Grantly - Sofinanciranje kulturnih programov NVO

Sofinanciranje kulturnih programov NVO

Ministrstvo za kulturo bo dodeljevalo sredstva za umetniški sektor. Sofinanciralo bo do 34  javnih kulturnih programov s področja glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti.

V prispevku bomo obravnavali glavne točke javnega razpisa. Točke podo pokrivale področja, kot so upravičenci do prijave, projekti sofinanciranja, glavni pogoji za prijavo, upravičeni stroški projektov, delež sofinanciranja in višino sredstev, ki vam je lahko dodeljena.

Cilj razpisa je povečanje dostopnosti do kakovostnih javnih kulturnih programov in dobrin. Sofinancirani programi bodo morali biti izvedeni v obdobju od leta 2022 do 2025. Skupna višina sredstev, ki jih bo v namen sofinanciranja namenilo Ministrstvo za kulturo, znaša 3.817.000 evrov na leto.

Upravičeni prijavitelji

Na razpis lahko projektne predloge oddate nevladne kulturne organizacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniške dejavnosti. Vaša osnovna dejavnost ne sme biti ljubiteljska, izobraževalna, znanstvena ali vzgojno-izobraževalna.

Nekaj splošnih pogojev, ki jih je potrebno izpolnjevati:
 • Za upravičenost morate biti registrirani za izvajanje dejavnosti na področju kulture in umetnosti najmanj 5 let.
 • Za vse svoje prireditve v okviru programa  morate izdajati vstopnice, ki so lahko tudi brezplačne, njihov namen je beleženje obiska.
 • Za sofinanciranje ne morete prijaviti programa ali njegovih enot, če so ti že bili izbrani na razpisih Ministrstva za kulturo, Slovenskega filmskega centra javne agencije RS, Javnega sklada RS, Javne agencije za knjigo RS in drugih ministrstev.
 • Imeti morate vsaj enega redno zaposlenega strokovnega delavca oziroma vsaj 2 redna strokovna pogodbena sodelavca.
 • Za vsako razpisano področje je potrebno poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje, ki so opredeljeni za vsako posamezno umetniško področje.

V okviru razpisa je na voljo 3.817.000 evrov sredstev na leto. Pridobite lahko sredstva v višini do 135.000 evrov letno. Višina dodeljenih sredstev, je odvisna od področja na katerega prijavite vaš program. Financira se do 100% upravičenih stroškov v primeru, da bo vaš program po komisijskem pregledu prejel od 90 do 100 točk. Če vam bo dodeljenih od 81 do 89 točk, vam bo ministrstvo za kulturo sofinanciralo 90% zaprošene vrednosti.

Sofinanciranje bo krilo upravičene stroške vezane na izvedbo programa, kot so splošni stroški delovanja, stroški dela zaposlenih, materialni stroški in stroški nakupa opreme ter investicijskega vzdrževanja.

Razpisna področja in programski sklopi

Glasbene umetnosti

Področje zajema vse zvrsti, prakse in vsebine, ki jih druži raziskovanje zvoka, glasbeno ustvarjanje in balet. V to kategorijo sodijo tradicionalne glasbene zvrsti, kot so opera, komorna in orkestralna glasba, etno glasba, zborovsko petje, glasbeno scenske predstave in sodobni načini glasbenega in baletnega izražanja.

 • Sklop: Produkcija in postprodukcija
 • Sklop: Organizacija koncertnih ciklov in festivalov
 • Sklop: Mednarodno sodelovanje in promocija
 • Sklop: Glasbeno založništvo
 • Sklop: Naročila novih izvirnih glasbenih del in koreografij

Za programe s področja glasbene umetnosti so vam lahko dodeljena sredstva do 115.000 evrov na leto. Ministrstvo predvideva sofinaniranje največ devetih projektov.

Intermedijske umetnosti

V kontekstu razpisa je intermedijska umetnost opredeljena kot umetniška praksa, ki v raziskovanju novih izraznih možnosti ter tematik, sega preko meja uveljavljenih umetnostnih zvrsti in področij. Intermedijske umetnosti so pogosto naravnane transdisciplinarno ter delujejo na presečiščih različnih znanosti, ved, umetnosti in sodobnih tehnologij. V ustvarjalne izrazu se opirajo na nove informacijske in komunikacijske tehnologije. V praksi se manifestirajo kot instalacija, razstava, performans ali intervencija v javnem prostoru.

 • Sklop: Produkcija, koprodukcija in postprodukcija
 • Sklop: Mednarodno sodelovanje in gostujoče programske enote

Dodeljenih vam je lahko največ 12.000 evrov za posamezno programsko enoto. V okviru sklopa Podporni programi pa 8.000 evrov. Celotna vrednost programa na leto ne sme presegati 75.000 evrov.

Uprizoritvene umetnosti

Področje zajema gledališko ustvarjalnost, kamor spadajo dramsko in lutkovno gledališče, postdramsko gledališče, sodobne plesne prakse, ambientalno in ulično gledališče ter eksperimentalne in raziskovalne gledališke prakse.

 • Sklop: Produkcija in postprodukcija
 • Sklop: Mednarodno sodelovanje in gostujoče uprizoritve

Na letni ravni lahko zaprosite za največ 115.000 evrov sredstev oziroma do 135.000 evrov v primerih, da vaš program vsebuje tudi dva dvoletna avtorska opusa v štirih letih ali dve produkciji mladega avtorja na leto oziroma en dvoletni avtorski opus v štirih letih in dve produkciji mladega avtorja na leto.

Vizualne umetnosti

Zajemajo različne oblike, postopke in izraze likovne ustvarjalnosti, kot so slikarstvo, kiparstvo, grafika in ilustracija. Pod vizualne umetnosti se šteje tudi fotografija, video ter vse sodobne ustvarjalne in raziskovalne likovne prakse. V širši okvir dotičnega področja sodita tudi arhitektura in oblikovanje.

 • Sklop: Produkcija razstavnih in festivalskih programov
 • Sklop: Koprodukcije in prevzemi razstav drugih producentov
 • Sklop: Mednarodno sodelovanje

Pridobite lahko do 120.000 evrov sredstev na leto, če imate vsaj 3 redno zaposlene osebe oziroma do 90.000 evrov v primeru enega redno zaposlenega ali vsaj dveh strokovnih pogodbenih delavcev s pogodbo za najmanj 6 mesecev.

Podporni programi

Vsem razpisnim področjem je namenjen tudi sklop podpornih programov, ki imajo namen zagotavljati vsebinsko celovitost. Zagotavljati morajo ustrezno podporno okolje, za uspešno izvajanje programa, če je to potrebno. Krepiti morajo zanimanje in refleksije s strani javnosti. V programski sklop sodijo tudi organizacija in izvedba neformalnih usposabljanj ter predavanj, simpoziji, tekmovanja, okrogle mize in podporne aktivnosti. V sklopu podpornih programov se dodeljujejo sredstva od 8.000 do 20.000 evrov, odvisno od področja umetnosti na katerem delujete.

Za več informacij v zvezi z razpisom sledite povezavi do razpisa. Vsi pomembni podatki, kot so splošni pogoji, posebni pogoji, sredstva in merila za vrednotenje oddanih predlogov, so vam dostopni na uradni spletni strani razpisa ali na portalu Grantly. Preko obeh lahko dostopate do uradne razpisne dokumentacije in prijavnih obrazcev.

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *