Grantly ima na razpolago trenutno 293 odprtih razpisov za "Podeželje".


Rok: 30.09.23 Do porabe sredstev
Projekti do:36.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Podjetja
Objava:08.06.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:razvoj, ribištvo
Dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture. 
Rok: 30.09.23 Do porabe sredstev
Projekti do:40.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Podjetja
Objava:08.06.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:ribištvo
Naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.
Rok: 02.09.22 Do porabe sredstev
Projekti do:60.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:08.06.21* Javni sklad malega gospodarstva Gori…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski, posojila, razvoj
Dodelitev dolgoročnih posojil za naložbe v osnovno kmetijsko dejavnost, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in nekmetijske dejavnosti na kmetiji (dopolnilne dejavnosti na kmetiji). Namen razpisa je povečanje konkurenčnosti in izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev ter ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta na kmetiji. Pospeševanje razvoja kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal ob Soči,…
Rok: 30.10.21 Do porabe sredstev
Projekti do:30 €   Udeležba: 60%
Upravičeni:Ostale
Objava:05.02.21 Občina Bohinj
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski
Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije mačke. 
Rok: 05.07.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:07.06.21* Občina Bohinj
Področja:Podeželje
Ključne bes.:lovska družina, občinski
Sofinanciranje aktivnosti aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini Bohinj.Gre za vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic,…
Rok: 25.06.21
Projekti do:2.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale
Objava:07.06.21* Občina Bohinj
Področja:Podeželje
Ključne bes.:okolje
Spodbujanje obnove objektov v smislu urejenosti zunanjega videza objektov in naselij, obnove in oživljanja vaških jeder in vasi na območju občine Bohinj. Občina Bohinj bo sofinancirala celovite obnove fasad, izvedenih v času od 27. junija 2020 do oddaje končnega poročila z zahtevkom za izplačilo sredstev – to je najkasneje do 19. novembra 2021.
Rok: 04.06.21
Projekti do:10.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:07.05.21 Občina Bohinj
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, občinski
Dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjoUKREP 4: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodovUKREP 5: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranjaUKREP 6: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske…
Rok: 28.09.21    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP
Objava:02.06.21 Občina Postojna
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski
Sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali raziskovalno-razvojne dejavnosti. Namen je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti, med drugim tudi ustvarjanje novih delovnih mest. 
Rok: 01.07.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:02.06.21* Ministrstvo za okolje in prostor
Področja:Podeželje
Ključne bes.:koncesija
Podelitev koncesije za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine. 
Rok: 31.12.24    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:01.06.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo
Podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma.
Rok: 31.12.21 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:31.05.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo
Podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.
Rok: 31.12.21
Projekti do:7.500 €   Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:31.05.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo
Finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirani kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije. Nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021.
Rok: 31.01.27 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:31.05.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:gozdarstvo
Podpora za dela v navezavi z odpravo škode in obnovo gozdov; poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018. 
Rok: 22.06.21
Projekti do:12.500 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP
Objava:31.05.21* Občina Kamnik
Področja:Podeželje, Podjetništvo
Ključne bes.:občinski, razvoj, turizem
Aktivnosti povezane z razvojem turistično podjetniških idej v skladu s Strategijo razvoja in trženja turizma v občini Kamnik. Občina želi z omenjenim ukrepom spodbuditi razvoj inovativnih idej podjetnih posameznikov in skupin s ciljem ustvariti primere tržno uspešne turistične ponudbe v občini Kamnik.
Rok: 30.06.21
Projekti do:20.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP
Objava:28.05.21* BreedingValue
Področja:Podeželje, Znanost
Ključne bes.:raziskave
Strategije vzreje odpornejših in kvalitetnejših jagod. Genomska selekcija se uporablja za izbiro plemenskega materiala za nadaljnjo hibridizacijo ali za vstop v napredne poskusne sorte na podlagi njihovih genomskih plemenskih vrednosti in ne na podlagi fenotipskih vrednosti. Ta pristop kaže boljše rezultate kot tradicionalne metode, kot so selekcija na osnovi fenotipa, rodovniška selekcija in selekcija s pomočjo…
Rok: 30.12.21
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:19.05.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, socialno varstvo
Finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirani kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.
Rok: 30.11.21
Projekti do:4.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:19.05.21* Občina Velike Lašče
Področja:Mladi, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski, razvoj, štipendija
Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe: I.   Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjoII.  Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikovIII. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijiIV.  Pomoč za gradnjo in obnovo gozdnih vlakV.   Podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski…
Rok: 08.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:17.05.21* Občina Sežana
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, občinski, razvoj
Pomoč kmetijskim in gozdarskim društvom za izvedbo programov, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja v Občini Sežana.