Grantly ima na razpolago trenutno 293 odprtih razpisov za "Podeželje".


Rok: 27.04.22
Projekti do:25.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:18.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje, Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:AI, energija, industrija, inovacije, kibernetska varnost, partnerstva
Inovacijski ukrep (IA) v okviru KDT obsega predvsem dejavnosti, namenjene uvajanju tehnologije ali metode, pilotne linije, testna mesta, demonstratorje, pilotne inovacije in območja testiranja v polnem obsegu. V okviru teh dejavnosti se pripravijo načrti in ureditve ali načrti za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, procese, metode in orodja ali storitve. V ta namen lahko vključujejo izdelavo…
Rok: 21.04.22    Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijski proizvodi, kmetijstvo
Gre za zbiranje predlogov na področju ukrepov EU glede informiranja in promocije evropskih kmetijskih proizvodov (program AGRIP), ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, pridruženih programu. Predloge lahko prijavite na naslednje teme, ki zadevajo notranji trg: Union quality schemes (Topic 1)Organic production method (Topic 2)Support for simple programmes – Sustainability of Union agriculture (Topic…
Rok: 21.04.22    Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijski proizvodi, kmetijstvo, partnerstva
Gre za zbiranje predlogov na področju ukrepov EU glede informiranja in promocije evropskih kmetijskih proizvodov (program AGRIP), ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, pridruženih programu. Predloge lahko prijavite na naslednje teme, ki zadevajo notranji trg: Union quality schemes OR merits of Union agricultural products (Topic 1)Organic production method (Topic 2)Sustainability of Union agriculture…
Rok: 09.09.22 Več rokov
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:25.01.22* Mestna občina Kranj
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Mladi, Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, kmetje, občinski, usposabljanje, štipendija
Občina Kamnik bo v letu 2022 sredstva dodelila za naslednje ukrepe: Ukrepi na področju pridelave kmetijskih proizvodov: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo: posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. Ukrepa na…
Rok: 31.03.22
Projekti do:45.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:24.01.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Mladi, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, kmetje
Gre za podporo mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne spodbude in bo izplačana v dveh obrokih. Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih…
Rok: 17.03.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:24.01.22* Občina Kamnik
Področja:Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijski proizvodi, kmetijstvo, občinski
Gre za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za leto 2022.
Rok: 04.02.22    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:24.01.22* Občina Kamnik
Področja:Notranje zadeve, Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, javno naročilo, občinski
Izgradnja kanalizacije Stahovica – Črna pri Kamniku je razdeljena na dva dela. Za prvi del izgradnje kanalizacijskega sistema v naselju Črna pri Kamniku, je že pridobljeno gradbeno dovoljenje skupaj z izgradnjo čistilne naprave in NN priključkom (priloga PZI projekta). V sklopu tega gradbenega dovoljenja se izvaja le izgradnja kanalizacije, saj zaradi povezovalnega kanala Stahovica – Črna pri…
Rok: 28.02.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja
Objava:18.01.22* Občina Zagorje ob Savi
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijska proizvodnja, kmetijstvo, kmetje, občinski
Sofinancira se ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – Do sofinanciranja so upravičene naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na KMG. Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov – Do sofinanciranja so upravičene naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. 
Rok: 07.04.22
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Laško
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:društva, kmetijska proizvodnja, kmetijstvo, naložbe, občinski, razvoj podeželja, trženje, usposabljanje, živila
Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za leto 2022. UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje…
Rok: 01.12.22
Projekti do:1.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale
Objava:17.01.22* Občina Dolenjske Toplice
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:občinski, odpadna voda, okolje
Sofinanciranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč (MČN – za komunalne odpadne vode do 50 PE – populacijskih enot) v Občini Dolenjske Toplice za leto 2022.  
Rok: 11.03.22    Udeležba: 20%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:17.01.22* Občina Radovljica
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, kmetje, občinski
Občina Radovljica objavlja razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju občine Radovljica. Gnojevka so iztrebki domačih živali, kot sta blato in seč, brez ali z manjšim dodatkom stelje in z večjim ali manjšim dodatkom vode. Sofinanciral se bo nakupa dodatkov za zorenje gnojevke, ki se bodo dodajali v gnojevko in ne kot…
Rok: 31.12.23 Do porabe sredstev
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Občine
Objava:12.01.22* Ministrstvo za okolje in prostor
Področja:Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, pitna voda, vodovodni sistemi
Šlo bo za investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev, iz načrta za okrevanje in odpornost. Predmet razpisa so naložbe za izboljšanje gospodarjenja in manjšanje vodnih izgub pri sistemih s pitno vodo.Cilj sofinanciranj so zagotoviti učinkovit sistem upravljanja z vodo s poudarkom na rabi vode ter izboljšati dostop do pitne vode. Izgraditi manjkajoče…
Rok: 31.12.23 Do porabe sredstev
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Občine
Objava:12.01.22* Ministrstvo za okolje in prostor
Področja:Podeželje
Ključne bes.:aglomeracija, infrastruktura, odpadna voda, okolje
Načrtovana sredstva NOO so namenjena izgradnji energetsko učinkovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah pod 2.000 PE. Namen podpore in vrste naložb: Izgradnja energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode (OČOV) v aglomeracijah, ki so posamezno manjše od 2.000 PE.Naložbe se prednostno nameni za projekte v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki…
Rok: 21.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:12.01.22* Občina Kamnik
Področja:Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, javno naročilo, občinski, šport
Občina Kamnik razpisuje javno naročilo, na katerega se lahko za izvedbo del prijavijo gospodarski subjekti. Šlo bo za preureditev nogometnega igrišča Virtus v Šmarci v nogometno igrišče z umetno travo.
Rok: 14.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Neprofitne, Podjetja
Objava:11.01.22* Občina Sevnica
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:MSP, društva, kmetijska proizvodnja, kmetijstvo, komasacija, občinski, transport, usposabljanje, živila, živinoreja
Sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za leto 2022.Sofinancirali se bodo naslednji ukrepi:SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVOPomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjoPodukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih…
Rok: 28.02.22
Projekti do:37.500 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:04.01.22* Radiotelevizija Slovenija
Področja:Izobraževanje, Kultura, Podeželje
Ključne bes.:dokumenarni film, film
Šlo bo za odkup slovenskih izobraževalno-avdiovizualnih del, natančneje ene serije izobraževalno-dokumentarne oddaje na temo gorništvo in alpinizem za televizijsko predvajanje, ki vključuje tri dele po 25 minut in so izvorno producirani s strani neodvisnih producentov. Oddaje naj vsebinsko predstavljajo pomen in lepoto slovenskih gora, alpinističnih in gorniških podvigov v znanih in manj znanih slovenskih smereh prek…
Rok: 07.03.22
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:MSP, Občine, Podjetja, Velika
Objava:04.01.22* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:SP, infrastruktura, javni zavod, turizem, zadruge
Vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti. Poudarek je na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo pozicionirajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost. Cilji razpisa so: krepitev odpornosti nosilnega turističnega produkta ‘počitnice v gorah in outdoor’ z nadgradnjo in prestrukturiranjem…
Rok: 26.04.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:03.01.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, živinoreja
Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali:ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme,ureditev izpustov,ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene…