Grantly - Denarne spodbude za projekte s področja knjige in slovenskega jezika

Denarne spodbude za projekte s področja knjige in slovenskega jezika

Predstavljamo vam aktualne razpise za kulturni sektor, ki pokrivajo predvsem literarno ustvarjanje. Sredstva bo dodeljevalo Ministrstvo za kulturo in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Sofinancirali se bodo projekti uveljavljanja in razvoja slovenskega jezika, izdaje izbranih in zbranih del slovenske književnosti ter humanistike in prevodi del slovenskih avtorjev v tuje jezike.

1. Sofinanciranje izdelave vzorčnih prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih

Izdajatelj: Javna agencija za knjigo

Cilj razpisa je podelitev vsaj 33 subvencij za izdajo vzorčnih prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih, kot so nemščina, angleščina in francoščina. Subvencija bo dodeljena projektom prevajanja in izdajanja kakovostnih slovenskih knjižnih del v tujih jezikih, s področja leposlovja za odrasle, otroke in mladino ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved za izdelavo v knjižni obliki ali uprizoritev v gledališču.

Na razpis se lahko prijavite MSP, ki ste organizirani kot gospodarska družba, samostojni podjetnik, socialno podjetje, samozaposleni v kulturi, zadruge, društva, zasebni zavodi in ustanove. Da bi bili upravičeni do prijave, morate biti nosilci avtorskih pravic prijavljenih del ali zastopniki nosilcev avtorskih pravic ter za financiranje ne prijavljate več kot treh vzorčnih prevodov istega avtorja.

Za izdelavo enega vzorčnega prevoda vam bo dodeljena subvencija v fiksnem znesku 2.726,45 evra, ki hkrati predstavlja tudi maksimalni delež podpore, ki znaša 70 odstotkov upravičenih stroškov, kot so stroški prevoda, stroški dela (avtorji besedila, avtorji spremnih besedil, prevajalci, lektorji, založnik itd.) in stroški uredniškega dela.

Rok za prijavo: 14. februar 2022

Povezava do razpisa.

Grantly - Denarne spodbude za projekte s področja knjige in slovenskega jezika
2. Izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področju knjige

Izdajatelj: Javna agencija za knjigo

Za sofinanciranje bodo izbrani projekti in izvajalci za obdobje 2022-2024, ki so pravne osebe in delujejo na spodnjih štirih področjih, in sicer:

  • Izdaja knjig, kjer bo šlo za izdajanje izvirnih in prevodnih leposlovnih in humanističnih del, spodbujanje izvirne literarne ustvarjalnosti in prevajanje, spodbujanje založniških standardov in zagotavljanje raznolikosti ter večje dostopnosti kakovostne knjižne produkcije. Sofinancirali se bodo projekti do 65 tisoč evrov.
  • Bralna kultura, katere projekti bodo zajemali spodbujanje branja in razvoj vseživljenjskih bralnih navad, promocijo bralne kulture ter razvoj odnosa uporabnikov do branja in posedovanja knjig, podeljevanje literarnih in drugih nagrad s področja knjige ter izvajanje strokovnih srečanj in usposabljanj. Projektom je lahko dodeljenih 15 tisoč evrov letno.
  • Literarne prireditve, ki morajo odražati kakovost, promocijo in razvoj občinstva. Prijavljen projekt se mora navezovati na projekta Slovenija častna gostja mednarodnega knjižnega sejma Frankfurt 2023 in v Bologni 2024. Zaprošeni znesek za sofinanciranje ne sme presegati 15 tisoč evrov letno.
  • Mednarodno sodelovanje, ki bo osredotočeno na izvedbo priprav na kulturni projekt Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma Frankfurt 2023 in Slovenija častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Bologni 2024, ter izvajanje drugih aktivnosti v tujini, ki bodo prispevale k uveljavljanju in populariziranju slovenskega leposlovja in humanistike v tujini. V sklopu mednarodnega sodelovanja se bo dodelilo največ 10 tisoč evrov letno.

Rok za prijavo: 21. februar 2022

Povezava do razpisa.

3. Sofinanciranje večletnih zahtevnih književnih projektov

Izdajatelj: Javna agencija za knjigo

Sofinancirale se bodo izdaje knjižnih projektov za obdobje 2022-2024, in sicer izbrana in zbrana dela slovenske književnosti in humanistike ter prevodi temeljnih del in modernih klasikov svetovne književnosti in humanistike. Predvideno je sofinanciranje desetih projektov, ki bodo pripomogli k razvoju kompetenc založnikov za pripravo in izvedbo zahtevnih knjižnih projektov.

Projekte lahko prijavite pravne osebe, ki ste registrirane za opravljanje založniške dejavnosti, pod pogojem, da ste v obdobju od 1. 1. 2019 do 21. 2. 2022 izdale najmanj deset knjižnih del v slovenskem jeziku.

Okvirna vrednost sredstev znaša 100 tisoč evrov na posamezno leto, sofinanciralo pa se bo do 70 odstotkov upravičenih stroškov projekta, kamor se prištevajo stroški avtorskega dela, tiskarska priprava in tisk ter splošni stroški in stroški dela založnika, vključno s stroški uredniškega dela in promocije.

Do sredstev niste upravičeni, če vaš projekt vključuje učbenike in druga izobraževalna gradiva, priročnike, kataloge, umetniške monografije, enciklopedije, slovarje in ponatise knjižnih del.

Rok za prijavo: 21. februar 2022

Povezava do razpisa.

Grantly - Denarne spodbude za projekte s področja knjige in slovenskega jezika
4. Sofinanciranje projektov uveljavljanja in razvoja slovenskega jezika

Izdajatelj: Ministrstvo za kulturo

Projekti, ki bodo na razpisu lahko pridobili sredstva, morajo učinkovito promovirati rabo knjižne slovenščine in slovenskih narečij, spodbujati morajo bralno pismenost in razvijati jezikovne spretnosti, zlasti mlajše populacije, spodbujajo razvoj jezikovnih portalov in uporabo jezikovnih tehnologij ter obstoječih spletnih jezikovnih aplikacij.

Prijavo lahko oddate nevladne organizacije ter javni zavodi na področju kulture, posamezno ali v sklopu konzorcija. Pridobite lahko do 20.000 evrov sredstev na posamezen projekt, ki ga bo Ministrstvo sofinanciralo do 100 odstotkov upravičenih stroškov.

Med upravičene stroške spadajo stroški dela, kot so plače, avtorski honorarji, študentsko delo, potni stroški, stroški materiala in storitev, promocije ter ostali stroški, vezani na izvedbo vašega projekta.

Rok za prijavo: 21. februar 2022

Povezava do razpisa.

5. Sofinanciranje izdaje katalogov slovenskih založb in avtorjev v tujih jezikih

Izdajatelj: Javna agencija za knjigo

Sofinancirale se bodo izdaje katalogov s področja leposlovja ter esejističnih in kritiških del založb in avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v nemščino in angleščino, pod pogojem, da bodo ti izdani najkasneje do 25. aprila 2022, in da bo katalog obsegal predstavitev najmanj petih avtorjev in njihovih del. V primeru, da je prijavitelj avtor sam, je pogoj, da v katalog vključi predstavitev vsaj treh svojih del. 

JAK bo podelil predvidoma 27 subvencij v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 10 subvencij v regiji Zahodna Slovenija. Spodbude bodo lahko pridobili mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so nosilci avtorskih pravic prijavljenih del ali zastopniki nosilcev. Zaželene so zlasti prijave samozaposlenih oseb in družinskih podjetij. 

Subvencija bo upravičencem dodeljena v enkratnem znesku v višini 2.112,05 evra, kar predstavlja maksimalni delež podpore oziroma 70-odstotno vrednost upravičenih stroškov. Med upravičene stroške se prištevajo stroški storitev zunanjih izvajalcev, in sicer stroški dela avtorjev besedil, avtorjev spremnih besedil, prevajalcev, lektorjev, korektorjev, plačilo strokovnega pregleda, stroški dela založnika, stroški uredniškega dela, stroški plač in stroški oblikovanja, priprave na tisk in tiska.

Rok za prijavo: 28. Februar 2022

Povezava do razpisa.

Sorodni odprti razpisi

Podjetja določenih panog gospodarstva so bila zaradi epidemije Covid-19 (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov. Ob ponovnem zagonu dejavnosti so bila ta podjetja likvidnostno izčrpana, soočala so se z velikim odlivom kadrov v druge panoge, hkrati pa so morala poslovati...

Rok: 22.04.22

Enkratna pomoč najbolj prizadetim panogam vezanih na Covid-19
Predmet projektnega javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci (nevladne kulturne organizacije, javni zavodi na področju kulture, samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju vizualnih umetnosti) v letu 2022.Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnim projektom na področju intermedijskih umetnosti, ki so v javnem interesu...

Rok: 25.04.22

Sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti
Predmet razpisa je sofinanciranje kinematografske distribucije kakovostnih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov in projektov za razvoj filmskega občinstva v letu 2022.Kinematografska distribucija in avdiovizualna storitev na zahtevo   • sofinanciranje distribucije kakovostnih, umetniških, nagrajenih slovenskih, evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov, in...

Rok: 25.04.22

Sofinanciranje distribucije kakovostnih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov
Cilj javnega razpisa je ohranjanje in varovanje nesnovne dediščine in razvijanje njenega potenciala. Predmet javnega razpisa so projekti, kivarujejo in oživljajo kulturno dediščino, ki je vpisana v register nesnovne dediščine;zagotavljajo višjo raven ozaveščenosti o pomenu nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije;zagotavljajo višjo raven usposobljenosti za kontinuirano izvajanje kulturnih projektov na področju varstva in oživljanja nesnovne dediščine;zagotavljajo...

Rok: 03.05.22

Sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine

Sorodne objave

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *