Grantly ima na razpolago trenutno 293 odprtih razpisov za "Podeželje".


Rok: 25.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:28.02.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, krožno gospodarstvo, naložbe
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022. Šlo bo za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih. Cilj je izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev. 26. javni razpis za podukrep 4.1 
6
Rok: 20.04.22
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Ostale
Objava:28.02.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Podeželje
Ključne bes.:turizem
Gre za sofinanciranje vlaganj v izgradnjo, obnovo ali širitev javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah, kamor sodijo vlaganja v: urbane parke in druge zelene javne površine v poselitvenih območjih in zelene javne površine na poselitvenih in neposelitvenih območjih, plaže in obale morja, rek, jezer, ribnikov in drugih vodnih površin, drugo naravno dediščino,  valorizirano…
Rok: 31.03.22
Projekti do:8.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:25.02.22* Občina Divača
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, občinski
Občina Divača bo v letu 2022 sofinancirala naslednja ukrepa: UKREPI PO SKUPINSKIH IZJEMAH (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – podukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev UKREPI PO DE MINIMIS POMOČI (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013) Nove investicije za delo v…
Rok: 17.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:24.02.22* Mestna občina Krško
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski, turistična društva, turizem
Šlo bo za sofinanciranje izvedenih programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma v občini in so v razpisnem obdobju od 16. 3. 2021 do 15. 3. 2022 izvajali naslednje aktivnosti: Organizirane programske aktivnosti Občinske turistične zveze Krško za turistična društva in povezovanje turističnih društev v mestni občini Krško…
Rok: 28.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:15.02.22 Občina Kranjska Gora
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura, Podeželje
Ključne bes.:občinski, promocija, turistična društva, turizem
Sofinancirali se bodo programi in projekti turističnih društev, v občini Kranjska Gora, za leto 2022. Sofinancirani bodo programi, ki bodo zaključeni v letu 2022 in bodo izkazali realno finančno in organizacijsko strukturo. Ne bodo se sofinancirali programi, ki po vsebini ne sodijo na zgoraj navedeno področje in tisti, ki resorno spadajo na druga področja (npr.:…
Rok: 01.04.22
Projekti do:6.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:15.02.22* Mestna občina Celje
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski
Mestna občina Celje bo v letu 2022 sofinancirala ukrepe za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja. Sredstva bo dodeljevala na naslednjih področjih po sklopih, in sicer: Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu: UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo: Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev. Podukrep 1.2:…
Rok: 11.03.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:15.02.22* Mestna občina Koper
Področja:Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski, razvoj, usposabljanje
Dodeljevale se bodo nepovratne finančne spodbude za ukrepe ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja, na območju Mestne občine Koper. Sredstva se bodo dodeljevala po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer: A – Pomoči po uredbi za skupinske izjeme; B – Pomoči po uredbi de minimis; C – Ostali ukrepi občine. 
Rok: 07.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja, Velika
Objava:14.02.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijski proizvodi, kmetijstvo, kmetje, zadruge
Šlo bo za podporo za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022, in sicer za naložbe v ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava ali trženje kmetijskih proizvodov članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma članov zadruge za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov (ureditev objektov oziroma nakup, namestitev oziroma…
Rok: 16.05.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:14.02.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, kmetje, zadruge
Šlo bo za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za živali. Vrste naložb A: Ureditev zbirnih centrov za živali s pripadajočo opremo: ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, ureditev skladišč za krmo oziroma nakup pripadajoče opreme, nakup tovornih vozil z opremo…
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:02.02.22* Občina Kostanjevica na Krki
Področja:Podeželje
Ključne bes.:društva, kmetijstvo, občinski, štipendija
Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje ukrepe: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. 
Rok: 01.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:02.02.22* Občina Kostanjevica na Krki
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski, turizem
Šlo bo za sofinanciranje prireditev in projektov turističnih in drugih društev, katerih cilj je povečanje turističnega obiska v Občini in promocijo kraja ter bodo vlivala na turistični razvoj, večjo prepoznavnost in se bodo izvajala v letu 2022. 
Rok: 02.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:02.02.22* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kulturna in naravna dediščina, občinski, okolje, promocija, turistična društva, turizem
Sofinancirali se bodo programi aktivnosti turističnih društev v letu 2022. Vsebine in programi, ki bodo upravičeni do podpore: spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma;akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter varstva okolja;organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev, ki imajo lokalni in širši pomen;izvajanje promocijskih aktivnosti;aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.
Rok: 25.08.22 Več rokov
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:01.02.22 Občina Kranjska Gora
Področja:Družba, Mladi, Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, občinski, razvoj, štipendija
Občini Kranjska Gora bo v letu 2022 dodeljevala denarne spodbude za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Sofinancirali se bodo naslednji ukrepi Ukrep št. 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih – primarna kmetijska proizvodnja Posodabljanje kmetijskih gospodarstev: Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Ukrep št….
Rok: 23.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.02.22* Občina Zagorje ob Savi
Področja:Podeželje
Ključne bes.:društva, kmetijstvo, občinski
Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2022 dodeljevala sredstva za programe nevladnih organizacij oziroma društev na področju kmetijstva, ki imajo sedež na območju Občine in delujejo na področju kmetijstva najmanj eno leto. 
Rok: 16.02.22
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.02.22* Mestna občina Maribor
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:biotska raznovrstnost, kmetijstvo, narava, občinski, okolje, podnebne spremembe, voda
Sofinancirani bodo tisti projekti, ki bodo izvedeni na območju MOM po naslednjih vsebinskih sklopih, ki se nanašajo na posamezne teme: SKOP A: VARSTVO NARAVE Informiranje in ozaveščanje o naravi; Ohranjanje biodiverzitete; Analiza stanja posameznih varovanih območij narave s predlogi ukrepov; SKLOP B: RAVNANJE Z ODPADKI Trajnostno ravnanje z odpadki; Ravnanje z zelenim odrezom in pravilno kompostiranje; Zmanjševanje količine odpadne hrane; SKLOP C: VARSTVO ZRAKA,…
Rok: 16.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.02.22* Občina Zagorje ob Savi
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski, okolje, turistična društva, turizem
Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2022 sofinancirala programe turističnih društev, ki imajo sedež društva v občini in delujejo najmanj eno leto.
Rok: 10.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:28.01.22* Občina Kamnik
Področja:Podeželje
Ključne bes.:javno naročilo
Gospodarski subjekti imajo možnost oddati vlogo na javno naročilo za urejanje zelenih površin v Občini Kamnik v letih 2022 in 2023. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati.
Rok: 27.04.22
Projekti do:12.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:18.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje, Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:AI, Horizon, industrija, kibernetska varnost, partnerstva, raziskave
Raziskovalni in inovacijski ukrep KDT (RIA) je sestavljen predvsem iz dejavnosti, katerih cilj je vzpostavitev novega znanja in/ali preučitev izvedljivosti nove ali izboljšane tehnologije, izdelka, procesa, storitve, metode, orodja ali rešitve. V ta namen lahko projekti vključujejo aplikativne raziskave, razvoj tehnologije in/ali metode/orodja ter njihovo integracijo, preskušanje in potrjevanje na prototipu v majhnem obsegu v laboratoriju…