Grantly ima na razpolago trenutno 293 odprtih razpisov za "Podeželje".


Rok: 26.04.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:03.01.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:emisije, kmetijstvo
Šlo bo za naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, s ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva, sekvestracije ogljika ter povečanja organske mase v tleh. Podpora se nameni naložbam v: izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka (ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje…
Rok: 01.06.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Ostale, Podjetja, Velika
Objava:03.01.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo
Cilja podukrepa sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov. Namen podpore in vrste naložb:Podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov:ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja.Naslednje naložbe so možne, če se ne štejejo kot naložbe v krožno gospodarstvo. Kot…
Rok: 12.04.22
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.12.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Družba, Podeželje
Ključne bes.:Horizon, inovacije, modro gospodarstvo, podpora, raziskave
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo dejavnosti, ki omogočajo izvajanje misije na področjih digitalni sistem znanja, mobilizacija, vključevanje javnosti in dinamičen naložbeni ekosistem. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-01 IA: Underlying models for the European Digital Twin OceanHORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-02 RIA: The relation of young generations with…
1
Rok: 12.04.22
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.12.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, podpora
V sklopu programa Obzorje Evropa sta vam na voljo spodnji razpisani področji za zbiranje predlogov, ki pokrivata misijo Obnovitev oceanov, morij in voda do leta 2030.Predloge lahko prijavite na naslednji temi: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-03-01 IA: Mediterranean sea basin lighthouse – actions to prevent, minimise and remediate litter and plastic pollutionHORIZON-MISS-2021-OCEAN-03-02 CSA: Mediterranean sea basin lighthouse – coordination activitiesZa…
Rok: 12.04.22
Projekti do:8.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.12.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, biotska raznovrstnost, ekosistem, inovacije, podpora
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo program misij, v podporo  izvajanju zelenega dogovora in strategije za biotsko raznovrstnost.Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-01 IA: European Blue ParksHORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-02 IA: Danube river basin lighthouse – restoration of fresh and transitional water ecosystemsHORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-03 IA: Atlantic and Arctic…
Rok: 24.03.22
Projekti do:12.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.12.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, okolje, podpora, raziskave
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo program misij, v podporo izvajanju poslanstva na področju zdravja tal in hrane. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-01 CSA: From knowledge gaps to roadmaps on soil mission objectivesHORIZON-MISS-2021-SOIL-02-02 RIA: Validating and further developing indicators for soil health and functionsHORIZON-MISS-2021-SOIL-02-03…
Rok: 13.04.22    Udeležba: 10%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:20.12.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo
Predmet podpore so naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja medveda in volka. Naložbe:nakup in postavitev lesene, žičnate oziroma elektroograje in pripadajoče opreme (pašni aparat),nakup in postavitev farmskega pletiva z ojačitvijo ter pripadajoče opreme (pašni aparat),postavitev krmišča in zavetišča…
Rok: 14.01.22 Več rokov   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:15.12.21* Mestna občina Koper
Področja:Družba, Kultura, Podeželje
Ključne bes.:občinski, prireditve, promocija, turizem
Sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v MOK za leto 2022, ki prispevajo k promociji MOK v lokalnem in mednarodnem okolju ter pomenijo obogatitev turistične ponudbe občine. Cilji so:podpiranje izvajanja kakovostnih prireditev in promocijskih aktivnosti, ki prispevajo k promociji MOK v lokalnem in mednarodnem okolju ter pomenijo obogatitev turistične ponudbe občine,povečanje raznolikosti dogodkov,večanje števila prihodov in nastanitev…
Rok: 14.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.12.21* Mestna občina Koper
Področja:Podeželje
Ključne bes.:društva, občinski, okolje, okoljevarstvo, ozaveščanje, promocija
Sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2022. Sofinancirali se bodo: promocijski projekti (zloženke, filmčki, brošure, letaki, itd.),demonstracijki projekti (pohodi, delavnice, predstavitve, predavanja, prireditve),projekti sodelovanja in povezovanja društev,inovativni in javnosti zanimivi projekti (novi pristopi k varovanju okolja, itd.),promovirani in širši javnosti predstavljivi projekti, preko…
Rok: 14.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.12.21* Mestna občina Koper
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski, turistična društva, turizem
Sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper v letu 2022. Cilji razpisa so: spodbujanje razvoja turizma na območju MOK,povečanje raznolikosti aktivnosti in dostopnosti turističnih vsebin,spodbujanje sodelovanja in mreženja med izvajalci turističnih dejavnosti,večanje turistične prepoznavnosti MOK,večanje prihodov in prenočitev turistov v MOK.
Rok: 17.01.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:14.12.21* Ministrstvo za okolje in prostor
Področja:Podeželje
Ključne bes.:koncesija
Koncedent – Republika Slovenija vabi prijavitelje, da v skladu z zahtevami iz tega povabila in navodili predložijo prijave za podelitev koncesije za odvzem naplavin na delih reke Save, Save Dolinke, Soče, Tolminke in Bače.  Koncedent podeljuje koncesije za odvzem naplavin na delih zgoraj omenjenih rek, katerih lokacije so natančno opredeljena v razpisni dokumentaciji na uradni spletni strani…
Rok: 16.02.22
Projekti do:1.200.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:09.12.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:partnerstva, turizem
Razpis bo del splošne COVID-19 strategije za oživitev trajnostnega turističnega ekosistema in je v skladu s prednostnimi nalogami strategije za MSP in industrijske strategije.Namen tega ukrepa je usmerjati okrevanje turističnega ekosistema z zagotavljanjem podpore za digitalno in zeleno preobrazbo turističnega sektorja, zlasti MSP, ter spodbujanjem inovacij, odpornosti, trajnosti in kakovosti vzdolž celotne turistične vrednostne verige.Pričakovani…
Rok: 04.01.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:07.12.21* Ministrstvo za okolje in prostor
Področja:Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, okolje
Sofinanciranje se bo odvijalo za projekte v letu 2022. Cilj je okrepitev zavedanja o pomenu trajnostnega prostora in uveljavljanje načel trajnostnega prostorskega razvoja v praksi, krepitev prepoznavnosti področja urejanja prostora in graditve, kakovostne arhitekture, urbanizma, krajine, izobraževanje o prostorski identiteti; ozaveščanje o prostoru in urejanju prostora, izobraževanje za aktivno državljanstvo na področju prostora/urejanja prostora.Vsebinska področja so…
3
Rok: 02.01.22
Projekti do:0 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:07.12.21* Mestna občina Novo mesto
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura, Mladi, Podeželje, Zdravje
Ključne bes.:občinski
Mestna občina Novo mesto v letu 2022 objavlja javni razpis za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024. V letu 2022 se bodo upoštevale dve obliki delovanja organizacij oz. posameznikov in sicer bodo v skladu s pogoji upoštevane:vloge za triletne programe dela organizacij oz. posameznikov s posebnimi statusi za vsa izbrana področja…
Rok: 30.09.23 Do porabe sredstev
Projekti do:2.200.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Občine
Objava:06.12.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:ribištvo
Cilj je povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev. Predmet podpore je izvajanje: operacij, katerih predmet so naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje…
Rok: 22.04.22
Projekti do:750.000 €   Udeležba: 25%
Upravičeni:Državne, MSP, Neprofitne, Občine, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:19.11.21 Interreg Alpine Space
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Interreg, biotska raznovrstnost, infrastruktura, krožno gospodarstvo, partnerstva, podnebne spremembe
Prvi razpis za zbiranje predlogov je namenjen sofinanciranju projektov manjšega obsega v okviru vseh specifičnih ciljev in tematskih prednostnih nalog 1, 2 in 3. Omejitev glede teme, ki je predmet sodelovanja ni, če je v skladu s spodaj opisanimi izzivi in potrebami alpskih regij.Specifični cilji programa Podnebno odporna in zelena Alpska regija: prilagajanje podnebnim spremembam, preprečevanje…
1
Rok: 28.02.22
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 25%
Upravičeni:Državne, MSP, Neprofitne, Občine, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:19.11.21 Interreg Alpine Space
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Interreg, biotska raznovrstnost, energija, infrastruktura, krožno gospodarstvo, partnerstva, podnebne spremembe
Prvi razpis za zbiranje predlogov je namenjen sofinanciranju klasičnih projektov v okviru vseh specifičnih ciljev in tematskih prednostnih nalog 1, 2 in 3. Omejitev glede teme, ki je predmet sodelovanja ni, če je v skladu s spodaj opisanimi izzivi in potrebami alpskih regij.Specifični cilji programa Podnebno odporna in zelena Alpska regija: prilagajanje podnebnim spremembam, preprečevanje tveganj…
1
Razpis za zbiranje predlogov v okviru evropskega finančnega mehanizma za gospodarstvo. Gre za program upravljanje voda, ki bo spodbujal povečanje…