društev, v katerih se združujejo pripadniki romske skupnosti. Gre za spodbujanje aktivacije in večjega vključevanja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v družbo, prispevek k opolnomočenju pripadnic in pripadnikov skupnosti in izboljšanje njihovega položaja ter odpravljanje nestrpnosti med večinskim in manjšinskim prebivalstvom, še posebej v lokalnih okoljih. 
Rok: 11.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:18.01.22* Občina Sodražica
Področja:Mladi, Zdravje
Ključne bes.:SP, društva, občinski, prireditve, zavod, šport
Za uresničevanje javnega interesa občine Sodražica v športu, se v občini v letu 2022 sofinancirajo naslednja področja:Športni programiprostočasna športna vzgoja otrok in mladinepromocijski športni programiceloletni športni programiprogrami v počitnicah in pouka prostih dnevihšportna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski športkakovostni športšportna rekreacijašport starejšihDelovanje športnih društevŠportne prireditve lokalnega pomenaUpravljanje oziroma vzdrževanje športnih objektov…
Rok: 28.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:18.01.22* Mestna občina Koper
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi
Ključne bes.:covid-19, društva, občinski, otroci in mladina, ustanove, zavod
Sofinanciranje programov v vrtcih in šolah v mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk, posledic epidemije nalezljive bolezni covid-19 v letu 2022. Programi: Psihosocialno svetovanje in psihosocialna pomoč za otroke in mladostnike (individualno oziroma v manjših, podpornih skupinah); Preventivne delavnice na temo preprečevanja zasvojenosti z digitalnimi mediji (varna uporaba televizije, digitalnih naprav in spleta ter preprečevanje…
Rok: 07.04.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Laško
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:društva, kmetijska proizvodnja, kmetijstvo, naložbe, občinski, razvoj podeželja, trženje, usposabljanje, živila
Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za leto 2022. UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje…
Rok: 15.10.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:11.01.22 Občina Kranjska Gora
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura
Ključne bes.:dobrodelnost, društva, javni zavod, knjige, leposlovje, občinski, prireditve, ustanove
Gre za sofinanciranje programov in projektov, med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oz. posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij, ter ostali projekti ali aktivnosti, ki niso bili predmet drugih razpisov iz proračuna Občine Kranjska Gora, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju…