Grantly - Pred nami je novo programsko obdobje Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg

Pred nami je novo programsko obdobje Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg

Pred vrati je novo obdobje programa Interreg Europe 2021 – 2027. Gre za niz programov, ki spodbujajo sodelovanje med regijami v Evropski uniji in zunaj nje, financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF).

Cilji programa so skupno reševanje izzivov in iskanje rešitev na področju kot so zdravje, okolje, raziskave, izobraževanje, mobilnost, trajnostna energija, itd. Proračun za prihajajoče programsko obdobje bo znašal 8 milijard evrov in bo namenjen financiranju projektov sodelovanja. V novem obdobju bo večji procent sredstev namenjeni podnebnim in socialnim vprašanjem. Predvidena je tudi večja podpora projektom manjšega obsega in večja likvidnost programov.

Interreg podpira naslednje ukrepe, razdeljene na sklope:

A – Čezmejna sodelovanja: Spodbujanje celostnega in usklajenega regionalnega razvoja med sosednjimi kopenskimi in morskimi obmejnimi območji. V ta namen bo dodeljenih 72,2% vseh sredstev.

B – Transnacionalna sodelovanja: Za projekte bodo namenili 18,2% sredstev programa.

C Medregionalna sodelovanja: Namen je povečati učinkovitosti kohezijske politike. Za medregionalna sodelovanja bo na voljo 6,1% sredstev celotnega proračuna.

D Sodelovanja najbolj oddaljenih regij: Sodelovanje bo namenjeno lažjemu vključevanja zelo odaljenih regij, s ciljem skladnega razvoja s preostalo Evropo. Za sodelovanja se bo koristilo 3,5% celotnega proračuna.

Grantly - Pred nami je novo programsko obdobje Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg

Transnacionalni program Interreg Central Europe 2021 – 2027

Interreg Central Europe je program transnacionalnega sodelovanja, ki ga financira ERDF v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja kohezijske politike.

Po predvidenem načrtu bo oktobra ali novembra objavljen prvi razpis novega obdobja, v katerem sodeluje tudi Slovenija. Osnutek programa je dostopen na uradni spletni strani. Na voljo so vse ključne informacije, ki jih potrebujete za razvoj idej in iskanje potencialnih partnerjev. Namenjen bo javnim in zasebnim organizacijam, ki želijo sodelovati izven okvirjev svojih državnih meja.

Razpis bo obravnaval vse prednostne naloge in specifične cilje programa, s katerimi bo Evropa postala pametnejša, bolj zelena, bolj povezana in integrirana. Ukrepi transnacionalnega sodelovanja naj bi obravnavali razvoj in izvajanje strategij, akcijskih načrtov, orodij, usposabljanja, pilotnih ukrepov in rešitev. Vsi ukrepi bodo morali upoštevati načelo okoljske trajnosti, enakosti in nediskriminatornosti.

Prednostne naloge in cilji programa:

1. Sodelovanje za pametnejšo Srednjo Evropo: Financirali se bodo projekti, ki bodo krepili inovacijsko zmogljivost in spodbujali uvajanje naprednih idej. Okvirni proračun znaša 22 milijonov evrov. Prijavite lahko projekte usmerjene v bio in srebrno gospodarstvo, industrijo 4.0, zdravstvene in družbene inovacije, kulturo, umetnost, ter trajnosti turizem, prenos tehnologij in inovacij v MSP, itd. Poudarek bo tudi na razvijanju znanja in spretnosti za dotična področja.

2. Sodelovanje za bolj zeleno Srednjo Evropo: Osredotočenost bo na področje okoljskih izzivov. Projekti v sklopu te prednostne naloge bodo prispevali k večji energetski učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije. Cilji bodo podnebna nevtralnost, odpornost na podnebne spremembe in spodbujanje trajnostne mobilnosti v mestih. Proračun bo predvidoma znašal 36 milijonov evrov. Projekti bodo morali prispevati k ogljični nevtralnosti, zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, krepitvi odpornosti na ekstremne vremenske pojave, pametni mobilnosti, zmanjšanju emisij v prometu, biotski raznovrstnosti, zmanjšanju onesnaženosti okolja, obnovi ekosistemov in drugo.

3. Sodelovanje za bolj povezano Srednjo Evropo: V okviru te prednostne naloge se bodo financirali projekti, ki izboljšujejo prometne povezave podeželskih in obrobnih regij v srednji Evropi ter krepijo trajnostni, pametni in intermodalni promet. Okvirni proračun za nalogo znaša 7 milijonov evrov. Projekti se morajo navezovati na cilje kot so odpravljanje prometnih ovir in zastojev, multimodalni tovorni promet in logistične verige ter dostopnost podeželskih in oddaljenih področij.

4. Izboljšanje upravljanja za sodelovanje: Gre za financiranje projektov, ki izboljšujejo zmogljivost javnih organov na vseh teritorialnih ravneh, za oblikovanje in izvajanje celovitih strategij teritorialnega razvoj. Povdarek je na zmanjšanju upravnih ovir, učinkovitejšem čezmejnem sodelovanju, digitalnemu upravljanju, digitalni strategiji in strategiji celostnega teritorialnega razvoja. Proračun za to nalogo, bo predvidoma znašal 7 milijonov evrov.

Partnerski projekti

Za prijavo na razpise je zahtevano partnerstvo. Pri oblikovanju projektnega partnerstva morate izpolnjevati naslednje zahteve:

 • konzorcij mora biti sestavljen iz najmanj treh partnerjev
 • iz vsaj treh različnih držav
 • najmanj dva partnerja morata imeti sedež na programskem območju
 • vodilni partner projekta mora imeti sedež v ene izmed držav programskega območja
Upravičeni prijavitelji

V partnerskih projektih internacionalnega sodelovanja Srednje Evrope lahko sodelujejo naslednje organizacije:

 • nacionalni, regionalni in lokalni javni organi
 • pravne osebe, kot so zasebne organizacije in podjetja
 • mednarodne organizacije, ki delujejo v skladu z nacionalno zakonodajo katerekoli države članice ali v skladu z mednarodnim pravom
Sredstva razpisa

Celotna sredstva namenjena financiranju partnerskih projektov znašajo 72 milijonov evrov. Sofinanciralo se bo do 80% upravičenih stroškov projekta.

Grantly - Pred nami je novo programsko obdobje Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg

Interreg Območje Alp 2021 – 2027   

Program Interreg Območje Alp se izvaja v okviru transnacionalnega programa. V programsko območje je vključeno celotno slovensko ozemlje. Program prispeva k boljši kakovosti življenja v Alpah. Sofinancirali se bodo inovativni energetski projekti, razvoj nizkoogljičnih rešitev, ovrednotenje kulturne in naravne dediščine ter izboljšanje nadnacionalnega upravljanja.

Specifični cilji programa
 • Podnebno odprna in zelena Alpska regija: prilagajanje podnebnim spremembam, preprečevanje tveganj in nesreč, spodbujanje biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture.
 • Ogljično nevtralne Alpske regije in učinkovito ravnanje z viri: pospeševanje energetske učinkovitosti in prehod h krožnemu gospodarstvu.
 • Inovativna, digitalna in zelena družba: krepitev inovacijskih in raziskovalnih zmogljivosti, uporaba naprednih tehnologij, digitalna družba – podjetja, prebivalci, uprava.
 • Upravljanje sodelovanja: povečanje institucionalne zmogljivosti, za izvajanje mikroregionalne strategije EUSALP.

Stopnja financiranja projektov v sklopu programa Območje Alp bo 75%. Za prijave bodo prvi razpisi odprti predvidoma konec leta 2021. Osnutek programa si lahko ogledate na uradni spletni strani Interreg, ker pa program še ni uradno potrjen s strani Evropske komisije, ta naj bi ga potrdila jeseni, se lahko navedeni podatki v bodoče spremenijo.

Grantly - Pred nami je novo programsko obdobje Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg

Do uradne objave razpisov lahko z informacijami, ki so vam dostopne v osnutkih razpisnih dokumentacij, izoblikujete in dodelate svoje ideje in poiščete vam ustrezne partnerje za sodelovanje. O vsebini in programu je na voljo dovolj informacij za uresničitev teh dveh namer. Za iskanje pravih partnerjev, je vspostavljena tudi povsem nova platforma, ki je dostopna vsem, ki želte sestaviti konzorcij.

O vsebini programa si lahko ogledate tudi kratke video posnetke na YouTube ali pa si preberite FAQ kategorijo, pogostih vprašanj, ki jih zainteresirani prijavitelji najpogosteje zastavijo v zvezi s programom in financiranjem. Za vsa vprašanja so vam vedno na voljo tudi nacionalne kontaktne točke, ki so vspostavljene za vsako državo ter nudijo informacije in podporo v zvezi z razpisi in programom v nacionalnem jeziku prijavitelja.

Na temo  “Slovenija v transnacionalnih programih Interreg” bo 12. oktobra potekala nacionalna konferenca, ki jo organizira SVRK. Konferenca bo pokrivala tematske sklope kot so predstavitev projektnih dosežkov programskega obdobja 2014 – 2020 in napovedi za možnost sodelovanja v novem programskem obdobju. Več informacij v zvezi s konferenco, vam je na voljo na spletni strani eu-skladi.si.

Sorodne objave

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *