Grantly ima na razpolago trenutno 30 odprtih razpisov za "socialno varstvo".


Rok: 03.11.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.10.21* Mestna občina Ljubljana
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:občinski, socialno varstvo
Namen tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisnih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in…
Rok: 27.10.21
Projekti do:120.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.10.21 Ministrstvo za notranje zadeve
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:socialno varstvo
Javni razpis za izvedbo projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem prostoru za obdobje 2022-2024.Nudenje pomoči žrtvam trgovine z ljudmi in žrtvam kaznivih dejanj ylorabe prostitucije pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju, v obliki namestitve v varni prostor, ki vsebuje:ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo za odrasle in otroke,psihološko pomoč,24-urno dosegljivost po…
Rok: 18.10.21
Projekti do:68.707 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:31.08.21* Ministrstvo za delo, družino, social…
Področja:Družba, Izobraževanje
Ključne bes.:brezposelnost, romi, socialno varstvo, usposabljanje, ženske
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. V okviru programov socialne aktivacije se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin.V okviru razpisa so ciljne skupine določene na sledeč način:SKLOP 1:V…
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Gospodarstvo
Ključne bes.:Horizon, socialno varstvo
Projekti morajo prispevati k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:Boljše razumevanje učinkov novih oblik dela na trg dela in evropske sisteme socialnega varstva, ki se pojavljajo v kontekstu demografskih sprememb, globalizacije, digitalizacije in zelenega prehoda.Predlagati ukrepe politike za prilagoditev sistemov socialnega varstva, da bi izboljšali njihov prispevek k zmanjševanju socialno-ekonomskih neenakosti in revščine, k zaščiti ljudi pred…
Rok: 17.08.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.07.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:nadnacionalno, partnerstva, socialno varstvo
Cilj razpisa je financirati službo za pomoč uporabnikom na področju socialnih storitev, ki bo organom upravljanja pomagala pri uporabi sredstev ESS+, REACT-EU, ESRR ter Sklada za oživitev in odpornost (in drugih ustreznih skladov EU) za ukrepe na področju socialnih storitev, ki temeljijo na dokazih, ter pri dostopu socialnih storitev do navedenih sredstev. V ta namen bo…
Rok: 04.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:08.06.21* Ministrstvo za delo, družino, social…
Področja:Družba
Ključne bes.:nagrada, socialno varstvo
Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega…
Rok: 28.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.06.21* Občina Radeče
Področja:Družba
Ključne bes.:dobrodelnost, občinski, socialno varstvo
Sofinanciranje letnih programov in projektov organizacij na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti s strani občine. Sredstva bodo namenjena: programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programeinvesticij v prostore in nakup opreme izvajalcev programa
Rok: 20.12.21 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:09.02.21 Občina Ravne na Koroškem
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:občinski, socialno varstvo, upokojenci
Denarna pomoč se bo dodeljevala v naslednje namene:Denarna pomoč socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem;Pomoč mladim v Občini Ravne na Koroškem pri reševanju stanovanjske problematike;Pomoč pri plačilu stroškov cen komunalnih storitev;Denarni dodatek občine socialno ogroženim družinam z otroki.
Rok: 31.08.21
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:14.05.21 Občina Ravne na Koroškem
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:občinski, socialno varstvo
Sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in naprav za izboljšanje kvalitete življenja invalidov ter za prilagoditev bivalnih prostorov v letu 2021 v občini Ravne na Koroškem.A: Klančine in dvigala (ureditve klančin za nemoten vstop v nepremičnino, notranja in zunanja dvigala, stopniščni elevator)B: Druge manjše pripomočke (vsi pripomočki za potrebe invalidov, ki niso financirani s  strani ZZZS)
Rok: 30.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:07.06.21* Občina Ravne na Koroškem
Področja:Družba
Ključne bes.:občinski, socialno varstvo
Subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa (E-oskrba) v Občini Ravne na Koroškem za leto 2021 za upokojence.  
Rok: 30.10.21
Projekti do:10 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:04.06.21* Občina Postojna
Področja:Družba
Ključne bes.:socialno varstvo, upokojenci
Pomoč pri kritju stroškov socialnega varstva in servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma za socialno ogrožene osebe.Storitve bodo nudile podporo neodvisnega bivanja na domu vsem prebivalcem s socialno varstveno storitvijo.
Rok: 11.06.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.06.21* Mestna občina Celje
Področja:Družba
Ključne bes.:dobrodelnost, občinski, socialno varstvo
Prednost bodo imeli projekti, ki so ciljno usmerjeni v v nudenje materialne pomoči socialno ogroženim in posledično v zmanjševanje revščine in socialne izključenosti.
Rok: 13.07.21
Projekti do:12.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:31.05.21* Ministrstvo za delo, družino, social…
Področja:Družba
Ključne bes.:covid-19, infrastruktura, socialno varstvo
Namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. Reševanje kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in zagotavljanju ustreznih standardov v obstoječih institucijah socialnega varstva, ter podpori procesu deinstitucionalizacije. 
Rok: 21.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.05.21* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:invalidske organizacije, socialno varstvo
Ustvarjanje in razširjanje vsebin za senzorno ovirane osebe, kot so prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi, zvočnih knjig in izdajanje knjig v slovenskem znakovnem jeziku. Razvoj ustrezne tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim.
Rok: 30.12.21
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:19.05.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, socialno varstvo
Finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirani kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.
Rok: 30.08.21
Projekti do:1.385.005 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.05.21* Ministrstvo za delo, družino, social…
Področja:Zdravje
Ključne bes.:duševno zdravje, infrastruktura, socialno varstvo
Sofinanciranje projektov, ki bodo zagotavljali namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe pod 65 letom starosti, ki so vključene v celodnevno institucionalno varstvo pri upravičenih prijaviteljih. Predvideva se sofinanciranje 25 enot namestitvenih kapacitet v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.
Rok: 12.07.21
Projekti do:20.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:12.05.21* CNVOS, Zavod PIP in DRPDNM
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, partnerstva, socialno varstvo
Podpora civilni družbi je ključna prioriteta finančnih mehanizmov Evropskega gospodarskega prostora in Norveške, financiranih s strani Islandije, Lihtenštajna ter Norveške, katerih namen je prispevati k zmanjšanju družbenih in ekonomskih neenakosti v Evropskem gospodarskem prostoru in okrepiti bilateralna sodelovanja. Projekt je namenjen dolgoročnemu trajnostnemu razvoju in krepitvi nevladnega sektorja. Osrednji cilji sklada so okrepljena civilna družba, aktivno…
Rok: 10.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:11.05.21* Občina Sežana
Področja:Zdravje
Ključne bes.:dobrodelnost, občinski, prostovoljstvo, socialno varstvo
Letni programi in projekti s področja socialnega in zdravstvenega varstva, ki so lokalnega pomena.