Sofinanciranje delovanja turističnih društev

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Podeželje
Izdajatelj:

Občina Ilirska Bistrica

Spletna stran: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?ral=2022002600021 &#…
Celotni budžet: 2.000
Rok za oddajo: 21.03.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: občinski, turistična društva, turizem
Zanimiv razpis?

Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2022 in praviloma obsegajo naslednje vsebine:

 • izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,
 • izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, razglednice, DVD-ji in podobno),
 • akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter ljudskih običajev, urejanje in olepševanje okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih dejavnosti: urejanje in vzdrževanje kolesarskih, sprehajalnih in konjeniških poti ipd.,
 • organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena in čezmejno sodelovanje,
 • šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma: organizacija delavnic, predavanj, izobraževanje članov,
 • oblikovanje in trženje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.

Upravičenci do sredstev so društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da so registrirana po zakonu o društvih,
 • da imajo sedež na območju Občine Ilirska Bistrica,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
 • da izvajajo organizirano redno aktivnost.

Ni dodatnih informacij

Višina razpisanih sredstev znaša 2.000 EUR.

Prijave so možne do 21. marca 2022.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *