Grantly - Aktualni občinski razpisi: spodbude za gospodarstvo in sofinanciranje NVO
| | |

Aktualni občinski razpisi: spodbude za gospodarstvo in sofinanciranje NVO

Predstavljamo vam zanimive razpise za nepovratna sredstva in ostale oblike spodbud, ki jih ne gre spregledati.

Sredstva bodo dodeljena za nevladne organizacije s področja socialnega varstva v Celju, kmetijska gospodarstva na območju Občine Sevnica, Kočevje bo dodeljevalo spodbude za razvoj podjetništva, subvencije za zaposlovanje novega kadra boste imeli možnost pridobiti podjetniki iz Rogaške Slatine, Regionalna razvojna agencija Posavje, pa bo dodeljevala ugodna posojila z jamstvi, ki jih boste lahko pridobili tisti, ki delujete in vlagate na območju Posavja.

1. Sofinanciranje NVO s področja socialnega varstva in zdravstvene dejavnosti

Izdajatelj: Občina Celje

Občina Celje bo sofinancirala projekte nepridobitnih organizacij s področja socialnega varstva in zdravstvene dejavnosti, v višini 100 odstotkov upravičenih stroškov. Sredstva se bodo namenila v pet projektnih sklopov, in sicer:

  • Sklop A: projekti s področja varovanja duševnega zdravja, projekti, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov, projekti medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč, projekti za preprečevanje nasilja v družini, projekti, ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja zdravja itd.
  • Sklop B: projekti varnih namestitev za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja
  • Sklop C: projekti za rehabilitacijo uporabnikov nedovoljenih drog
  • Sklop D: projekti društev upokojencev
  • Sklop E: projekti organiziranega spremljanja umirajočih bolnikov in njihovih svojcev na domu

Bodite pozorni, prijave v sklopu A – projekti s področja preprečevanja nasilja med mladimi, lahko oddate izključno organizacije v mladinskem sektorju, do prijave v sklopu E pa ste upravičene izključno tiste organizacije, ki imate najmanj 6 redno zaposlenih strokovnih delavcev.

Rok za prijavo: 28. januar 2022

Povezava do razpisa.

2. Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva

Izdajatelj: Občina Kočevje

Sredstva boste lahko pridobili samostojni podjetniki, mikro, mala in srednje velika podjetja, zadruge ter zasebni zavodi. Pomoč se bo dodeljevala za naložbe v ustanavljanje novih podjetij in razširjanje ter razvoj že obstoječih (materialne in nematerialne investicije). Sofinanciralo se bo tudi samozaposlovanje z namenom nastanka novih delovnih mest ter najemnine poslovnih prostorov. Stopnja financiranja materialnih in nematerialnih investicij lahko znaša do največ 50 odstotkov upravičenih stroškov, prejmete pa lahko največ pet tisoč evrov s tem, da mora minimalna investicija znašati najmanj dva tisoč evrov. Pri sofinanciranju samozaposlovanja in odpiranju novih delovnih mest bodo upravičeni stroški pokriti do 100 odstotkov, pri čemer lahko prejmete do 4 tisoč evrov za posamezno zaposlitev. Pri najemu poslovnih prostorov vam je lahko dodeljenih do 1.000 evrov spodbude, vendar ta ne sme presegati 50 % celotnega zneska.

Rok za prijavo: 28. februar 2022

Povezava do razpisa.

3. Spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja

Izdajatelj: Občina Sevnica

Dodeljevale se bodo spodbude za naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja, krili se bodo tudi operativni stroški cestnega tovornega prometa ter podpora pri delovanju društev s področja podeželja. Vloge za spodbude lahko oddate MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki imate v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine, stanovska in interesna združenja ter subjekti registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega prometa. Gospodarski subjekti lahko pridobite do 10 tisoč evrov denarne podpore s stopnjo financiranja do 50 odstotkov, nepridobitne organizacije pa ste lahko financirane do 100 odstotkov upravičenih stroškov.

Rok za prijavo: 14. februar 2022

Povezava do razpisa.

3. Subvencije za pospeševanje zaposlovanja

Izdajatelj: Občina Rogaška Slatina

Sredstva bodo namenjena kritju dela stroškov plače, in sicer za samozaposlitev osebe in zaposlitev osebe za nedoločen čas, pod pogojem, da so te bile pri zavodu za zaposlovanje prijavljena, kot brezposelne osebe vsaj dva meseca pred zaposlitvijo. Do sredstev ste upravičeni manjši gospodarski subjekti in samostojni podjetniki s sedežem v Občini ter fizične osebe, v primeru, da gre za samozaposlovanje. Višina subvencije, ki jo lahko pridobite, znaša 1.700 evrov za vsako novo zaposleno osebo, vendar se lahko istemu delodajalcu v tekočem letu dodeli največ dve subvenciji za novo zaposlene.

Rok za prijavo: Do porabe sredstev.

Povezava do razpisa.

5. Ugodni krediti z jamstvi

Izdajatelj: Regionalna razvojna agencija Posavje

V okviru garancijske sheme Posavje boste lahko pridobili kredit za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi sredstvi, financiranje investicij ter obratnih sredstev. Sredstva so namenjena tistim, ki delujete in vlagate na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica. Do kredita ste upravičeni MSP, NVO, fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo, zadruge, zbornice itd. Upravičeni stroški bodo lahko pokriti do sto odstotkov pogodbene vrednosti, najvišji znesek vseh izdanih in odprtih garancij na posameznega vlagatelja pa lahko znaša 60 tisoč evrov ali 100 tisoč v primeru, da gre za nakup strojev in opreme.

Rok za prijavo: 30. november 2022

Povezava do razpisa.

Sorodni odprti razpisi

ExpectedOutcome:Activities under this topic will help to progress towards the objectives of the Mission ‘A Soil Deal for Europe’, in particular to its operational objective of building the knowledge base for soil health and its support to ecosystems services and its specific objective 4 “Reduce soil pollution and enhance restoration”.Project results should contribute to all...

Rok: 20.09.23

Soil pollution processes – modelling and inclusion in advanced digital decision-support tools
Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti) za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.Cilj javnega razpisa je...

Rok: 18.07.22

Sofinanciranje pilotno – demonstracijskih projektov
Slovenska turistična organizacija je objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, s katerim se želi spodbuditi promocijo zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne preobrazbe vodilnih destinacij. Predmet javnega razpisa...

Rok: 11.05.22

Sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij
Namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder, itd. Glede na...

Rok: 13.05.22

Sofinanciranje aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti

Sorodne objave

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *