Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev

 

Ciljne organizacije: MSP, Ostale, Podjetja, Velika
Kategorija: Podeželje
Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Spletna stran: https://gov.si/zbirke/javne-objave/26-javni-razpis-za-podukr…
Celotni budžet: 2.400.000
Rok za oddajo: 25.05.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: 50%
Ključne besede: kmetijstvo, krožno gospodarstvo, razvoj
Zanimiv razpis?

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022, in sicer bo šlo za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih. 

Predmet podpore so naslednje naložbe v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih: 

  1. Povečanje učinkovite rabe energije in spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije za lastne potrebe kmetijskega gospodarstva: ureditev objektov oziroma nakup pripadajoče opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov: hlevi za rejo plemenskih svinj in tekačev, hlevi za rejo perutnine, objekti za skladiščenje in sušenje krme, objekti za sušenje hmelja ter objekti za sušenje kmetijskih proizvodov; 
  2. naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnji objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke, nakup energetsko varčnejše opreme: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke, steklenjaki in plastenjaki, naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije; 
  3. ureditev mikrobioplinarn do 50 kW nazivne moči; 
  4. novogradnja kompostarn za kompostiranje rastlinskih ostankov oziroma rastlinskih ostankov in živinskih gnojil brez uporabe neorganskih materialov; 
  5. nakup opreme za vnovično uporabo vode in stranskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu. 

26. javni razpis za podukrep 4.1

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

Glede ostalih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Ni dodatnih informacij

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.400.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 400.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
  • 1.600.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij in naložbe skupin kmetov (sklop B), ter
  • 400.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Stopnja financiranja ne sme preseči 50 odstotkov upravičenih stroškov.

Najnižji znesek podpore je 1.000 evrov na vlogo v primeru naložb namenjenih zaščiti čebeljih panjev pred medvedi, in 2.000 evrov na vlogo pri drugih vrstah naložb.

Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore.

Vložitev vloge poteka od 21. marca 2022 do vključno 25. maja 2022, do 14. ure.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *