Grantly ima na razpolago trenutno 132 odprtih razpisov za "okolje".


Rok: 11.03.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:08.03.22* Ministrstvo za okolje in prostor
Področja:Podeželje
Ključne bes.:arhitektura, gradbeništvo, nagrada, okolje
Sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2022. Šlo bo za sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov, formalno uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni v Sloveniji, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve objektov na…
Rok: 11.03.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:28.02.22* Ministrstvo za okolje in prostor
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:nagrada, okolje
Šlo bo za sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov, formalno uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni v Sloveniji, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve objektov na območju Republike Slovenije. 
Rok: 23.03.22 Več rokov
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:01.03.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:emisije, energija, inovacije, okolje, podnebna nevtralnost, tehnologija, tehnološke rešitve
Izziv je namenjen podpiranju razvoja in širitvi tehnologij ter spodbujanju prebojnih inovacij, ki krepijo zeleni prehod. Prelomne inovacije tega izziv morajo imeti potencial ustvariti pomembne gospodarske in konkurenčne koristi ter spodbuditi zaposlovanje v Evropi. V poštev pridejo prebojne inovacije na katerem koli tehnološkem področju, ki bi imele velik potencial za doseganje naslednjih ciljev: Višja pretvorba in uporaba…
Rok: 02.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:02.02.22* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kulturna in naravna dediščina, občinski, okolje, promocija, turistična društva, turizem
Sofinancirali se bodo programi aktivnosti turističnih društev v letu 2022. Vsebine in programi, ki bodo upravičeni do podpore: spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma;akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter varstva okolja;organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev, ki imajo lokalni in širši pomen;izvajanje promocijskih aktivnosti;aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.
Rok: 16.02.22
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.02.22* Mestna občina Maribor
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:biotska raznovrstnost, kmetijstvo, narava, občinski, okolje, podnebne spremembe, voda
Sofinancirani bodo tisti projekti, ki bodo izvedeni na območju MOM po naslednjih vsebinskih sklopih, ki se nanašajo na posamezne teme: SKOP A: VARSTVO NARAVE Informiranje in ozaveščanje o naravi; Ohranjanje biodiverzitete; Analiza stanja posameznih varovanih območij narave s predlogi ukrepov; SKLOP B: RAVNANJE Z ODPADKI Trajnostno ravnanje z odpadki; Ravnanje z zelenim odrezom in pravilno kompostiranje; Zmanjševanje količine odpadne hrane; SKLOP C: VARSTVO ZRAKA,…
Rok: 16.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.02.22* Občina Zagorje ob Savi
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski, okolje, turistična društva, turizem
Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2022 sofinancirala programe turističnih društev, ki imajo sedež društva v občini in delujejo najmanj eno leto.
Rok: 01.12.22
Projekti do:1.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale
Objava:17.01.22* Občina Dolenjske Toplice
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:občinski, odpadna voda, okolje
Sofinanciranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč (MČN – za komunalne odpadne vode do 50 PE – populacijskih enot) v Občini Dolenjske Toplice za leto 2022.  
Rok: 31.12.23 Do porabe sredstev
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Občine
Objava:12.01.22* Ministrstvo za okolje in prostor
Področja:Podeželje
Ključne bes.:aglomeracija, infrastruktura, odpadna voda, okolje
Načrtovana sredstva NOO so namenjena izgradnji energetsko učinkovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah pod 2.000 PE. Namen podpore in vrste naložb: Izgradnja energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode (OČOV) v aglomeracijah, ki so posamezno manjše od 2.000 PE.Naložbe se prednostno nameni za projekte v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki…
Rok: 24.03.22
Projekti do:12.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.12.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, okolje, podpora, raziskave
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo program misij, v podporo izvajanju poslanstva na področju zdravja tal in hrane. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-01 CSA: From knowledge gaps to roadmaps on soil mission objectivesHORIZON-MISS-2021-SOIL-02-02 RIA: Validating and further developing indicators for soil health and functionsHORIZON-MISS-2021-SOIL-02-03…
Rok: 26.04.22
Projekti do:39.000.000 €   Udeležba: 5%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje, podnebne spremembe
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe.Cilj dotičnega razpisa je vzpostaviti instrument za dodeljevanje majhnih nepovratnih sredstev za projekte v najbolj oddaljenih regijah EU ter čezmorskih državah in ozemljih (ČDO) na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti, obnove ekosistemov in trajnostne uporabe ekosistemskih storitev, vključno z ekosistemskimi pristopi k prilagajanju podnebnim spremembam in njihovemu…
Rok: 10.03.22
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, biotska raznovrstnost, ekosistem, narava, okolje
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Tema tega razpisa za zbiranje predlogov se nanaša na nepovratna sredstva za druge ukrepe programa LIFE (OAG). Predlagani projekti v okviru teme LIFE-2021-PREP-NATURA — Nature and Biodiversity, obravnavajo naslednje posebne potrebe in prednostne naloge politike, ki so jih države članice opredelile v podprogramu Narava in biotska…
Rok: 14.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.12.21* Mestna občina Koper
Področja:Podeželje
Ključne bes.:društva, občinski, okolje, okoljevarstvo, ozaveščanje, promocija
Sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2022. Sofinancirali se bodo: promocijski projekti (zloženke, filmčki, brošure, letaki, itd.),demonstracijki projekti (pohodi, delavnice, predstavitve, predavanja, prireditve),projekti sodelovanja in povezovanja društev,inovativni in javnosti zanimivi projekti (novi pristopi k varovanju okolja, itd.),promovirani in širši javnosti predstavljivi projekti, preko…
Rok: 04.01.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:07.12.21* Ministrstvo za okolje in prostor
Področja:Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, okolje
Sofinanciranje se bo odvijalo za projekte v letu 2022. Cilj je okrepitev zavedanja o pomenu trajnostnega prostora in uveljavljanje načel trajnostnega prostorskega razvoja v praksi, krepitev prepoznavnosti področja urejanja prostora in graditve, kakovostne arhitekture, urbanizma, krajine, izobraževanje o prostorski identiteti; ozaveščanje o prostoru in urejanju prostora, izobraževanje za aktivno državljanstvo na področju prostora/urejanja prostora.Vsebinska področja so…
3
Razpis za zbiranje predlogov v okviru evropskega finančnega mehanizma za gospodarstvo. Gre za program upravljanje voda, ki bo spodbujal povečanje…
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:23.11.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:energija, gozdarstvo, kmetijstvo, krožno gospodarstvo, modro gospodarstvo, obnovljivi viri, okolje, partnerstva, razogličenje
Cilj zelenega prehoda je podnebne in okoljske izzive spremeniti v priložnosti. Cilj evropskega zelenega dogovora je, da Evropa postane konkurenčno gospodarstvo, ki učinkovito izkorišča vire. V tem okviru si je EU zastavila cilj, da bo do leta 2050 dosežena podnebna nevtralnost, zato bodo za to potrebne znatne naložbe. I3 je nov instrument financiranja za obdobje 2021–2027,…
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:23.11.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:ekosistem, energija, gozdarstvo, kmetijstvo, krožno gospodarstvo, obnovljivi viri, okolje, partnerstva, razogličenje, toplogredni plini
Cilj zelenega prehoda je podnebne in okoljske izzive spremeniti v priložnosti. Cilj evropskega zelenega dogovora je, da Evropa postane konkurenčno gospodarstvo, ki učinkovito izkorišča vire. V tem okviru si je EU zastavila cilj, da bo do leta 2050 dosežena podnebna nevtralnost, zato bodo za to potrebne znatne naložbe. I3 je nov instrument financiranja za obdobje 2021–2027,…
Rok: 20.12.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:23.11.21* Mestna občina Koper
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski, okolje
Javna služba se izvaja v objektu zavetišča za zapuščene živali pri Dvorih – Sv. Antonu pri Kopru, katerega lastnice so občine. Izbran bo izvajalec za izvajanje javne službe na področju zaščite živali na območju Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran, vključno z upravljanjem zavetišča za zapuščene živali pri Dvorih – Sv….
Rok: 10.02.22
Projekti do:75.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:22.11.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Izobraževanje, Podeželje, Zdravje
Ključne bes.:kmetijstvo, okolje, partnerstva, živila
Predmet razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva. 3. javni razpis za podukrep 16.9