Grantly - Aktualni razpisi s področja podeželja

Aktualni razpisi s področja podeželja

Predstavljamo vam zanimive razpise za nepovratna sredstva in ostale oblike spodbud, ki jih ne gre spregledati. Subvencije lahko pridobite kmetijska gospodarstva, lastniki gozdov, društva ter dijaki in študentje.

1. Razvoj kmetijstva in podeželja

Izdajatelj: Občina Velike Lašče

Sredstva se bodo dodeljevala v naložbe na kmetijskih gospodarstvih. Za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji, gradnjo in obnovo gozdnih vlek ter štipendiranje bodočih nosilcev kmetij. Za sredstva lahko zaprosite kmetijska gospodarstva, lastniki gozdov in dijaki ter študentje. Sofinancirali se bodo upravičeni stroški, kot so gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnin, nakup mehanizacije in opreme, stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča, stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v predelavo in trženje, delo z bagrom ali rovokopačem, stroški storitev za dobrobit in zdravstveno varstvo živali, itd. Najvišja stopnja financiranja je 50% upravičenih stroškov, s tem da subvencija ne sme presegati 4.000 €, odvisno od ukrepa v sklopu katerega oddate vlogo. Štipendija za dijake in študente znaša do 500 € na tekoče leto.

Rok za prijavo: 30. november 2021

Povezava do razpisa.

2. Razvoj podeželja

Izdajatelj: Mestna občina Maribor

Dodeljevanje spodbud za ukrepe razvoja in ohranjanja podeželja v Občini Maribor. Sredstva se bodo dodeljevala po pravilih de minimis. Za sredstva lahko zaprosite pravne in fizične osebe ter vaši družinski člani, ki se ukvarjate s kmetijsko dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu. Ustrezati morate kriterijem mikro podjetja ter imeti sedež na območju občine, prav tako morate tam izvajati svojo dejavnost. Pomoč se bo dodeljevala v višini do največ 5.000 € pri čemer bo stopnja financiranja upravičenih stroškov znašala do 100%. Med upravičene stroške spadajo stroški gradnje ali obnove objekta in stroški nakupa nove opreme ter naprav.

Rok za prijavo: 17. september 2021

Povezava do razpisa.

3. Ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja

Izdajatelj: Mestna občina Kranj

Na razpis je do 10. septembra še vedno možno oddati vloge za tri ukrepa. Prvi v podporo šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih ter gozdarskih programih, drugi v podporo delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja ter tretji za komasacijo kmetijskih in gozdnih zemljišč. Vloge lahko oddate dijaki, ki ste člani kmetijskega gospodinjstva na kmetijskem gospodarstvu, pod pogojem, da je vaše stalno prebivališče na naslovu nosilca gospodarstva. Priložiti morate tudi potrdilo o vpisu. Na podlagi dokazil in odobritve bo višina štipendije na dijaka za šolsko leto 2021/2022 znašala 400 €. V okviru drugega ukrepa lahko vlogo za subvencijo in kritje upravičenih stroškov delovanja oddate neprofitna društva, ki ste registrirana ali delujete na območju občine. Upravičeni stroški so materialni stroški povezani z delovanjem društva. Znesek dodeljene pomoči se giblje od 100 do 1.000 € s 100% stopnjo financiranja. Vlogo za tretji ukrep lahko oddate kmetijska gospodarstva, v namen zaokrožitve kmetijskih in gozdnih zemljišč. Sredstva bodo krila stroške pravnih in upravnih postopkov ter stroške pregleda. Višina pomoči bo krila do 100% upravičenih stroškov. Posamezni vlogi se lahko dodeli od 100 do 500 € sredstev.

Rok za prijavo: 10. september 2021

Povezava do razpisa.

4. Pospeševanje razvoja kmetijstva

Izdajatelj: Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Dodeljujejo se dolgoročna posojila za naložbe v osnovno kmetijsko dejavnost, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Vloge za posojila lahko oddate mikro kmetijska gospodarstva in fizične osebe, ki opravljate osnovno kmetijsko ali dopolnilno dejavnost. Sklad pokriva območja naslednjih občin: Nova Gorica, Občina Brdo, Kanal ob Soči,  Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Občino Šempeter-Vrtojba. Višina odobrenega posojila mora znašati najmanj 2.000 € in ne več kot 60.000 €. Stopnja financiranja je do 80%.

Rok za prijavo: 2. september 2022

Povezava do razpisa.

5. Programi društev in zvez s področja podeželja

Izdajatelj: Občina Krško

Sofinancira se delovanje neprofitnih društev ali zvez s področja kmetijstva, čebelarstva, prehrane, gozdarstva in razvoja podeželja. Sredstva se bodo namenila v sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih s predavanji, tečaji, seminarji, posveti, okroglimi mizami in ekskurzijami. Sofinancirale se bodo tudi predstavitve in promocije društev, izvedba različnih prireditev, sejmov in razstav. Poleg tega bodo kriti tudi materialni stroški in nakupi opredmetenih in neopredmetenih sredstev. V sofinanciranje društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja je namenjenih 8.000 €, v čebelarska društva pa 10.000 €. Stopnja financiranja je do 100% upravičenih stroškov, v kar se vključuje tudi bruto vrednost z DDV, v kolikor niste davčni zavezanec.

Rok za prijavo: 20. oktober 2021

Povezava do razpisa.

6. Pomoč za zagon dejavnosti malih kmetij

Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Podpora bo namenjena ohranjanju in razvoju malih kmetij, ki ležijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Cilji, ki se jih s spodbudami namerava doseči so, večja konkurenčnost, izboljšanje potenciala oziroma trženja kmetijskih proizvodov malih kmetij. Vloge na razpis lahko oddate nosilci kmetije, ki je vpisana v RGK. Znesek podpore znaša do 5.000 € in se dodeljuje v obliki pavšalnega zneska, ki bo izplačan v dveh obrokih. Kritje stroškov s strani ministrstva bo sto procentov.

Rok za prijavo: 16. december 2021

Povezava do razpisa.

Grantly - Aktualni razpisi s področja podeželja

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *