Grantly - 50 milijonov evrov za naložbe v obnovo in gradnjo turistične infrastrukture
| | |

50 milijonov evrov za naložbe v obnovo in gradnjo turistične infrastrukture

Na ministrstvu za gospodarski razvoj so objavili težko pričakovano finančno injekcijo za turistični sektor. Sofinancirale se bodo naložbe v obnovo in gradnjo turistične infrastrukture. Šlo bo za nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč ter izgradnjo in obnovo turističnih nastanitvenih obratov.

Glede na trenutno situacijo, ki spremlja slovenska smučišča, je razpis za naložbe v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma, izjemna priložnost za vse tiste organizacije, ki potrebujete denar za naložbe v žičniško in drugo infrastrukturo za zunanje aktivnosti ter obnovo, izgradnjo in/ali širitev nastanitvenih kapacitet hotelov, motelov, penzionov, gostišč in  kampov.

Sofinanciranje se bo izvedlo za energetsko in okoljsko učinkovite in zeleno naravnane projekte, nadgrajene z uporabo sodobnih digitalnih orodij in rešitev.

Financirala se bosta dva sklopa naložb

Razpis je razdeljen na dva sklopa, ki bosta spodbujala vlaganje v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma in krepila njegovo odpornost. Poudarek bo na razvoju celostnih storitev, ki bodo vodile k vrhunskim turističnim doživetjem ter Slovenijo na globalnih trgih pozicionirali kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo.

  • Sklop A: razvoj in prestrukturiranje gorskih centrov

Šlo bo predvsem za naložbe v slovenska smučišča in njihov razvoj v celoletna gorska središča za aktivni oddih. Vlagalo se bo v žičniško in drugo infrastrukturo za zunanje aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono. Za sklop A je predvidenih 30 milijonov evrov sredstev. Sofinanciranje bo izvedeno z namenom dviga dodane vrednosti in povečanje prihodkov turističnih destinacij in podjetij. Načrtovana vrednost investicije, v katero se ne prišteva davek na dodano vrednost, mora znašati najmanj 2 milijona evrov.

Sofinancirali se bodo stroški za naložbe, ki bodo med drugim vključevali tudi izgradnjo ali nadgradnjo večnamenske rekreacijske infrastrukture. Upravičeni stroški tega sklopa so torej, stroški gradnje večnamenske infrastrukture, kot so žičniške, spremljajoče žičniške infrastrukture in druge, ki bo vodila v prestrukturiranje ponudbe gorskih centov v celoletna gorska središča. V dotične naložbe bodo vključeni tudi stroški pripravljalnih del, z izjemo nakupa zemljišča, stroški gradbenih in inštalacijskih del, postavitve, dobave in montaže. Pod naložbe v drugo infrastrukturo spadajo naložbe, ki niso neposredno vezane na zimsko sezono, in sicer infrastruktura za zunanje aktivnosti, kot je spust po jeklenici (zip line), adrenalinski park, proge za spust (downhill), gorsko kolesarjenje, ureditev tematskih pohodniških poti in drugih športov.

Sofinanciralo se bo tudi investicije v opremo, kot so žičniške naprave, ki vključujejo sedežnice in gondole, v spremljajočo žičniško infrastrukturo, kot so servisni prostori, sanitarije, osvetlitev ter info točke. Poleg tega se bodo krili tudi stroški neopredmetenih osnovnih sredstev.

Bodite pozorni, kupljena osnovna sredstva morajo biti nova. Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.

  • Sklop B: naložbe v namestitvene obrate višje kakovosti

V okviru tega sklopa se bodo sofinancirale naložbe za gradnjo ali obnovo namestitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer bo šlo za hotele, motele, penzione in gostišča, ki bodo po zaključku investicije in del imele vsaj 15 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije najmanj 3 zvezdice. Poleg tega v poštev pridejo tudi kampi in glampingi kategorije vsaj 4 zvezdic.

Za sklop B je predvidenih dobrih 18,8 milijona evrov sredstev, načrtovana investicija prijavitelja pa mora biti najmanj 500 tisoč evrov brez DDV.

Sofinancirala se bo gradnja in/ali obnova, pri tem lahko obnova namestitvenih obratov vključuje tudi dozidavo oziroma širitev, če je pred tem pridobljena kategorija obstoječih in dodatnih kapacitet vsaj 3 zvezdice in bo po širitvi investicija obsegala najmanj pet novih nastanitvenih enot. Upravičeni stroški so torej stroški gradnje in pripadajoče infrastrukture, kamor spadajo stroški pripravljalnih del, gradbenih, inštalacijskih in fino-zaključnih ter stroški dobave in montaže. Krilo se bo tudi stroške naložb v stroje in opremo v objektu ter neposredni okolici in stroške neopredmetenih sredstev.

Vloge lahko upravičeni prijavitelji oddate za sklop A in/ali sklop B. V kolikor želite kandidirati na obeh sklopih, morate oddati ločeni vlogi.

Sorodni odprti razpisi

Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti) za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.Cilj javnega razpisa je...

Rok: 18.07.22

Sofinanciranje pilotno – demonstracijskih projektov
Slovenska turistična organizacija je objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, s katerim se želi spodbuditi promocijo zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne preobrazbe vodilnih destinacij. Predmet javnega razpisa...

Rok: 11.05.22

Sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij
Namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder, itd. Glede na...

Rok: 13.05.22

Sofinanciranje aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti
Podjetja določenih panog gospodarstva so bila zaradi epidemije Covid-19 (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov. Ob ponovnem zagonu dejavnosti so bila ta podjetja likvidnostno izčrpana, soočala so se z velikim odlivom kadrov v druge panoge, hkrati pa so morala poslovati...

Rok: 22.04.22

Enkratna pomoč najbolj prizadetim panogam vezanih na Covid-19

Koliko denarja lahko pridobite

Financiranje bo vključevalo predfinanciranje upravičenih stroškov v višini 30 odstotkov vrednosti pomoči, ki bo dodeljena posameznemu projektu. Intenzivnost državne pomoči bo v sklopu A omejena na največ 80% upravičenih stroškov, zgornja omejitev pri dodelitvi sredstev pa znaša 8 milijonov evrov.

Za sklop B bo intenzivnost pomoči za naložbe MSP znašala do 20 odstotkov v primeru mikro in malih podjetij ter do 10 odstotkov v primeru srednje velikih podjetij. Najvišja možna vsota sredstev, ki je lahko dodeljena v okviru tega sklopa znaša 2 milijona evrov.

Komu je sofinanciranje namenjeno

Na razpis se lahko prijavite podjetja vseh velikosti, s sedežem, poslovno enoto oziroma podružnico na območju Republike Slovenije. Projekti naložb se bodo izvajali po celotni Sloveniji. Prijavitelji pa morate izpolnjevati določene pogoje, ki so navedeni spodaj, da bi bili do sredstev oziroma prijave na razpis upravičeni.

  • Za financiranje v sklopu A se lahko prijavite tudi lokalne skupnosti, torej občine in drugi javni subjekti, kot recimo javni zavodi, ki ste upravljalci večjih slovenskih smučišč. Pod večja smučišča, na podlagi določb Zakona o varnosti na smučiščih spadajo Krvavec, Rogla, Cerkno, Mariborsko Pohorje, Kranjska Gora, Kanin, Stari Vrh, Soriška planina, Straža – Bled, Velika planina in Kope, Gače – Rog Črmošnjice, Ribniška koča, Macesnovec – Rateče, Družinski center Pokljuka, Viševnik – Pokljuka, Marela in Španov vrh.
  • Na sklop B se ne morete prijaviti velika podjetja in podjetja v javni lasti z neposrednim deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupno znaša več kot 25 odstotkov, ali posrednim deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupno znaša več kot 50 odstotkov. Poleg tega so v sklopu B do sofinanciranja upravičena le podjetja, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti s področja gostinstva in turizma, SKD I55 – Gostinske nastanitvene dejavnosti in SKD I56 – Dejavnosti strežbe jedi in pijač.
Dodatni pogoji
  • Za opravljanje gospodarske dejavnosti morate biti registrirani najkasneje na dan 31.12.2020.
  • Nepremičnina, ki je predmet naložbe mora biti v vaši lasti, v upravljanju ali v koncesiji s strani pristojnega organa, v dolgoročnem najemu s soglasjem lastnika ali koncesionarja za izvedbo gradbenih del ali pridobljeno stavbno pravico.
  • Prijavitelji se s podpisom pogodbe o sofinanciranju zavežete tudi k ohranitvi obstoječih delovnih mest.
  • Bodite pozorni, projekt se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis. Začetek izvajanja pomeni začetek gradbenih del v okviru naložbe ali prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere naložbe ni mogoče preklicati. Nakup zemljišča in pripravljalna dela se ne štejejo za začetek izvajanja naložbe.
  • Naložbeni projekt se mora zaključiti najkasneje do 10.11.2023, kar pomeni da so dela končana.
  • Za projekt v katerega se investira morajo biti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja, kot je recimo gradbeno in obratovalno dovoljenje, prvo mora biti pridobljeno v roku šestih mesecev po prejemu sklepa o sofinanciranju in predloženo najpozneje do prvega zahtevka za izplačilo. V primeru, da temu ne bo tako, ministrstvo ne bo pričelo izplačevati nepovratnih sredstev in bo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju. Obratovalno dovoljenje mora biti pridobljeno ob zaključku projekta oziroma najkasneje v treh mesecih  po zaključku. V nasprotnem primeru sledi odstop od pogodbe s strani ministrstva ter se zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev.

Povezava do razpisa: Kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma

V drugi polovici 2022 dodatne spodbude za turizem

MGRT za turistične panoge v tem letu načrtuje še vsaj 69 milijonov evrov spodbud, ki bodo sledile cilju odpravljanja pomanjkljivosti, kot so primanjkljaj turistične infrastrukture. V Sloveniji namreč primanjkuje predvsem ponudbe hotelov in podobnih nastanitvenih obratov na pomembnih turističnih destinacija.

V zadnjih 25 letih turizem ni bil med razvojnimi prednostnimi nalogami države. Rezultat tega je skromna naložbena politika v turizmu, premalo valorizirana naravna in kulturna dediščina ter zaostajanje za konkurenco.” NOO

Sofinancirale se bodo dodatne naložbe za dvig kakovosti infrastrukture in storitev nastanitvenih obratov, kot so hoteli, moteli, gostišča, penzioni, kampi in glampingi, vendar s to razliko, da se bodo za subvencije lahko prijavile tudi turistične kmetije. Sredstva bodo namenjena predvsem obnovi in širitvi nastanitev višje kakovosti, najmanj tri zvezdice. Naložbeni projekti pa bodo morali zrcaliti energetsko in okoljsko učinkovitost z v zeleno usmerjenimi rešitvami ter vključevati izvedbo usposabljanja na področju kakovosti storitev in digitalnih kompetenc za osebje in vodstveni kader.

Takšni in podobni razpisi, ki jih razpisuje ministrstvo so izjemna priložnost za podjetja, ki želijo pridobiti finančna sredstva za razvoj projektov in idej, ki so trajnostno naravnani in usmerjeni v bolj zeleno in bolj digitalizirano ponudbo storitev ter poslovanje.

Sorodne objave

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.