Grantly - Aktualni razpisi s področja podeželja: naložbe za kmetijski in gozdarski sektor

Aktualni razpisi s področja podeželja: naložbe za kmetijski in gozdarski sektor

Predstavljamo vam zanimive razpise za nepovratna sredstva in ostale oblike spodbud, ki jih ne gre spregledati.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v tem mesecu objavilo štiri razpise iz programa za razvoj podeželja 2014-2020, ki so ga podaljšali do konca leta 2022. Sredstva bodo namenjena naložbam v predindustrijsko obdelavo lesa, kmetijsko in gozdarsko infrastrukturo ter nakupu nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.

1. Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Sredstva se bodo dodeljevala za naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa, predindustrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega. V obdelavo in predelavo lesa spadajo žaganje, skobljanje in druga strojna obdelava, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, lesenih drogov, kolov, sekancev ter iveri, sušenje lesa, impregnacija, zaščita lesa, modifikacija in proizvodnja lesenih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.

Naložbe so lahko individualne ali kolektivne, upravičenci do sredstev pa ste gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki ter nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, pri čemer morate izpolnjevati pogoj za MSP in imeti registrirano dejavnost pod šifro A02.200, C16.100 ali C16.290. 

Višina vseh sredstev, ki so namenjena za dotične naložbe znaša 4 milijone evrov, pri čemer gre za enostavne naložbe do sto tisoč evrov in zahtevne naložbe nad sto tisoč evri. Upravičenci lahko v celotnem obdobju 2014-2020 pridobite do 500 tisoč evrov javne podpore s stopnjo financiranja do 40% upravičenih stroškov, kamor se prištevajo nakup novih strojev, opreme in splošni stroški.

Rok za prijavo: Vloge lahko vložite od 8. novembra do 17. januarja 2022 do 13:59 ure.

Povezava do razpisa

Grantly - Aktualni razpisi s področja podeželja: naložbe za kmetijski in gozdarski sektor

2. Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Sofinancirale se bodo naložbe za nakup nove mehanizacije in opreme. S sredstvi si ministrstvo prizadeva spodbuditi uvajanje učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa. Tako bi dosegli intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih in zmanjšanje števila delovnih nesreč. Poleg tega si prizadevajo ustvariti tudi nova delovna mesta. 

Za sredstva lahko vlogo oddate lastniki oziroma zakupniki gozda, pravne osebe in samostojni podjetniki, ki niste lastniki gozda, vendar imate registrirano dejavnost za sečnjo oziroma storitve za gozdarstvo, agrarne skupnosti ter skupine proizvajalcev gozdno lesnih proizvodov in skupine lastnikov gozdov. 

Višina sredstev namenjenih razpisu znaša 10 milijonov evrov od katerih bo 6 milijonov evrov namenjenih fizičnim osebam, skupnim lastnikom gozdov in agrarnim skupnostim, 4 milijoni pa pravnim osebam, espejem in skupnim proizvajalcem. Sofinanciralo se bo do največ 40 odstotkov vrednosti naložbe v nakup in dobavo nove mehanizacije, opreme, kot je gozdarski zgibnik, traktor za delo v gozdu, verižna motorna  žaga, škripec, klešče za les, gozdarski mulčerj, žičnice in sadilni stroji.

Rok za prijavo: Vloge lahko vložite od 2. novembra 2021 do 10. januarja 2022 do 13:59 ure.

Povezava do razpisa

3. Gradnja namakalnih sistemov

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo je objavilo 4. javni razpis za podukrep 4.3 podpora za naložbe v infrastrukturo povezano z razvojem, posodabljanjem in prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Sofinancirajo se naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. 

Vloge na razpis lahko oddate fizične in pravne osebe, ki ste s strani lastnikov kmetijskih zemljišč pooblaščeni za izvedbo gradnje ali dograditve namakalnih sistemov, vključno z ureditvijo vodnega vira. 

Višina razpisanih sredstev za operacijo gradnje znaša 3 milijone evrov. Ministrstvo vam bo krilo do sto odstotkov upravičenih stroškov, kot so stroški materiala in del, potrebnih za pripravo ter gradnjo, stroški nakupa kmetijskih zemljišč, stroški ureditve ekoremediacije in zaščitnih vetrnih pasov, opreme črpališča in transformacijskih postaj.

Rok za prijavo: Vloge lahko vložite od 25. oktobra do 10. decembra 2021 do 14. ure.

Povezava do razpisa

Grantly - Aktualni razpisi s področja podeželja: naložbe za kmetijski in gozdarski sektor

4. Posodobitve namakalnih sistemov

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Prav tako so razpisali 2. javni razpis za podukrep 4.3., ki sofinancira naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditve vodnega vira. 

Vloge na razpis lahko oddate fizične in pravne osebe, ki ste s strani lastnikov kmetijskih zemljišč pooblaščeni za izvedbo tehnoloških posodobitev namakalnih sistemov oziroma ureditev vodnega vira. 

Ministrstvo vam bo krilo do sto odstotkov stroškov za material in njegovo dobavo, montažo in izvedbena dela. Na razpolago bo 4 milijone evrov sredstev. Najnižja stopnja podpore pa znaša 5.000 evrov na vlogo.

Rok za prijavo: Vloge lahko vložite od 29. oktobra do 10. decembra 2021 do 14. ure.

Povezava do razpisa

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *