Grantly - Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Slovenski podjetniški sklad znova dodeljuje nepovratna sredstva za namen digitalizacije MSP. Dodeljena vam je lahko spodbuda do 100.000 EUR. Za javni razpis sklada je veliko zanimanja, lani na primer so sredstva pošla že pred iztekom skrajnega roka za prijavo. Zato vsem zainteresiranim podjetjem svetujemo, da s prijavo ne odlašate in se v kolikor je to vaš namen, na razpis prijavite čim hitreje.

V nadaljevanju bomo obravnavali glavne točke javnega razpisa digitalne transformacije MSP, ki bodo pokrivale področja kot so, upravičenci do subvencij, projekti sofinanciranja, pogoji za prijavo, upravičeni stroški, delež sofinanciranja in višina dodelitve sredstev.

Namen razpisa je spodbujati rast in razvoj podjetij ter hkrati odpravljati posledice, ki jih je povzročila pandemija Covid-19. Skupna višina sredstev, ki jih bo v digitalizacijo posla namenil Slovenski podjetniški sklad znaša 30 milijonov evrov. Sklad predvideva sofinanciranje najmanj 300 podjetij, ki bodo izpolnjevala pogoje in merila za sodelovanje.

Cilji razpisa so izvedba digitalne transformacije v podjetjih, ki se bo udejanjala z digitalizacijo poslovanja in prilagajanjem digitalnim trgom, prizadevanje za izboljšanje kompetenc zaposlenih in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov.

Upravičeni prijavitelji

Do subvencije so upravičeni mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge.

Sofinanciranje bo delne krilo upravičene stroške za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Področje digitalne transformacije zajema izboljšave na področju izkušnje kupca, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, razvoj digitalnih kadrov in delovnih mest, kulture, vpeljavo kibernetske varnosti itd.

Sredstva razpisa prihajajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in kohezijskega mehanizma ReactEU. Razpis se vodi pod oznako P4D-ReactEU. Na dotičnem razpisu pa sredstev ne morejo pridobiti vlagatelji, ki so ta že prejeli na razpisih z oznako P4D 2019-2023 ali P4D-C19.

Ob prijavi na razpis mora imeti vsako prijavljeno podjetje izdelan akcijski načrt, ki se nanaša na izvedbo digitalne transformacije.

Akcijski načrt izvedbe

Akcijski načrt za izvedbo digitalizacije mora zajemati vsaj eno od naslednjih področij:

 • izkušnja kupca
 • podatkovna strategija
 • procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja
 • digitalni poslovni modeli, produkti in storitve
 • razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest
 • kibernetska varnost
 • industrija 4.0

Akcijski načrt lahko podjetje pripravi samostojno ali v sodelovanju z zunanjim strokovnjakom. Zunanji izvajalec mora biti izbran iz kataloga, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča.

Iz vloge, ki jo oddate na razpis mora biti razvidno, da boste digitalno transformacijo izvedli v skladu z akcijskim načrtom in jo zaključili najkasneje do 30. septembra 2022.

Upravičeni stroški sofinanciranja

Minimalna višina upravičenih stroškov projekta je 50.000 evrov.

Pod upravičene stroške spadajo:

 • stroški nakupa strojne opreme
 • stroški nakupa nove programske opreme
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (usposabljanje in svetovanje, programiranje, najem računalniške strojne in programske opreme, kibernetska varnost)
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ dva zaposlena 
 • posredni stroški ( električna energija, stroški porabe kuriv, stroški ogrevanja, vode, telefona, faksa in komunalnih storitev, itd.)

Razpis se zaključi 1. septembra 2021 oziroma s porabo sredstev. Do razpisa in uradne razpisne dokumentacije lahko dostopate na naslednji povezavi: Spodbude za digitalno transformacijo MSP.

Za kakršnakoli vprašanja smo vam vedno na voljo na naših družbenih omrežjih ali pa v polju za komentiranje spodaj.

Če vas zanima več o razpisih za subvencije sledite našim družbenim omrežjem ali pa se naročite na našo brezplačno storitev mailinga, ki vam za vas relevantne razpise dostavi preprosto v vaš elektronski predal.

Sorodne objave

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *