Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij s področja enakosti žensk in moških

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Družba
Izdajatelj:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Spletna stran: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofin…
Celotni budžet: 50.000
Rok za oddajo: 18.03.2022
Podelitev min-max: 0 € – 10.000 €
Lastna udeležba*: 20%
Ključne besede: enakopravnost, ženske
Zanimiv razpis?

Šlo bo za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških, ki prispevajo k:

 • spodbujanju lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja: sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri prispevali k ozaveščanju in spodbujanju tako delodajalskih organizacij kot zaposlenih staršev pri uveljavljanju obstoječih in iskanju novih rešitev za izvajanje družini prijaznih praks, ki zaposlenim očetom in materam omogočajo lažje in bolj enakovredno usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter celostno seznanitev z razpoložljivimi oblikami pomoči, kot npr. svetovanje in varovanje njihovih pravic z vidika delovnopravne zakonodaje.
 • spodbujanju enakih možnosti za vpis deklet in mladih žensk na programe smeri STEM: sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri prispevali k ozaveščanju in spodbujanju deklet in mladih žensk za vpis na srednješolske in študijske programe STEM in kasneje udejstvovanje v STEM poklicih.
 • spodbujanju enakih možnosti ranljivih skupin žensk: sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri prispevali k spodbujanju enakih možnosti ranljivih skupin žensk in bodo nudili celovito oporo ter nabor pomoči in rešitev za ženske v stiskah, kot so npr. pripadnice manjšinskih etničnih skupnosti, ženske z invalidnostmi, nosečnice, kmečke ženske, starejše ženske, ženske iz drugih kulturnih okolij in druge.

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah,
 • prijavljeni projekt spada v vsebino predmeta razpisa iz prejšnje točke,
 • prijavljeni projekt se bo izvajal na območju Republike Slovenije,
 • posamezna organizacija lahko prijavi največ en projekt,
 • prijavitelj ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve skladno z zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijav na javni razpis,
 • proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, oziroma ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.

V primeru, da se organizacija prijavlja kot prostovoljska organizacija, mora poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati tudi pogoje, določene v 9. členu ZProst, in sicer:

 • je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij,
 • delovanje organizacije je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno,
 • osnovna dejavnost organizacije ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva,
 • dejavnost organizacije zagotavlja in usposablja prostovoljke in prostovoljce za prostovoljsko delo ali se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist.
Ni dodatnih informacij

Višina vseh sredstev znaša 50.000. EUR 

Zaprošena sredstva lahko znašajo do največ 80 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 10.000 evrov.

Rok za oddajo prijav je do 18. marca 2022, do 12. ure.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *