Grantly ima na razpolago trenutno 293 odprtih razpisov za "Podeželje".


Rok: 07.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon
Rezultati projekta naj bi prispevali k vsem naslednjim rezultatom:Razvoj inovativnih načinov proizvodnje terapevtskih in diagnostičnih radionuklidov v EU, pri čemer je treba preučiti reaktorske in alternativne metode, vključno s pospeševalniki, ter metode ločevanja/čiščenja, ob upoštevanju možnosti ravnanja z odpadki (EURAD) ter vprašanj jedrske varnosti in širjenja jedrskega orožja.Razvoj optimiziranih tarč za obsevanje, ki so medsebojno…
Rok: 06.10.21
Projekti do:5.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, okolje
Onesnaževanje okolja je v zadnjih nekaj desetletjih velik problem, ki vpliva na kakovost življenja. Onesnaženje tal, sedimentov in vode ostaja velik ekološki problem. To onesnaženje vsebuje nevarne in obstojne strupene snovi, ki imajo škodljive učinke na zdravje ljudi in okolje. Onesnaževala, ki so posledica človekove dejavnosti, škodujejo ekosistemom na različnih funkcionalnih ravneh in predstavljajo pomembno…
Rok: 06.10.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, okolje
V okviru te teme se ocenjujejo okoljski vplivi in kompromisi proizvodnje in uporabe vrste gnojilnih proizvodov, pridobljenih iz sekundarnih surovin, ki bi lahko nadomestili gnojila na osnovi dušika in fosforja, proizvedena v konvencionalnih postopkih (vključno z rudarskimi in fosilnimi postopki), z vidika življenjskega cikla. Primeri alternativnih gnojilnih proizvodov v okviru področja uporabe vključujejo proizvode, izdelane…
Rok: 06.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:26.07.21* Občina Kamnik
Področja:Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, občinski
Ureditev večnamenskega športnega igrišča v naselju Gozd v Občini Kamnik.
Rok: 01.11.21 Do porabe sredstev   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:18.06.21 Turizem Ljubljana
Področja:Podeželje
Ključne bes.:prireditve, turizem
Predmet povabila je oddaja predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah Mestne občine Ljubljana za leto 2021, ki prispevajo k promociji Ljubljane v lokalnem in mednarodnem okolju in pomenijo obogatitev turistične ponudbe mesta.
Rok: 20.10.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:22.07.21* Občina Krško
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, čebelarstvo
Sofinancira se delovanje neprofitnih društev ali zvez s področja kmetijstva, čebelarstva, prehrane, gozdarstva in razvoja podeželja. 
Rok: 12.01.22
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 5%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:21.07.21* Evropska komisija - LIFE
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, energija, infrastruktura, okolje, trajnostna energija
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Podprogram Prehod na čisto energijo pokriva naslednje ukrepe za zbiranje predlogov: LIFE-2021-CET-LOCAL: Technical support to clean energy transition plans and strategies in municipalities and regionsLIFE-2021-CET-POLICY: Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energyLIFE-2021-CET-GOV: Multilevel climate and energy dialogue to deliver the…
Rok: 30.11.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:21.07.21* Evropska komisija - LIFE
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje, podnebne spremembe
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Podprogram Blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je razdeljen na tri področja:Prilagajanje podnebnim spremembamPodnebno upravljanje in obveščanjeBlažitev podnebnih spremembProjekti v okviru tega sklopa morajo prispevati k doseganju dolgoročne vizije nove strategije EU za prilagajanje podnebnim spremembam, da bo EU leta 2050 postala podnebno odporna družba,…
Rok: 30.11.21
Projekti do:13.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:21.07.21* Evropska komisija - LIFE
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Narava in biotska raznovrstnost pokrivata dve področji:Upravljanje narave (Nature Governance)Narava in biotska raznovrstnost (Nature and Biodiversity)Cilj je prispevati k varovanju narave in biotske raznovrstnosti z:podpiranjem zagotavljanja skladnosti politike in zakonodaje na področju narave in biotske raznovrstnosti in/ali spodbujanjem učinkovitega sodelovanja javnosti in dostopa do pravnega…
Rok: 30.11.21
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.07.21* Evropska komisija - LIFE
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, krožno gospodarstvo, okolje
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. V sklopu razpisa standardnih projektov se obravnavata spodnji dve področji.LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT – Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, BauhausZnotraj tega področja sodijo projekti, ki so usmerjeni k prehodu na bolj trajnostno, krožno gospodarstvo brez strupov, spodbujajo energetsko učinkovitost in stremijo k varstvu,…
Rok: 19.10.21 Dve fazi
Projekti do:50.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.07.21* Evropska komisija - LIFE
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje, partnerstva, podnebne spremembe
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Strateški projekti na področju narave in strateški integrirani projekti so razdeljeni v spodnje tri sklope.LIFE-2021-STRAT-NATSNAP-two-stage – Strategic Nature ProjectsLIFE-2021-STRAT-ENVSIP-two-stage – Strategic Integrated Projects – EnvironmentLIFE-2021-STRAT-CLIMASIP-two-stage – Strategic Integrated Projects – Climate ActionMed SIP projekte sodijo projekti, ki so usmerjeni v implementacijo načrtov, strategij in akcijskih…
Rok: 28.09.21
Projekti do:700.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:20.07.21* Evropska komisija - LIFE
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe.Razpis za zbiranje predlogov se nanaša na posebne sporazume o subvencijah za poslovanje LIFE (SGA OG). Posebni sporazumi LIFE bodo sklenjeni le z organizacijami, ki so uspešno podpisale okvirne partnerske sporazume o nepovratnih sredstvih za delovanje LIFE 2021 (FPA OG). Okvirni sporazumi o partnerstvu v okviru programa…
Rok: 22.09.21
Projekti do:70.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.07.21* Evropska komisija - LIFE
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje, podnebne spremembe
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe.Razpis zagotavlja finančno podporo za pripravo predloga strateškega integriranega projekta v okviru podprograma Krožno gospodarstvo in kakovost življenja na področjih krožnega gospodarstva, odpadkov, vode in zraka, z namenom izvedbe:nacionalnih in regionalnih akcijskih načrtov za krožno gospodarstvo, nacionalnih in regionalnih načrtov za ravnanje z odpadki, načrtov upravljanja…
Rok: 02.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:19.07.21 Občina Kamnik
Področja:Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, občinski
Izgradnja pločnika v Volčjem potoku od prodajnega centra Arboretum do avtobusne postaje.
Rok: 06.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, okolje
Za uresničitev vizije politike o čistih evropskih morjih je potreben temeljit prehod na način obravnavanja in upravljanja onesnaževanja morja. Številni nacionalni zakoni ter evropski in mednarodni sporazumi prepovedujejo odlaganje škodljivih snovi v okolje, čeprav je uveljavljanje teh predpisov še vedno izziv. V predlogih je treba upoštevati vse naslednje vidike pri prehodu: spodbujanje izvrševanja obstoječe ali nove zakonodaje,…
Rok: 06.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, okolje
Dobra kakovost sladke vode je bistvenega pomena za dobro počutje in zdravje ljudi, za ohranjanje zdravih vodnih ekosistemov in biotske raznovrstnosti ter za kmetijstvo in proizvodnjo hrane, kar so trije glavni elementi evropskega zelenega dogovora. Kljub znatnemu napredku pri zmanjševanju konvencionalnih onesnaževalcev vode in izboljšanju kakovosti sladke vode ostajajo obremenitve z onesnaževanjem iz mestnih točkovnih in…
Rok: 06.10.21
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon
Trajnostni sistemi kmetijske proizvodnje ne zagotavljajo le hranljivih živil in drugih surovin, temveč so tudi ključno gonilo gospodarske rasti na podeželju.Približno 25% letno proizvedene kopenske kmetijske biomase porabijo ljudje, približno70% (večinoma iz travinja, stranskih proizvodov in neužitnih rastlinskih ostankov) živali pretvorijo v hrano in gnoj, preostanek pa gre v biogoriva. Netrajnostni kmetijski sistemi lahko povzročijo…
Rok: 06.10.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, okolje
Uspešni predlogi bodo podpirali lokalne uprave in oblikovalce politik pri uporabi sistemskega pristopa za preprečevanje onesnaževanja z dušikom in fosforjem v skladu s ciljem ničelnega onesnaževanja. Rezultati projekta bodo prispevali k ohranjanju tokov dušika in fosforja znotraj varnih ekoloških meja na ravni EU, regionalni in lokalni ravni ter k obnovi ekosistemov. Pričakuje se, da bodo rezultati projekta…